English to Malayalam Meaning of point - ബിന്ദു


Point :
ബിന്ദു

ബിന്ദു, ഡ്രോപ്പ്, അയോട്ട, ഡോട്ട്, പുള്ളി, കാശുപോലും, ഉടന്വടി, ചുറ്റും, ഇനം, കാലം, പ്രിസിഡന്റ്, ടിപ്പ്, മുകളിൽ, അവയവാഗ്രം, അവസാനിക്കുന്നു, സുപ്രീം, ലോകക്കപ്പ്, പണിയാമായിരുന്നു, പരകോടി, അച്മെ, ഘട്ടത്തിൽ, വഴിത്തിരിവ്, നീർത്തട, പ്രതിസന്ധി, ച്ലിമച്തെരിച്, കരടു, ബ്ലോബ്, ശരിയായ നിമിഷം, സ്കോർ, അടയാളം, എയ്ഷ്, യഥാർഥ കാര്യം, കതിരിലും, നീളൻ, .കാശ്മീരിന്, മൂർച്ചയാക്കി, എക്സിലിത്യ്, മുനന്വ്, നെസ്, ഹെഅദ്ലംദ്, ഫൊരെലംദ്, നജെ, കറ, ദിസ്ചുഷിബ്ലെ വിഷയം, ബിസിനസ്സ്, ബിസ്സ്, നോട്ടീസ്, നിരീക്ഷിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക, അഭിപായപ്പെടുക, മനസ്സ്, ബെച്കൊന്, ബെക്ക്, ഗോളങ്ങൾ, തരിമ്പും

ബിന്ദുകൂർത്തതുംപോയിന്റിങ്ങ്പോയിന്റ്ചീപ്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of point in English
Noun(1) a geometric element that has position but no extension(2) the precise location of something; a spatially limited location(3) a brief version of the essential meaning of something(4) an isolated fact that is considered separately from the whole(5) a specific identifiable position in a continuum or series or especially in a process(6) an instant of time(7) the object of an activity(8) a V shape(9) a very small circular shape(10) the unit of counting in scoring a game or contest(11) a promontory extending out into a large body of water(12) a distinct part that can be specified separately in a group of things that could be enumerated on a list(13) a style in speech or writing that arrests attention and has a penetrating or convincing quality or effect(14) an outstanding characteristic(15) sharp end(16) any of 32 horizontal directions indicated on the card of a compass
Verb(1) indicate a place, direction, person, or thing; either spatially or figuratively(2) be oriented(3) direct into a position for use(4) direct the course; determine the direction of travelling(5) be a signal for or a symptom of(6) sail close to the wind(7) mark (Hebrew words(8) mark with diacritics(9) mark (a psalm text(10) be positionable in a specified manner(11) intend (something(12) indicate the presence of (game(13) give a point to(14) repair the joints of bricks
Examples of point in English
(1) Grant says the point is that no one knows what it's like to be Lauren or what's going on inside her head.(2) As proof, we point to the fact that the same author also wrote six books predicting the end of the world.(3) there was no point at all to his story(4) the point of his dagger(5) If you met me you would probably just point and laugh and I wouldn't blame you.(6) The hounds made an eight mile point in a little over 45 minutes.(7) What is the point of drawing up plans if they're not going to be adhered to?(8) I was on the point of approaching but I didn't have the courage in case he told me to clear off.(9) I felt then like I would never go back to work until we had won our point .(10) she'll point you to whatever you need(11) Footnote numbering in the text should be placed after the full point at the end of a sentence.(12) The architect later wrote to say that yes, the cement would probably outlast all of them, but that was not quite the point .(13) The quarter percentage point rise alone is unlikely to push your finances over the edge.(14) It is patently obvious that the health service is on the point of collapse.(15) Wig pins are small and usually have a sharp point at one end to help the pins penetrate the wig piece.(16) on this point we're all agreed
Related Phrases of point
(1) point out ::
ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച
(2) point of view ::
ചിന്താഗതി
(3) power point ::
പവർ പോയിൻറ്
(4) turning point ::
വഴിത്തിരിവ്
(5) melting point ::
ദ്രവണാങ്കം
(6) focal point ::
ഫോക്കൽ പോയിന്റ്
(7) point to ::
പോയിന്റ് വരെ
(8) starting point ::
ആരംഭ സ്ഥാനം
(9) at this point ::
ഈ അവസരത്തിൽ
(10) boiling point ::
തിളനില
Synonyms
Noun
1. tip ::
ടിപ്പ്
2. pinpoint ::
കൃത്യമായ
3. place ::
സ്ഥലം
4. time ::
കാലം
5. level ::
നില
6. detail ::
വിശദമായി
7. heart of the matter ::
കാര്യം ഹൃദയം
8. purpose ::
ഉദ്ദേശ്യം
9. attribute ::
ആട്രിബ്യൂട്ട്
10. promontory ::
പ്രൊമൊംതൊര്യ്
11. point in time ::
സമയം പോയിന്റ്
12. spot ::
പുള്ളി
13. head ::
തല
15. compass point ::
കോമ്പസ് പോയിന്റ്
16. gunpoint ::
തോക്കുചൂണ്ടി
17. percentage point ::
ശതമാനം
18. dot ::
ഡോട്ട്
19. power point ::
പവർ പോയിൻറ്
20. item ::
ഇനം
21. stage ::
അരങ്ങ്
22. stop ::
നിർത്തുക
Verb
23. aim ::
ലക്ഷ്യം
24. indicate ::
സൂചിപ്പിക്കുക
25. orient ::
ഓറിയന്റ്
26. signal ::
അടയാളം
27. charge ::
ചാർജ്
28. luff ::
ഇനും
29. guide ::
വഴികാട്ടി
30. repoint ::
രെപൊഇംത്
31. target ::
ലക്ഷ്യം
32. sharpen ::
മൂര്ച്ചവരുത്തുക
Different Forms
point, pointed, pointing, points, pointy
Word Example from TV Shows
How many reels before the subordinate
male protagonist gets to his point?

How many reels before the subordinate male protagonist gets to his POINT?

The Big Bang Theory Season 3, Episode 4

Although, now that you've point it out,
it is undeniable.

Although, now that you've POINT it out, it is undeniable.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 11

I don't know.
At some point.

I don't know. At some POINT.

Westworld Season 2, Episode 4

You can't get your nut up to sell,
what's the point of even coming?

You can't get your nut up to sell, what's the POINT of even coming?

Breaking Bad Season 3, Episode 11

Yeah, there's a point
when this becomes idiotic.

Yeah, there's a POINT when this becomes idiotic.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 17

English to Malayalam Dictionary: point

Meaning and definitions of point, translation in Malayalam language for point with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of point in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'point'

What point means in Malayalam, point meaning in Malayalam, point definition, examples and pronunciation of point in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History