English to Malayalam Meaning of find - കണ്ടെത്തുക


Find :
കണ്ടെത്തുക

തിരയൽ, കണ്ടെത്തുക, ട്രെയ്സ്, കണ്ടുപിടിത്തം, ആവശ്യം, കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്, തലയ്ക്കുപിടിച്ച, വരവ്, എത്താൻ, വിതരണം, ഇഷ്യൂ, രസീത്, അച്കുഇരെമെംത്, വലിക്കുക, തീരുമാനം, വിധി, അനുമാനം, നിഗമനത്തിന്റെ, ഇല്ലതിഒന്, കോടതിവിധി, അവാർഡ്

നേടുക, പോലെ തോന്നുന്നു, കണ്ടെത്തുക, ഉണ്ട്, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, ലഭിക്കും, കണ്ടുപിടിക്കുക, കുഴിക്കുക, വാഴ്ത്തുക, ട്രാക്ക്, അന്വേഷിക്കുക, ഔട്ട് വേട്ട, അപ്പ് വേട്ട, കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, കൊണ്ടുവരും, എത്തും, വരിക, എത്താൻ, കാഴ്ച വരും, കാഴ്ച, ഇതാ, ഒറ്റുനോക്കുവാൻ, ഉറപ്പിക്കുക, ശരിയായ, തീരുമാനിക്കുക, നിയമിക്കുക, നിയന്തിക്കുക, , ദൃശ്യവൽകരിക്കുക, നോട്ടീസ്, തിരിച്ചറിയാമോ, കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നത്, ഔട്ട് തോന്നുന്നു, ഫ്രണ്ട്, മുഖം, അക്രമത്തിന്റെ, ഏറ്റുമുട്ടൽ, കണ്ടുമുട്ടുക, അദ്ജുദ്ഗെ, തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാനാകാത്ത, അവാർഡ്, വിതരണം, വരുമാനം, എംദുഎ, ശേഖരിക്കുക, കൂട്ടിച്ചേർക്കും, സംയോജിപ്പിക്കുക, ശേഖരിച്ച്

കണ്ടെത്തുകഫൈൻഡർവേറെയാരുംകണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്കണ്ടെത്തലുകൾകണ്ടെത്തുന്നു
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of find in English
Noun(1) a productive insight(2) the act of discovering something
Verb(1) come upon, as if by accident; meet with(2) discover or determine the existence, presence, or fact of(3) come upon after searching; find the location of something that was missed or lost(4) establish after a calculation, investigation, experiment, survey, or study(5) come to believe on the basis of emotion, intuitions, or indefinite grounds(6) perceive or be contemporaneous with(7) get something or somebody for a specific purpose(8) make a discovery, make a new finding(9) make a discovery(10) obtain through effort or management(11) decide on and make a declaration about(12) receive a specified treatment (abstract(13) perceive oneself to be in a certain condition or place(14) get or find back; recover the use of(15) succeed in reaching; arrive at(16) accept and make use of one's personality, abilities, and situation
Examples of find in English
(1) how do you find the fish?(2) I did psychotherapy for years├ö├ç├ÂI wanted to find myself(3) I find that children need good example(4) I don't know what they find so amusing about that exactly.(5) the class are encouraged to find their own solutions to problems(6) he's gone to find a ladder(7) Art expert Shirley Graham at Leeds City Art Gallery said the cache was a valuable find .(8) Also, researchers find this tool easy to use and effective in gaining quick rapport with local people.(9) The water levels for the cisterns for each commodity will find a common level.(10) I find it hard to believe that ...(11) There is no way on the material that the court could find that the defendants were the cause of the loss of value.(12) you can't find these values in other cultures(13) you'll find it useful, I believe(14) Emile Hirsch is the protagonist (and quite a find , a teenager coming out of nowhere to dominate the movie).(15) did you find the time to do that?(16) We have tried, in fact, to find a diplomatic way out that would achieve the same objectives without going to war.
Related Phrases of find
(1) find out ::
കണ്ടെത്തുക
(2) to find ::
കണ്ടുപിടിക്കാൻ
(3) find a way ::
വഴി കണ്ടെത്തുക
(4) find a job ::
ഒരു ജോലി കണ്ടെത്തു
(5) try to find ::
കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
(6) find the way ::
വഴി കണ്ടെത്തുക
(7) find enclosed ::
ഇടതൂർന്നു കണ്ടെത്താൻ
(8) find by chance ::
ആകസ്മികതയുടെ കണ്ടെത്താൻ
(9) find in ::
കണ്ടെത്താനും
(10) find a solution ::
ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ
Synonyms
Noun
1. discovery ::
കണ്ടുപിടിത്തം
2. good buy ::
നല്ല വാങ്ങുക
4. breakthrough ::
മുന്നേറ്റം
Verb
5. locate ::
കണ്ടുപിടിക്കുക
6. discover ::
കണ്ടെത്തുക
7. retrieve ::
വീണ്ടെടുക്കുക
8. obtain ::
ലഭ്യമാകാൻ
11. consider ::
പരിഗണിക്കുക
12. judge ::
ജഡ്ജി
13. arrive at ::
എത്തിച്ചേരുന്ന
14. see ::
കാണുക
15. observe ::
നിരീക്ഷിക്കുക
16. feel ::
സ്പര്ശിക്കുക
17. determine ::
നിർണ്ണയിക്കാൻ
18. find oneself ::
സ്വയം കണ്ടെത്താൻ
19. come up ::
അടുത്തുവരിക
20. happen ::
സംഭവിക്കുക
21. rule ::
ചട്ടം
23. recover ::
വീണ്ടെടുക്കുക
Antonyms
1. miss ::
ഉന്നംതെറ്റുക
2. overlook ::
മേല്നോട്ടം വഹിക്കുക
Different Forms
find, finder, finders, finding, findings, finds
Word Example from TV Shows
Why won't Doc prescribe him something?
We finally find out.

Why won't Doc prescribe him something? We finally FIND out.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 18

You're easy to find.

You're easy to FIND.

Game of Thrones Season 3, Episode 9

If you can't find
a pill for that here,

If you can't FIND a pill for that here,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 17

Well, I always assumed we would
and now I find out, you know,

Well, I always assumed we would and now I FIND out, you know,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 3

They'll find...

They'll FIND...

Westworld Season 2, Episode 7

English to Malayalam Dictionary: find

Meaning and definitions of find, translation in Malayalam language for find with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of find in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'find'

What find means in Malayalam, find meaning in Malayalam, find definition, examples and pronunciation of find in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History