English to Malayalam Meaning of subtle - സൂക്ഷ്മമായ


Subtle :
സൂക്ഷ്മമായ

പിഴ, സൂക്ഷ്മമായ, അതിലോലമായ, മാർബിളുകൾ, വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ, ചുരുങ്ങിയ, നിഗൂഡമായ, രഹസ്യ, നിഗൂഢ, മിസ്റ്റിക്കൽ, ഭംഗിയുള്ള, വിരുതുള്ള, മാറിമറിഞ്ഞത്, Chic, കനംകുറഞ്ഞ, മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നേർത്തവസാനിക്കുന്നതോ, ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തി, വിവരമുള്ള, സൂതമുള്ള, ലെഎര്യ്, കപടമായ, നയജ്ഞനും, മെലിഞ്ഞ, വീതികുറഞ്ഞ, soprano ഇംഗ്ലീഷ്, കഴമ്പില്ലാത്തതോ, വെളിച്ചം, കന്യാമറിയത്തിന്റെ, ചെറിയ, എളുപ്പമായ, താണതരമായ, ഇംപെര്ചെപ്തിബ്ലെ, ഇംപല്പബ്ലെ, ആദ്ധ്യാത്മിക, മങ്ങിയ, സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത, അവക്തമായ, അവ്യക്തമായ, ചതിക്കുന്ന, സങ്കീര്ണ്ണമായ, അപ്പ് പാകം, വിശ്വാസ, ഇംദെചിഫെരബ്ലെ, അസ്പഷ്ടമ, നയമുള്ള, മഛിഅവെല്ലിഅന്, ബെഡ്സ്പൈസ്ആണ്, അക്വീനാസിന്റെ, വമ്പനടിക്കാർ

തന്ത്രപൂർവംപ്രതീക്ഷയ്ക്ക്അവഗണിക്കുന്നില്ലunsubtle
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of subtle in English
Adjective(1) difficult to detect or grasp by the mind or analyze(2) able to make fine distinctions(3) working or spreading in a hidden and usually injurious way
Examples of subtle in English
(1) Imaging techniques used by the team can demonstrate extremely subtle changes in the structures of the brain as the disease progresses and detect any change in response to treatment.(2) There is another, parsimonious explanation that escapes many would be subtle minds.(3) Although there are subtle changes on Parade, it's not radically dissimilar to what fans have come to expect.(4) But the serpent was as subtle and cunning as ever, more than any other beast who dwelt within the garden which the Gods had made.(5) They would prefer more subtle methods of signaling unhappiness with a stock.(6) Lynn's method is at once subtle and mechanical.(7) No study can adequately predict the long-term and subtle effects of a vaccine prior to its introduction to a group as large as most of the population of our planet.(8) Some of us have a finely tuned nose, able to detect subtle differences and describe fragrance with colourful adjectives such as musky, syrupy and spicy.(9) Some of the solutions to your problems are very subtle and clever.(10) However, when both languages are in the same book, subtle differences make it difficult for some readers, usually those reading in Spanish.(11) This elusive goal requires a deep understanding of the components of speech and of the subtle effects of a person's volume, pitch, timing and emphasis.(12) The rum opens up the subtle and elaborate world of flavours within each chocolate.(13) Various sweet dishes, of which ice cream is the most obvious example, can be given a subtle tea flavour, but some is also used in some parts of the world for savoury dishes.(14) The way he used elements of other film scores for certain subtle effects.(15) Limes have a stimulating, wake-me-up freshness that sets off the less obvious flavours of more subtle fruits and vegetables.(16) But mostly change is subtle , almost delicate, and it is viewed most clearly not from the stand or drawing room but with a squint-eyed look from across the net.
Related Phrases of subtle
(1) very subtle ::
വളരെ സൂക്ഷ്മമായ
Synonyms
Adjective
1. understated ::
ഉംദെര്സ്തതെദ്
2. fine ::
പിഴ
3. astute ::
വമ്പനടിക്കാർ
4. ingenious ::
കാപടമില്ലാത്ത
5. insidious ::
ഇതുവഴിയുള്ള
6. elusive ::
പിടികൊടുക്കാത്ത
Antonyms
1. artless ::
.അദ്ദുആഉ
2. ingenuous ::
ingenuous
3. innocent ::
നിരപരാധികളായ
Different Forms
subtle, subtleties, subtlety, unsubtle
Word Example from TV Shows
Really? Did you miss the subtle indicators?
Like me saying,

Really? Did you miss the SUBTLE indicators? Like me saying, "Howard, I am upset."

The Big Bang Theory Season 3, Episode 7

Was that just a generic platitude
or was that a subtle bid for attention?

Was that just a generic platitude or was that a SUBTLE bid for attention?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 5

No, I think we have to be more subtle.

No, I think we have to be more SUBTLE.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 19

I'm sorry, was I being too subtle?

I'm sorry, was I being too SUBTLE?

The Big Bang Theory Season 4, Episode 3

Subtle, Mom. Real subtle.

Subtle, Mom. Real SUBTLE.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 23

English to Malayalam Dictionary: subtle

Meaning and definitions of subtle, translation in Malayalam language for subtle with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of subtle in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'subtle'

What subtle means in Malayalam, subtle meaning in Malayalam, subtle definition, examples and pronunciation of subtle in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History