English to Malayalam Meaning of soft - മൃദുവായ


Soft :
മൃദുവായ

വെൽവെറ്റ്, വിനീതമാവുകയും, താമരപ്പൂവിന്റെ, വൊമനിശ്, ജംയ്, ദുഫ്ഫെര്, വിഢ്ഢി, മൂഢൻ, മൌഢ്യത്തിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്, മൃദുവായ

മൃദുവായ, ടെൻഡർ, സൗമമായ, അവയവം, മുശ്യ്, രൂപഭേദം, അവിശാസമുള്ള, വെളിച്ചം, Petit, കുറഞ്ഞ, വളയുന്ന, മൃദുലതയും, ഡക്ടൈലുമായ, കാര്യവും, സുഗമമായ, മെലിഞ്ഞു, വിമാനം, മനോഹിതം, എളുപ്പമായ, ലഘുവായ, വഞിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്രകൃതി, സ്തീലിംഗമായ, പെണ്, സ്വയഭോഗികൾ, വൊമംലികെ, പിസ്തില്ലതെ, സ്വസ്ഥമായിരുന്നു, ശാന്തമായ, സമാധാനപരമായ, പ്രശാന്തമായ, അഭിവാഞ്ഛകളും, വൊമനിശ്, ബാസ്സും, കുറിയ, ദുർബലമായ, ലഘുവായി, സ്ചത്ത്യ്, പുസില്ലനിമൊഉസ്, ക്ഷീണിച്ച മനസ്സ്, മരാദയുള്ള, ഔദാരമുള്ള, ദയാലുവും, കരുണാര്ദമായ, വികാരം, സൌമ്യമായി ചലിക്കുന്ന, ബിറ്റുമിൻ ഓഫ്, സ്നേഹപൂര്വ്വമായ, സ്നേഹമുള്ള, ഊഷ്മള, ഊഷ്മള മനസ്സോടെയുള്ള, സുഖകരമായ, ചുമത്തുകയും, ലികബ്ലെ, നർമ്മ, പാപ്പി, അതിലോലമായ, ക്ഷീരപഥം

മൃദുവായമൃദുവായഅങ്ങരിയാതെsoftiesമാര്ദ്ദവംമൃദുലതസോഫ്റ്റ്വെയർsofty
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of soft in English
Adjective(1) yielding readily to pressure or weight(2) compassionate and kind; conciliatory(3) (of sound(4) easily hurt(5) produced with vibration of the vocal cords(6) not protected against attack (especially by nuclear weapons(7) (used chiefly as a direction or description in music(8) (of light(9) (of speech sounds, as `s' and `sh'(10) (of a commodity or market or currency(11) using evidence not readily amenable to experimental verification or refutation(12) tolerant or lenient(13) soft and mild; not harsh or stern or severe(14) having little impact, or light(15) out of condition; not strong or robust; incapable of exertion or endurance(16) willing to negotiate and compromise
Adverb(1) in a relaxed manner; or without hardship
Examples of soft in English
(1) Fall Frost Coming, painted in 1966, is a large canvas that features muted trees with soft edges.(2) Lines of business range from clothing, knitted fabric, and leather goods, to food, soft beverages, and liquor.(3) She hated his kisses because his lips were always cold and soft to the touch, too soft , not firm like Timothy's.(4) Most people acknowledge the big difference between the dangers of soft drugs such as cannabis and the likes of heroine and cocaine.(5) And the news itself should be lighter and more digestible: short cycles, interspersed with a lot of soft news.(6) I think it's a soft drug as they say, and shouldn't carry those heavy penalties.(7) The soft carpet beneath his feet might as well be molasses, sucking him down, trapping him.(8) They react even to disturbing news with a resigned smile and soft words.(9) People are being raised to be soft and stupid, and I think it is really about slowly wiping out dissidence and uniqueness in the culture, I really do.(10) Her voice was soft and sounded so far away, but as always, it was enough.(11) By this I am indicating that a soft currency may be acceptable for a while - the question is: For how long?(12) Create suds in a bowl and apply the suds to the leather surface with a soft cloth or sponge.(13) Moving from house to house to house, from area to area, I noticed how hard water and soft water affect the skin on my face.(14) The dissolved salts in hard water have a similar effect, so soft water is advised.(15) Janssen, though beautiful, has no soft edges - her face is angular, her nose sharp, her amazing figure more sculpted than curved.(16) The weather was fantastic, velvety warm, with a nice soft breeze.
Related Phrases of soft
(1) soft drinks ::
സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾ
(2) soft copy ::
സോഫ്റ്റ് കോപ്പി
(3) soft tissue ::
വിശേഷമാണ്
(4) soft touch ::
സോഫ്റ്റ് ടച്ച്
(5) soft skills ::
ലഘുവായ കഴിവുകൾ
(6) soft skill ::
സോഫ്റ്റ് വൈദഗ്ധ്യം
(7) soft spot ::
സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ട്
(8) soft music ::
സോഫ്റ്റ് സംഗീതം
(9) soft palate ::
സോഫ്റ്റ് അണ്ണാക്ക്
(10) soft-hearted ::
മൃദു ഹൃദയൻ
Synonyms
Adjective
1. mushy ::
മുശ്യ്
2. swampy ::
സ്വംപ്യ്
3. squashy ::
സ്കുഅശ്യ്
4. velvety ::
വെൽവെറ്റ്
5. gentle ::
അവിശാസമുള്ള
6. dim ::
മങ്ങിയ
7. pale ::
വിളറിയമുഖം
8. quiet ::
സ്വസ്ഥമായിരുന്നു
9. blurred ::
മങ്ങിയ
10. kind ::
തരം
11. lenient ::
സൗമമായ
12. foolish ::
ബുദ്ധിയില്ലാത്ത
13. subdued ::
മന്ദീഭവിപ്പിക്കുമെന്ന്
14. piano ::
പിയാനോ
15. balmy ::
സുഖപ്രദമായ
16. delicate ::
അതിലോലമായ
17. cushy ::
ചുശ്യ്
19. flabby ::
ഫ്ലബ്ബ്യ്
20. sonant ::
സൊനംത്
Adverb
21. easy ::
എളുപ്പമായ
Antonyms
1. booming ::
ഗംഭീര
2. loud ::
ഉച്ചത്തിലുള്ള
3. piercing ::
തുളച്ച്
4. plangent ::
പ്ലന്ഗെംത്
5. resounding ::
ചെണ്ട
6. ringing ::
മണിനാദം
7. roaring ::
സിംഹഗർജ്ജനം
8. sonorous ::
സൊനൊരൊഉസ്
9. stentorian ::
സ്തെംതൊരിഅന്
10. thundering ::
മുഴക്കം
Different Forms
soft, softer, softest, softies, softly, softness, software, softy
Word Example from TV Shows
(SOFT RATTLING)

(SOFT RATTLING)

Vikings Season 1, Episode 2

all of the food
is incredibly soft.

all of the food is incredibly SOFT.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 19

You're soft.

You're SOFT.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 11

♪ Soft kitty, warm kitty,
little ball of fur... ♪

♪ Soft kitty, warm kitty, little ball of fur... ♪

The Big Bang Theory Season 5, Episode 6

Right now, I'm designing an experiment
to study the soft component...

Right now, I'm designing an experiment to study the SOFT component...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 12

English to Malayalam Dictionary: soft

Meaning and definitions of soft, translation in Malayalam language for soft with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of soft in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'soft'

What soft means in Malayalam, soft meaning in Malayalam, soft definition, examples and pronunciation of soft in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History