English to Malayalam Meaning of smooth - സുഗമമായ


Smooth :
സുഗമമായ

സുഗമമായ, മെലിഞ്ഞു, വിമാനം, മൃദുവായ, മനോഹിതം, പരന്ന, പ്ലെയിൻ, നില, തിരശ്ചീനമായ, എണ്ണമെഴുക്കുള്ള, സുഖകരമായ, സ്നേഹമുള്ള, നമ്മളത്, ഈസി ഗോയിംഗ്, സ്വതന്ത്ര, എളുപ്പമായ, അഭയാര്ത്ഥി, സമതുലിതമായ, ശപെല്യ്, സ്ഥിരമായ, ഋജുവായത്, മൃദുഭാഷി, തേൻ പാമു, മിനുക്കമുള്ള, തിളങ്ങുന്ന, മായമില്ലാത്ത, ശുദ്ധമായ, കലര്പ്പില്ലാത്ത, കഷണ്ടിയായ, കഷണ്ടി തലയുള്ള, കഷണ്ടി-നെറുകയിൽ, കാര്ത്തിക്, അല്ലലില്ലാത്ത, ഉനെന്ചുംബെരെദ്, ഉനിംപെദെദ്, നന്നായി സംസാരിച്ചു, പോലും, സുഭഗമായ, ഉടുക്കുക, കലണ്ടർ, മിനുക്കിയെടുക്കുക, ഇരുമ്പ്, അമർത്തുക, എളുപ്പമാക്കുന്നു, ഓഫാക്കും

മിനുസമുള്ളവിതാനിച്ചവന്മൃദുലമായിsmoothestമൃദുലമാക്കുന്നതിനുംസുഗമമായിഅനായാസതsmooths
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of smooth in English
Noun(1) the act of smoothing
Verb(1) make smooth or smoother, as if by rubbing(2) make (a surface(3) free from obstructions
Adjective(1) having a surface free from roughness or bumps or ridges or irregularities(2) smoothly agreeable and courteous with a degree of sophistication(3) of the margin of a leaf shape; not broken up into teeth(4) smooth and unconstrained in movement(5) (music(6) of motion that runs or flows or proceeds without jolts or turbulence(7) lacking obstructions or difficulties(8) (of a body of water
Examples of smooth in English
(1) The relationship between the schools also aims to allows year six pupils at the primary school to make a smooth transition to secondary education.(2) He was smooth , glib, emollient, full of promises that your hands can't quite grip onto.(3) Suddenly feeling self - conscious, Katherine placed a hand to her tangled hair and tried to smooth it.(4) The best of the bunch is the smooth butterscotch panna cotta, served with swirls of curried cocoa gelÔö£┬«e in a tall martini glass.(5) The biggest task is the Government's short time-scale, as changes would be in place by 2007 and, obviously, there is a lot to be done to achieve a smooth transition.(6) During a Swedish massage, your therapist uses long, smooth strokes and kneading movements along your skin.(7) Keep adding the milk and whisking until it has a smooth , runny consistency.(8) He collected seven trophies last season in novice events and has made a smooth transition to clubmen races this season.(9) Seabirds nest on the cliffs and float on the smooth sea, scattering as the RIB zooms past.(10) I put my luggage bags on the ground and sat down on the smooth and flat surface of the hard bench.(11) To execute the snatch, lift a weight off the floor and overhead in one smooth movement.(12) These guys are smooth and smart, perhaps too much so.(13) This arrangement had been working well, facilitating a smooth transition of business from Carl Stock to himself.(14) Bosses say that the switch of rail maintenance contracts to Network Rail will be a smooth transition.(15) Twirls are a must and we should see a lot of moving in and out of each others arms - it is a fast, smooth dance, with the lady spinning almost constantly.(16) No matter how you serve it - warm and smooth , cool and creamy, or hot and sticky - chocolate gratifies like no other confection.
Related Phrases of smooth
(1) smooth out ::
നിരപ്പാക്കാ
(2) smooth operator ::
സുഗമമായ ഓപ്പറേറ്റർ
(3) smooth skin ::
മിനുസമുള്ള ത്വക്ക്
(4) smooth muscle ::
സുഗമമായ പേശി
(5) smooth surface ::
സുഗമമായ ഉപരിതലമുള്ള
(6) smooth hair ::
സുഗമമായ മുടി
(7) smooth talker ::
നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന ആൾ
(8) not smooth ::
സ്മൂത്ത് അല്ല
(9) smooth over ::
മേൽ സ്മൂത്
Synonyms
Adjective
1. even ::
പോലും
2. clean-shaven ::
മുഖരോമം മുഴുവന് ക്ഷൗരം ചെയ്തു നീക്കിയ
3. creamy ::
ക്രീം
4. calm ::
ശാന്തമായ
5. steady ::
സ്ഥിരതയുള്ള
6. mellow ::
Mellow
7. dulcet ::
ദുല്ചെത്
8. suave ::
ഒന്നുമില്ല
9. politic ::
രാഷ്ട്രീയ
10. fluid ::
ഒഴുകുന്ന
11. legato ::
ലെഗതൊ
12. quiet ::
സ്വസ്ഥമായിരുന്നു
Verb
15. polish ::
മിനുക്കുക
16. smooth out ::
നിരപ്പാക്കാ
17. smoothen ::
മിനുക്കിയെടുക്കുക
Antonyms
1. clownish ::
ച്ലൊവ്നിശ്
2. uncouth ::
ഇല്ലാ
Different Forms
smooth, smoothed, smoother, smoothest, smoothing, smoothly, smoothness, smooths
Word Example from TV Shows
♪ Smooth operator.

♪ Smooth operator.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 3

Smooth.

Smooth.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 3

♪ Smooth operator...

♪ Smooth operator...

The Big Bang Theory Season 12, Episode 3

that Sheldon's chest is smooth
like a porpoise.

that Sheldon's chest is SMOOTH like a porpoise.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 12

I'll slap your face smooth.

I'll slap your face SMOOTH.

Money Heist Season 3, Episode 3

English to Malayalam Dictionary: smooth

Meaning and definitions of smooth, translation in Malayalam language for smooth with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of smooth in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'smooth'

What smooth means in Malayalam, smooth meaning in Malayalam, smooth definition, examples and pronunciation of smooth in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History