English to Malayalam Meaning of broad - വിശാലമായ


Broad :
വിശാലമായ

വീതിയുള്ള, വിശാലമായ, മതിയാവോളമുള്ള, ധാരാളംസ്ഥലമുള്ള, ചപചിഒഉസ്, അതിഗംഭീരമായ, ഏറ്റവുംവലിയ, സമഗ്രമായ, വലിയ, മഹത്തായ, മാമോത്ത്, പർവത, പ്രധാന, പ്രാഥമിക, പ്രിൻസിപ്പൽ, കീ, അതിഗംഭീരം, മൂര്ച്ചയില്ലാത്ത, ബ്ലഫ്, ബ്ലുഫ്ഫ്യ്, പ്ലെയിൻ-സംഭാഷണ, തുറക്കുക, നഗ്നമായ, അനാവൃതമാക്കി, വ്യക്തമായ, തുറന്നുസംസാരിക്കുന്ന, സ്പഷ്ടമായ, വരച്ച, ഇടതടവില്ലാതെ, ഋജുവായത്, തടിച്ചതായ, സ്വതന്ത്ര, സേച്ഛാചാരിയായ, അനിയന്ത്രിതമായ, മേള, തടസ്സമില്ലാതെ, മൊത്തം, ക്രൂഡ്, ധീരമായ, കഴന്വില്ലാത്ത, ഉയർന്ന മനസ്സുള്ള, വലിയ ചിന്താഗതിക്കാർ, വലിയ മനസ്സോടെയുള്ള, വരിവരിയായി, വിവാഹിതനായ, കട്ടിയുള്ള, പരുക്കനായ, കൊഴുപ്പ്, തടിച്ച, സ്ക്വാട്ട്, ഏകദേശമായ, മൊത്തമായി, മെസോ ബ്രസീല്

വിശാലമായവീതികൂട്ടുകവിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നതിനാൽവിശാലമാക്കാൻbroadensവിശാലമായവിശാലമായവീതിയേറിയbroadnessbroads
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of broad in English
Noun(1) slang term for a woman
Adjective(1) having great (or a certain(2) broad in scope or content(3) not detailed or specific(4) lacking subtlety; obvious(5) being at a peak or culminating point(6) very large in expanse or scope(7) (of speech(8) showing or characterized by broad-mindedness
Examples of broad in English
(1) It's a broad , sweeping generalization about a communication medium and an art form that has just as many good and bad things going for it as anything else.(2) At the awards ceremony, Chris Cairns dropped a broad hint that he might not be retiring from Test cricket just yet, as had been suggested in the media.(3) The Huilloc men are only a little taller than their womenfolk, with broad chests, powerful shoulders and heavily muscled legs.(4) You can see this sense of place in the parts she has played, a largely working-class roster of roles that allows her to keep her broad accent, an accent she says she never wants to lose.(5) Hardly had he become Labour leader than Henry McLeish was dropping broad hints that he was going to review the government's line on Sutherland.(6) A broad transcription would also need to note the difference, because the two words mean different things.(7) One was a tremendously tall man, with broad shoulders and huge muscles.(8) Along one side rose a broad staircase, while a door on the left led into the kitchen and a couple more opened out at the far end.(9) At the same time, Becker notes, the discipline is broad in theory and application, including a wide range of experimental and applied work.(10) Support was broad and bipartisan; contrary to what is often assumed today, a higher proportion of Republicans than of Democrats supported the bill.(11) They need to go out in the middle of a sinkhole area and try to find the confining layer - to see if it covers a truly broad area - but they don't do that.(12) Nevertheless, it provides a broad treatment of the subject, including its historical, mechanical, and human dimensions.(13) In his valedictory speech to the parliament, Cox stopped short of asking for the job of commission president, but dropped broad hints.(14) The resolution was put forward by the Red Vote Alliance Party, and it received broad support from the Labor Party, the Center Party, and a member of the Progress Party.(15) At the pyramid's apex, the route emerges onto the Shoulder, a broad hump at roughly 26,000 feet and the site of the fourth and final camp before reaching the top.(16) Though this is a broad generalisation and does not hold true for all companies it is evident with a great many.
Related Phrases of broad
(1) broad bean ::
വിശാലമായ ബീൻ
(2) broad-minded ::
വിശാലമായ ചിന്താഗതിക്കാർ
(3) broad range ::
വിശാലമായ
(4) broad-shouldered ::
വിശാലമായ ശൊഉല്ദെരെദ്
(5) broad beans ::
വിശാലമായ ബീൻസ്
(6) broad daylight ::
പട്ടാപ്പകൽ
(7) broad shoulders ::
വിശാലമായ ചുമലിൽ
(8) broad spectrum ::
വിശാലമായ സ്പെക്ട്രം
(9) in broad daylight ::
പട്ടാപ്പകൽ
(10) broad grin ::
വിശാലമായ ഇളിച്ചിരുന്നു
Synonyms
Adjective
1. wide ::
വീതിയുള്ള
2. extensive ::
വിശാലമായ
3. comprehensive ::
സമഗ്രമായ
4. general ::
പൊതുവായ
5. obvious ::
സ്പഷ്ടമായ
6. pronounced ::
ഉച്ചരിക്കുന്നത്
7. full ::
നിറഞ്ഞ
8. blanket ::
കരിന്വടം
9. unspecific ::
സമയകാലങ്ങളെക്കുറിച്ച്
10. large-minded ::
വലിയ ചിന്താഗതിക്കാർ
11. unsubtle ::
ഉംസുബ്ത്ലെ
12. spacious ::
വിശാലമായ
Antonyms
1. narrow ::
വീതികുറഞ്ഞ
2. slender ::
മെലിഞ്ഞ
3. slim ::
മെലിഞ്ഞ
4. thin ::
കനംകുറഞ്ഞ
Different Forms
broad, broaden, broadened, broadening, broadens, broader, broadest, broadly, broadness, broads
Word Example from TV Shows
That's why I chose you, because you're broad and strong.

That's why I chose you, because you're BROAD and strong.

Vikings Season 1, Episode 3

but this Nowitzki broad
needs to disappear.

but this Nowitzki BROAD needs to disappear.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 24

...Broad Street...

...Broad Street...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 5

Which reminds me, you have broad hips
and a certain corn-fed vigor.

Which reminds me, you have BROAD hips and a certain corn-fed vigor.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 1

on façades and windows, in broad daylight,\Nin the street and unseen. How?

on façades and windows, in BROAD daylight,
in the street and unseen. How?

Money Heist Season 3, Episode 2

English to Malayalam Dictionary: broad

Meaning and definitions of broad, translation in Malayalam language for broad with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of broad in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'broad'

What broad means in Malayalam, broad meaning in Malayalam, broad definition, examples and pronunciation of broad in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History