English to Malayalam Meaning of fine - പിഴ


Fine :
പിഴ

പിഴ, ശിക്ഷ, മുല്ച്ത്, പിഴയൊടുക്കി, അവസാനിക്കുന്ന, പൂർത്തീകരണം, അവസാനിക്കുന്നു, തീരുമാനം, പരിപൂര്ണ്ണം, കൂടെയൊരുപദേശവും, കലാശം

പിഴ, മുല്ച്ത്, അമെര്ചെ, തിട്ടപ്പെടുത്തുക, എസ്ത്രെഅത്, ചൊംമിനുതെ, ശുദ്ധീകരിക്കുക, കനംകുറഞ്ഞ, നേര്മ്മയാക്കുക, വീതികുറഞ്ഞ, ചെറിയ ഉണ്ടാക്കുക, സ്പിരിതുഅലിജെ, സംസ്കരിക്കുകയും, അരിപ്പ

പിഴ, സൂക്ഷ്മമായ, അതിലോലമായ, മാർബിളുകൾ, വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ, ചുരുങ്ങിയ, മെച്ചപ്പെട്ട, മികച്ച, നല്ല, മനോഹരമായ, സാദേറിയ, ഒരത്ഭുതം, ചെറിയ, പ്രെറ്റി, മിനുക്കിയ, അഴകുള്ള, മേള, തികഞ്ഞ, നന്നായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, മെലിഞ്ഞ, വീതികുറഞ്ഞ, soprano ഇംഗ്ലീഷ്, കനംകുറഞ്ഞ, അതിനു ശേഷം നടന്ന, ആധികാരികം, ശുദ്ധമായ, സ്റ്റെർലിംഗ്, ആത്മാര്ത്ഥമായ, വിശിഷ്ടമായ, അതാകര്ഷകമായ, അപാരമായ, കുറവില്ലാത്തതായിരുന്നു, പരിഷ്കരിച്ചു, വശമായ, സുഖകരമായ, മരാദയുള്ള, ഒരു അടുക്കുക, ഔത്സുക്യമുള്ള, മൂർച്ചയുള്ള, സരസവും, അര്രൊവ്യ്, സ്റ്റൈലിഷ്, വലിയ പ്രാധാന്യം, ഉച്ചത്തിലുള്ള, വമ്പൻ, ഡാർവിൻ, ശദ്ധാര്ഹമായ, ശദ്ധേയമായ, ശ്രദ്ധേയമായ, നിരീക്ഷണ, പുതിയ, ശരിയായ, തുളച്ച്, കൂർത്തതും, തട്ടുന്ന, മിടുക്കന്മാർ, വൃത്തിയായ, പതിവ്രതകളായ, കൃഷി

പിഴ, നന്നായി, വളരെ, വളരെയധികം, ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമി

പിഴപിഴനന്നായിപ്യൂരിറ്റിപിഴകൾപുടം
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fine in English
Noun(1) money extracted as a penalty
Verb(1) issue a ticket or a fine to as a penalty
Adjective(1) being satisfactory or in satisfactory condition(2) minutely precise especially in differences in meaning(3) thin in thickness or diameter(4) characterized by elegance or refinement or accomplishment(5) of textures that are smooth to the touch or substances consisting of relatively small particles(6) free from impurities; having a high or specified degree of purity
Adverb(1) an expression of agreement normally occurring at the beginning of a sentence(2) in a delicate manner
Examples of fine in English
(1) Tiny, tiny fine hairs on her cheek and upper lip caught the red sun; her whole face shimmered.(2) These are, nevertheless, still reasonably fine fabrics and much finer than some of the cloth some of the public expect us to be wearing.(3) This is probably the best place in the world to buy fine silk as quality is high and prices are surprisingly reasonable.(4) Dust and fine sand particles tend to cling to the surface of the skin, especially in the folds and in between the toes and fingers.(5) Color a few fine pieces for subtle highlights, or create chunkier pieces for a more dramatic look.(6) She is pretty, and a fine actress, but as a femme-fatale figure, she seems too sweet, and the film's themes are too thin.(7) They have one of their fine Gold Dots of the same weight and also a 325 gr.(8) Mezzo Janet Campbell doesn't have a large voice, but she is one fine singer and musician.(9) now's a fine time to tell me!(10) It had a selection of top-notch artisan products and fine wines, in addition to its bigger industries.(11) There is no update, he says, other than adding that his health is fine .(12) In all his life, Peter had never seen any fabric so fine or so intricately woven.(13) By the time I finished grade school, my sense of dark, black humor had been honed to a fine point.(14) The Minister complimented the Health Committee on its fine , very thorough work on the bill.(15) The judge explained to him at an early stage that he was being asked to fine him or commit him to prison.(16) Iraq is also famous for its carpets, woven from fine threads in brilliant colors.
Related Phrases of fine
(1) very fine ::
വളരെ നല്ലത്
(2) be fine ::
എന്ത് വേണം
(3) fine arts ::
ഫൈൻ ആർട്സ്
(4) fine art ::
ലളിതകല
(5) a fine ::
പിഴ
(6) feel fine ::
മോളേ
(7) pay a fine ::
പിഴ അടക്കുക
(8) parking fine ::
പാർക്കിങ് പിഴ
Synonyms
Adjective
1. excellent ::
നല്ല
2. worthy ::
യോഗ്യൻ
3. all right ::
അങ്ങനെയാകട്ടെ
4. in good health ::
നല്ല ആരോഗ്യം
5. fair ::
മേള
6. impressive ::
ഹൃദയഹാരിയായ
7. elegant ::
സുഭഗമായ
8. keen ::
ഔത്സുക്യമുള്ള
9. delicate ::
അതിലോലമായ
10. thin ::
കനംകുറഞ്ഞ
11. sharp ::
മൂർച്ചയുള്ള
12. sheer ::
ലിഫ്റ്റിംഗ്
13. fine-grained ::
സൂക്ഷ്മ
14. intricate ::
സങ്കീര്ണ്ണമായ
15. subtle ::
സൂക്ഷ്മമായ
16. elevated ::
എലവേറ്റഡ്
17. discerning ::
വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ
Adverb
19. well ::
കിണറ്
Noun
Verb
24. penalize ::
ശിക്ഷാര്ഹമാക്കുക
25. ticket ::
ടിക്കറ്റ്
Different Forms
fine, fined, finely, fineness, fines, fining
Word Example from TV Shows
Okay, fine, I betrayed Howard.

Okay, FINE, I betrayed Howard.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 6

Fine. But next time,
we get a sitter.

Fine. But next time, we get a sitter.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 3

Fine. Tell her I have a deep,
sexy voice

Fine. Tell her I have a deep, sexy voice

The Big Bang Theory Season 5, Episode 4

Christ, that is one fine
head of hair.

Christ, that is one FINE head of hair.

Breaking Bad Season 5, Episode 16

- Yeah.
- Screw him, you're fine.

- Yeah. - Screw him, you're FINE.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 8

English to Malayalam Dictionary: fine

Meaning and definitions of fine, translation in Malayalam language for fine with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fine in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'fine'

What fine means in Malayalam, fine meaning in Malayalam, fine definition, examples and pronunciation of fine in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History