English to Malayalam Meaning of trouble - പ്രശ്നം


Trouble :
പ്രശ്നം

പ്രശ്നം, ശലം, അസൌകര്യം, ഉറപ്പിക്കുക, ഉത്കണ്ഠ, പീഡിപ്പിക്കാനും, യാതന, സങ്കടവും, ദുരിതം, ബുദ്ധിമുട്ട്, അസൗകരം, ന്യൂനത, യോഗ, കലഹവും, അശാന്തി, ഇളംകാറ്റ്, വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, spate ഇംഗ്ലീഷ്, ആപത്തു, അഭാവത്താൽ, വേദന, പചോദനം, എക്സചിതതിഒന്, ഏറ്, നിരാശയോടെ, രോഗം, പെട്ടന്നുണ്ടായ, ഏച്ചുകെട്ടലുകളില്ലാതെ, അക്ഷമ, ആപത്ത്, തിരിച്ചടി, അപായം, അറപ്പ്, സംശയം, ആശങ്ക, തടസ്സപ്പെടുത്തുക, ക്ലേശം, ഉപദവിക്കുന്ന, തുള, അദ്ദേഹവും, തുടിക്കുക, ബുധനെക്കാൾ, വഴക്ക്, ലഹരിയിൽ, ചിന്താക്കുഴപ്പം, തിരയൽ, ദോഷത്തിന്റെ, അത്യാഹിതം, ദോഷം, ഹാനി, ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന, ചുംബെര്, തടസ്സം, ദുരന്തം, അടിക്കുക, അപകടം, അതിക്ലേശം, തളര്ച്ച, ശ്രമം, കുറ്റമായാണ്, ഭോഷത്വം, തെറ്റ്, ബ്ലൊഒമെര്, ഉപസര്ഗ്ഗം, ലക്ഷണം, രോഗാവസ്ഥ, കഷ്ടത, കാറ്റും മഴയും, നീരസം തൽക്ഷണം

അലട്ടുക, പ്രശ്നം, പ്രയത്നിക്കുന്നതെന്തിന്നു, തൊഴിലാളി, കഷ്ടം, പൊഥെര്, ഇളക്കുക, രുഫ്ഫ്ലെ, ഇളക്കിമറിക്കുക, ശലപ്പെടുത്തുക, വ്യസനിപ്പിപ്പാൻ, ദിസ്ചൊംപൊസെ, ഉന്ഫിക്സ, ദിസ്ചൊംമൊദെ, വ്യസനിക്കയും, മൂർച്ചയാക്കി, അപ്പ് ആണാടിന്, ഉണര്ത്തുക, അത്യധ്വാനം, നികുതി, പീഡിപ്പിക്കാനും, എക്സച്രുചിഅതെ, മുറിവിന്നു, വേദന, അടിക്കും, മിന്നല് പരിശോധന, ഞെരുക്കുക

കഷ്ടതകലങ്ങിമറിയുന്നകഷ്ടങ്ങൾപ്രയാസംകലക്കി
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of trouble in English
Noun(1) a source of difficulty(2) an angry disturbance(3) an event causing distress or pain(4) an effort that is inconvenient(5) a strong feeling of anxiety(6) an unwanted pregnancy
Verb(1) move deeply(2) to cause inconvenience or discomfort to(3) disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or alarmed(4) take the trouble to do something; concern oneself(5) cause bodily suffering to and make sick or indisposed
Examples of trouble in English
(1) friends should support each other when they are in trouble(2) there is nothing you need trouble about(3) The unsavoury football history between the two countries at both club and international level makes crowd trouble extremely likely.(4) I had trouble finding somewhere to park(5) You've gone to a lot of trouble to check your results, so I suspect you've done your calculations right.(6) the kid had been no trouble up to now(7) We had gone to the trouble of establishing food, water, fuel, medical kits and generators at three sites across the city.(8) their helicopter developed engine trouble(9) oh, don't trouble to answer(10) He said the rank at the moment has to deal with too many taxis and has become a hot-spot for trouble because of crowds congregating there at night.(11) she went to a lot of trouble to decorate the house(12) they're having trouble finding a job(13) He also reminded delegates about the crowd trouble in Lansdowne Road some years ago at a soccer international.(14) my legs started to trouble me(15) she's not the first girl who's gotten herself into trouble(16) An emergency planning manager with the ambulance service was told the plane had engine trouble before the crash.
Related Phrases of trouble
(1) in trouble ::
കഷ്ടതയിൽ
(2) get into trouble ::
അബദ്ധത്തിൽ പെടുക
(3) get in trouble ::
കുഴപ്പത്തിൽ ചാടുക
(4) make trouble ::
കുറ്റം
(5) cause trouble ::
കുഴപ്പങ്ങൾ
(6) be in trouble ::
കുഴപ്പത്തിലാകുക
(7) have trouble ::
പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നത്
(8) heart trouble ::
ഹൃദയം പ്രശ്നം
(9) to trouble ::
ഇടവിടാതെ
(10) trouble in paradise ::
പറുദീസയിൽ പ്രശ്നം
Synonyms
Noun
2. problem ::
പ്രശ്നം
3. effort ::
ശ്രമം
4. nuisance ::
ഉപദവം
5. shortcoming ::
എസ്
6. disease ::
രോഗം
7. malfunction ::
ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കൽ
8. disturbance ::
ശലം
9. worry ::
ഉപദവിക്കുന്ന
10. difficulty ::
ബുദ്ധിമുട്ട്
11. fuss ::
ലഹരിയാണ്
Verb
12. worry ::
ഉപദവിക്കുന്ന
13. be afflicted by ::
അരിഷ്ടതയാൽ ചെയ്യാൻ
14. bother ::
അലട്ടുക
15. inconvenience ::
അസൌകര്യം
16. disturb ::
ശലപ്പെടുത്തുക
18. ail ::
ail
19. disquiet ::
വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
Antonyms
1. accommodate ::
കൊള്ളിക്കുക
2. favor ::
പ്രീതി
3. oblige ::
എല്ലാസമയത്തും
Different Forms
trouble, troubled, troubles, troublesome, troubling
Word Example from TV Shows
Trouble with the wildlings.

Trouble with the wildlings.

Game of Thrones Season 2, Episode 2

It would be no trouble.

It would be no TROUBLE.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

He's in trouble
with his girlfriend

He's in TROUBLE with his girlfriend

The Big Bang Theory Season 5, Episode 12

of getting into trouble that
we never do anything wrong.

of getting into TROUBLE that we never do anything wrong.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 14

It's the Hand's Tournament
that's causing all this trouble, my lords.

It's the Hand's Tournament that's causing all this TROUBLE, my lords.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

English to Malayalam Dictionary: trouble

Meaning and definitions of trouble, translation in Malayalam language for trouble with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of trouble in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'trouble'

What trouble means in Malayalam, trouble meaning in Malayalam, trouble definition, examples and pronunciation of trouble in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History