English to Malayalam Meaning of weak - ദുർബലമായ


Weak :
ദുർബലമായ

ദുർബലമായ, ദരിദാവസ്ഥ, ഇണ, രോഗിയായി, തളര്ന്ന, .രോഗികളുടെ, നിസ്സഹായമായ, ദുർബലമായിരിക്കും, രോഗി, നെര്വെലെഷ്, വൈകലമുള്ള, അപ്രാപ്തമാക്കി, കഴിയുന്നില്ല, അശക്തമായ, നിസ്സഹായനായ, ലഘുവായി, സ്ചത്ത്യ്, മൃദുവായ, പുസില്ലനിമൊഉസ്, ക്ഷീണിച്ച മനസ്സ്, ടെൻഡർ, സൗമമായ, അവയവം, മുശ്യ്, കനംകുറഞ്ഞ, നേര്മ്മയാക്കുക, സ്ലെഅജ്യ്, മെലിഞ്ഞ, അണുവിലും, രക്തരഹിത, വൊന്ക്യ്, മുഷിഞ്ഞ, മെരുക്കിയ, ക്ഷയിച്ചു, നേർത്തവസാനിക്കുന്നതോ, അവിശാസമുള്ള, മരാദയുള്ള, വെളിച്ചം, വേഗം പൊട്ടുന്ന, ദുര്ബലമായ, അതിലോലമായ, മിടുമിടുക്കനായ, ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ, സ്തെമ്ലെഷ്, പൊട്ടാവുന്ന, ഫ്രിഅബ്ലെ, ഒവെര്രിപെ, അസംസ്കൃതമായ, താല്ക്കാലികമായ, പച്ചയായ, പിഞ്ചു, പുതിയ, ആരോഗമില്ലാത്ത, അസാധുവായ, ഭീരുത്വം, കുറഞ്ഞ, കുറിയ, പിന്നോക്ക, പാപ്തിയില്ലാത്ത, സമ്മാനിക്കുക, അപൂർണ, കുറവ്, താണതരമായ, അപധാനമായ, മകനാണ്, വെഇഘ്ത്ലെഷ്, ഉനെഷെംതിഅല്, ഭോഗാസക്തിക്കടിപ്പെട്ട, കുറഞ്ഞു, വറ്റി, അനാരോഗ്യകരമായ, നൊഹൊവ്

ദുർബലമായദുര്ബലമായിതീരുകദുർബലപ്പെടുത്തിദുർബലമായിദുർബലപ്പെടുത്തുകയുംദുർബലഫീൽഡിംഗുംweaklingweaklingsലഘുവായിബലഹീനതദൗർബല്യങ്ങൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of weak in English
Adjective(1) wanting in physical strength(2) overly diluted; thin and insipid(3) (used of vowels or syllables(4) wanting in moral strength, courage, or will; having the attributes of man as opposed to e.g. divine beings(5) tending downward in price(6) deficient or lacking in some skill(7) lacking bodily or muscular strength or vitality(8) (used of verbs, or regular(9) not having authority, political strength, or governing power(10) deficient in magnitude; barely perceptible; lacking clarity or brightness or loudness etc(11) likely to fail under stress or pressure(12) deficient in intelligence or mental power
Examples of weak in English
(1) Amber couldn't help the faint blush, or the weak smile, as she nodded.(2) While the plot is pretty weak , it doesn't hurt the game too much.(3) To its great shame, the United States has a pathetically weak labor law which makes it easy for employers to harass and punish workers who try to organize unions.(4) But the overall verdict, delivered in the first police performance monitors published as part of a drive to tackle weak forces, is upbeat.(5) According to them, the bank's position was too weak to intervene because of its thin foreign exchange reserves.(6) Just when treatment was beginning take effect, the arrival of a female zebra at the zoo caused him to run around in excitement, causing grave damage to his already weak hoof.(7) He looked like a natural for comedy with his weak chin, receding hairline and a nose that looked as if someone had recently slammed a car door on it.(8) Our waitress's command of English was weak , almost non-existent in fact, and our food arrived at strange intervals.(9) ÔÇÿSterling has been weak and you would expect that to continue,ÔÇÖ he said.(10) He is a man of strong convictions and weak commitments.(11) The deliberate assault on the weak is not the spirit of Socialism but of Fascism.(12) That said, the coach admits that the team does have weak areas that need to be addressed, such as someone who consistently puts the puck in the net.(13) Mr. Erickson-Moore stood behind me and wrenched the leaf-pole from my weak grip, breaking it in half over his knee as though it were a mere twig.(14) Of course, I had no power and I was very weak physically, so I felt very helpless and exposed.(15) In fact, scientists could and did show that gravity was too weak a force to account for the movement of continents.(16) Their coach comes across as weak , making decisions to cater for the fading hero rather than the good of the team.
Related Phrases of weak
(1) weak point ::
ദുർബല ഭാഗം
(2) very weak ::
വളരെ ദുർബലമായ
(3) weak spot ::
ദുർബലമായ സ്പോട്ട്
(4) the weak ::
ദുർബലമായ
(5) weak heart ::
ദുർബലമായ ഹൃദയം
(6) extremely weak ::
വളരെ ദുർബലമായ
(7) feel weak ::
പള്സ്
(8) weak-minded ::
ദുർബലമായ ചിന്താഗതിക്കാർ
(9) weak acid ::
ദുർബലമായ ആസിഡ്
(10) weak-kneed ::
ദുർബലമായ-വരട്ടിയെടുക്കണം
Synonyms
Adjective
1. frail ::
ദുർബലമായിരിക്കും
2. inadequate ::
അപരാപ്തമായ
3. unconvincing ::
ഉന്ചൊംവിന്ചിന്ഗ്
4. spineless ::
കണ്സിഡറേഷനും
5. dim ::
മങ്ങിയ
6. indistinct ::
വൈരങ്ങളെ
7. watery ::
ജലമയം
8. unenthusiastic ::
ഉനെംഥുസിഅസ്തിച്
9. imperfect ::
അപൂർണ
10. washy ::
വശ്യ്
12. faint ::
തളര്ന്ന
13. unaccented ::
ഉച്ചാരണശബ്ദമില്ലാത്ത
Antonyms
1. mighty ::
മഹത്തായ
2. powerful ::
ശക്തമായ
3. rugged ::
കാടും
4. stalwart ::
മലയാളത്തില്
5. stout ::
ദൃഢമായ
6. strong ::
ശക്തമായ
Different Forms
weak, weaken, weakened, weakening, weakens, weaker, weakest, weakling, weaklings, weakly, weakness, weaknesses
Word Example from TV Shows
She's sickly, weak...

She's sickly, WEAK...

Game of Thrones Season 2, Episode 2

Pulse 140. One-four-zero.
Weak and thready at the brachial.

Pulse 140. One-four-zero. Weak and thready at the brachial.

Breaking Bad Season 3, Episode 8

MAN: He is weak!

MAN: He is WEAK!

Vikings Season 1, Episode 6

They are too weak to fight,

They are too WEAK to fight,

Game of Thrones Season 2, Episode 1

That was some weak tea, dude.

That was some WEAK tea, dude.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 1

English to Malayalam Dictionary: weak

Meaning and definitions of weak, translation in Malayalam language for weak with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of weak in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'weak'

What weak means in Malayalam, weak meaning in Malayalam, weak definition, examples and pronunciation of weak in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History