English to Malayalam Meaning of hit - തല്ലുക


Hit :
തല്ലുക

അടിക്കുക, ഹാനി, തല്ലുക, മുറിവ്, മുഴ, ആഘാതം, നടുക്കം, സ്ട്രോക്ക്, കൊലപാതകം, അവസരം, നേട്ടം, അവസരത്തിൽ

തല്ലുക, കേടുവരുത്തുക, പണിമുടക്ക്, സ്ലൊശ്, ZAP, അടിക്കും, കിടന്നു, കൊല്ലുക, അടിക്കുക, ദെഹ്യ്ദ്രതെ, പുറത്തുവിടുന്നു, മേൽ ഹിറ്റ്, ലക്ഷ്യം, നില, നടുക്കം, അക്ഷരങ്ങള്, കൊല്ലരുതേ, ശകാരിക്കുക, ചുറ്റിക, നേരെ സമരം, മുട്ടുക, റാപ്, ബോംബ്, വടി, കുത്തിക്കയറുക, ഗോർ, ത്രംസ്പിഎര്ചെ, നേട്ടം, ലാഭം, നേടുക, ഉണ്ടാക്കുക, ലഭ്യമാകാൻ, ചേരുക, വസ്തം, മത്സരം, സമ്പർക്കം വരും, ദയകാട്ടുക, കീഴോട്ടിറങ്ങുക, ഇറങ്ങുക, വീഴ്ച, വെടിവയ്ക്കുക, വിജയം, കൈവരിക്കുന്നതിന്, എത്താൻ, ഉത്തരം, വ്യത്യസ്തമായി, ദാരം, രണ്ടായി പിരിയുക, കീറുകയും, കൊള്ളിക്കുക, തയ്യാറാകുക, ചപചിതതെ, കുറയ്ക്കുക, ചട്ടക്കൂട്

തല്ലുകഹിറ്റുകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of hit in English
Noun(1) (baseball, especially in baseball(2) the act of contacting one thing with another(3) a conspicuous success(4) (physics(5) a dose of a narcotic drug(6) a murder carried out by an underworld syndicate(7) a connection made via the internet to another website
Verb(1) cause to move by striking(2) hit against; come into sudden contact with(3) deal a blow to, either with the hand or with an instrument(4) reach a destination, either real or abstract(5) affect or afflict suddenly, usually adversely(6) hit with a missile from a weapon(7) encounter by chance(8) gain points in a game(9) cause to experience suddenly(10) make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target(11) kill intentionally and with premeditation(12) drive something violently into a location(13) reach a point in time, or a certain state or level(14) produce by manipulating keys or strings of musical instruments(15) hit the intended target or goal(16) pay unsolicited and usually unwanted sexual attention to
Examples of hit in English
(1) He then hit Zoro over the head causing him serious injury, and took his wallet.(2) it hit him very hard when Rosie left(3) In the countries badly hit by this disaster, livestock and working animals can be vital to the lives of rural communities.(4) Cohen said at least one bullet hit Diallo while he was lying on the floor.(5) she hit it with her left foot(6) David ran to the computer lab and hit a few buttons until a layout of the safe house came up on the screen.(7) they were fine until the storm hit(8) Her friend's house took a direct hit , but fortunately the family were out.(9) We have got a small squad and when we have been hit with suspensions and injuries it has made it difficult.(10) Sure, he had been hit by a drunk driver, but maybe his injuries wouldn't have been so bad.(11) the woman hit the mugger with her umbrella(12) He quickly hit the trigger over and over again sending beams dead on at the suit.(13) So after a late lunch at Belgo's, with Ken coming along for a drink, we finally hit Borders.(14) But Ms Cannings hit back, claiming the Yorkshire Post story had been misleading.(15) it hit against the cliff(16) Tesco have hit back with Royal Bank of Scotland research that shows they pay within 33 days on average.
Related Phrases of hit
(1) to hit ::
ഇടിക്കുക
(2) hit it off ::
അത് എന്റെ വിക്കറ്റ്
(3) hit on ::
മുട്ടുക
(4) hit and run ::
ഇടിച്ചിട്ടോടുക
(5) hit man ::
ഹിറ്റ് മാൻ
(6) hit the road ::
റോഡ് ഹിറ്റ്
(7) hit back ::
തിരിച്ചടിച്ചു
(8) hit off ::
വിക്കറ്റ്
(9) hit up ::
കലവല്ലഭാന്
(10) hit the sack ::
ചാക്കിന്റെ ഹിറ്റ്
Synonyms
Noun
1. blow ::
അടിക്കുക
2. success ::
വിജയം
4. smash ::
തകര്ക്കുക
5. collision ::
കൂട്ടിമുട്ടല്
Verb
6. strike ::
പണിമുടക്ക്
7. crash into ::
അപകടം
8. reach ::
എത്താൻ
9. occur to ::
വീശാറുണ്ട്
10. collide with ::
ബസ്സുമായി
11. bump off ::
ഓഫ് ബുഷസ്
12. score ::
സ്കോർ
13. pip ::
PIP
14. arrive at ::
എത്തിച്ചേരുന്ന
15. come to ::
വരുക
16. stumble ::
കാലിടറുക
Different Forms
hit, hits
Word Example from TV Shows
lf l get any kind of hit,
l'll keep you in the loop on that.

lf l get any kind of HIT, l'll keep you in the loop on that.

Breaking Bad Season 4, Episode 5

(IN NORMAL VOICE)
It's a hit, the dragon collapses to the ground.

(IN NORMAL VOICE) It's a HIT, the dragon collapses to the ground.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 23

We hit a couple
of bumps.

We HIT a couple of bumps.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 20

How could that be a miss?
C-6 was a hit, C-8 was a hit.

How could that be a miss? C-6 was a HIT, C-8 was a HIT.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 9

...like we hit a pack of cats.

...like we HIT a pack of cats.

Breaking Bad Season 5, Episode 8

English to Malayalam Dictionary: hit

Meaning and definitions of hit, translation in Malayalam language for hit with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of hit in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'hit'

What hit means in Malayalam, hit meaning in Malayalam, hit definition, examples and pronunciation of hit in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History