English to Malayalam Meaning of low - കുറഞ്ഞ


Low :
കുറഞ്ഞ

താഴത്തെ, കുറഞ്ഞ, ഇളമുറയായ, ആജ്ഞാനുവർത്തികളായി, മനം, അടിത്തറ, കുറവ്, കുറെ, കീഴെ, അല്പം, ചെറിയ, എളിയ, കുനിയുന്നു, വിഷണ്ണമായ, കുറിയ, തുച്ഛമായ, നേരിയ തോതിൽ, മിനിറ്റ്, ഹീനവും, കവി, അർത്ഥമാക്കുന്നത്, .ചുരുങ്ങിയപക്ഷം, നിരാശ, നിരാശരായി, നിരാശമായ, വിഷാദ, മിശിഹ, ബാസ്സും, മൃദുവായ, സ്വസ്ഥമായിരുന്നു, പഴഞ്ചൻ, അന്നു സാമാന്യ, ദുർബ്ബുദ്ധികളും, വൊര്മ്യ്, ആധുനികമായ, പിന്നത്തെ, പുതിയ, നെഒതെരിച്, സമീപകാല, പിന്നോക്ക, പാപ്തിയില്ലാത്ത, ദുർബലമായ, സമ്മാനിക്കുക, അവിശാസമുള്ള, വെളിച്ചം, Petit, കുറഞ്ഞു, അയഞ്ഞ, നീചമായ, മറ്റ്, പ്രണാമം, നിയമം പാലിക്കാത്ത, അവികസിത, ശാന്തമായ, സമാധാനപരമായ, പ്രശാന്തമായ, താഴ്ന്ന, ബ്രൂഡി, .കയീന്നു, മൂഡി, ചിത്രങ്ങൾ, അവസാനത്തെ, അന്തിമമായ, ഫൈനലിൽ, അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള, താണതരമായ, അപൂർണ, കുറവുള്ള, അപൂര്ണ്ണമായ, മോശമായ, ആഴംകുറഞ്ഞ, ഉപരിപ്ളവമായ, വരവേറ്റത്, താഴ്ച, അപൂർവ, കൃത്യതയില്ലാത്ത, സൗമമായ, സ്ലോ, മടിയനായ, ദിലതൊര്യ്, ടെൻഡർ, അവയവം, മുശ്യ്, മുഷിഞ്ഞ, മെരുക്കിയ, തളര്ന്ന, ക്ഷയിച്ചു, ചെരിഞ്ഞ, കുറിചിട്ടെന്നു, സാധ്യതയുള്ള, ശപിക്കപ്പെട്ട, കഴിയാൻ, കീഴ്വഴക്കമുള്ള, മരാദയുള്ള, ഇളയ, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, തീരെച്ചെറിയ, ചുവടെ, മ്പേ, മ്ലേച്ഛമായ

താഴ്ന്നlowedഏറ്റവും കുറവ്കാളകളുടെlowishlownessതാഴ്ന്ന
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of low in English
Noun(1) an air mass of lower pressure; often brings precipitation(2) British political cartoonist (born in New Zealand, 1891-1963(3) a low level or position or degree(4) the lowest forward gear ratio in the gear box of a motor vehicle; used to start a car moving
Verb(1) make a low noise, characteristic of bovines
Adjective(1) less than normal in degree or intensity or amount(2) literal meanings; being at or having a relatively small elevation or upward extension(3) very low in volume(4) unrefined in character(5) used of sounds and voices; low in pitch or frequency(6) of the most contemptible kind(7) low or inferior in station or quality(8) no longer sufficient(9) subdued or brought low in condition or status(10) filled with melancholy and despondency
Adverb(1) in a low position; near the ground
Examples of low in English
(1) Water comes up to the second floor, they are out of gasoline, and food supplies are running perilously low .(2) The first are in low valleys where lakes did not form and the second, larger ones are higher and the result of rainfall.(3) Over a low to moderate heat this will take a good 25 minutes, during which time a savoury golden sediment will attach itself to the pan.(4) The diet is low in fat which, research shows, is a healthy way to lose weight and keep it off.(5) The latest utility crisis has little to do with low supplies of natural gas or electricity.(6) area of low pressure(7) Thus its effectiveness, when a hitter has two strikes, and this pitch is thrown low enough.(8) it's pretty low of him to say that(9) Because he was low on cash, Amos couldn't afford to buy another batch right away.(10) Another consequence of underfunding is that staff levels are very low at the moment.(11) It revealed that disclosure of sexual violence to professionals was strikingly low .(12) At this height, among the Himalayas, the sky looms like a low ceiling and the snow does not have far to fall.(13) Well we designed the low protein, low fibre diet so that we didn't actually alter the calories.(14) It is totally unregulated and much of it is of low quality.(15) With it, she wore a simple purple shirt with a neckline that was not quite low , but by no means modest.(16) Their little mining venture was situated on a low ridge, not far from the track through to Queensland.
Related Phrases of low
(1) get low ::
കുറഞ്ഞ നേടുകയും
(2) lie low ::
കുറഞ്ഞ കള്ളം
(3) very low ::
വളരെ താഴ്ന്ന
(4) lay low ::
കുറഞ്ഞ കിടന്നു
(5) low-down ::
കുറഞ്ഞ ഡൗൺ
Synonyms
Adjective
1. short ::
കുറിയ
2. cheap ::
വിലകുറഞ്ഞ
3. scarce ::
കഷ്ടിയായ
4. inferior ::
താണതരമായ
5. humble ::
എളിയ
6. unambitious ::
ഉനംബിതിഒഉസ്
7. unfavorable ::
വെറുക്കപ്പെടുന്ന
8. uncouth ::
ഇല്ലാ
9. quiet ::
സ്വസ്ഥമായിരുന്നു
10. bass ::
ബാസ്സും
11. depressed ::
വിഷണ്ണമായ
12. low-toned ::
ടിപി കുറഞ്ഞ
13. small ::
ചെറിയ
15. down in the mouth ::
വായിൽ താഴേക്ക്
17. broken ::
പൊട്ടിയ
18. low-pitched ::
കുറഞ്ഞ ആവൃതിയിലുള്ള
Noun
19. nadir ::
നദീർ
20. depression ::
നൈരാശം
21. first gear ::
ആദ്യ ഗിയർ
Verb
22. moo ::
മ്പേ
Different Forms
low, lowed, lowest, lowing, lowish, lowness, lows
Word Example from TV Shows
High and low alike.

High and LOW alike.

Game of Thrones Season 5, Episode 7

He was right, I was low.

He was right, I was LOW.

Game of Thrones Season 7, Episode 3

You know I know
you're low on arrows,

You know I know you're LOW on arrows,

Game of Thrones Season 4, Episode 10

Where's my root beer?
Come on. I gotta pee,
and I got low blood sugar.

Where's my root beer? Come on. I gotta pee, and I got LOW blood sugar.

Breaking Bad Season 2, Episode 3

HOWARD:
Stay low.

HOWARD: Stay LOW.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 11

English to Malayalam Dictionary: low

Meaning and definitions of low, translation in Malayalam language for low with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of low in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'low'

What low means in Malayalam, low meaning in Malayalam, low definition, examples and pronunciation of low in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History