English to Malayalam Meaning of sharp - മൂർച്ചയുള്ള


Sharp :
മൂർച്ചയുള്ള

കടുത്ത, അക്യൂട്ട്, മാർബിളുകൾ, മൂർച്ചയുള്ള, കയ്പേറിയ, ഔത്സുക്യമുള്ള, സരസവും, അര്രൊവ്യ്, പിഴ, തുളച്ച്, കൂർത്തതും, തട്ടുന്ന, മിടുക്കന്മാർ, വ്യക്തമായ, സ്പഷ്ടമായ, ഉഗ്രകോപം, ഉപ്പുള്ള, ഹിംസാത്മകമായ, ഉപവാസം, കര്ക്കശമായ, ചൂടുള്ള, മുകുളം, ആസിഡ്, ആത്യാന, ശക്തമായ, നയരൂപീകരണവും, ആഭരണമണിയിച്ച്, ഉച്ചത്തിലുള്ള, പെട്ടെന്നുള്ള, വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ, വലിയ, ഉയർന്ന, ഇളക്കാവുന്ന, കണിശമായി, അതിവേഗം കണക്ക്, ഭദ്രതയും, മുറിപ്പെടുത്തുന്ന, ത്രെന്ഛംത്, വിഷമകരമായ, യഥാതഥവുമായ, വ്യാജ, ദുഷിച്ച, ചീത്ത, രോഗം, ദുര്മാര്ഗിയായ, ശീലനായ, ഊഷ്മള, മരിച്ച അച്ചാരം, വളർന്നപ്പോൾ, മരാദയില്ലാത്ത, പരുക്കനായ, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, മൊര്ദംത്, കർശനമാണ്, കർശനമായ, അമരം, തീക്ഷ്ണവുമായ, വിരുതുള്ള

സമയബന്ധിതമായി, ചെറുപ്പത്തിലേ, മൂർച്ചയുള്ള, ശബ്ദം, ഛായ, കുറിപ്പ്

മൂർച്ചയുള്ളsharpedമൂര്ച്ചവരുത്തുകമൂർച്ചകൂട്ടിഷാർപ്പെനിംഗോഭാവാവിഷ്ക്കാരത്തിനുംമൂർച്ചsharpersച്ചയുള്ളsharpingsharpishകുത്തനെമൂര്ച്ചsharps
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of sharp in English
Noun(1) a musical notation indicating one half step higher than the note named(2) a long thin sewing needle with a sharp point
Adjective(1) (of something seen or heard(2) ending in a sharp point(3) having or demonstrating ability to recognize or draw fine distinctions(4) marked by practical hardheaded intelligence(5) harsh(6) having or emitting a high-pitched and sharp tone or tones(7) extremely steep(8) keenly and painfully felt; as if caused by a sharp edge or point(9) having or made by a thin edge or sharp point; suitable for cutting or piercing(10) (of a musical note(11) very sudden and in great amount or degree(12) quick and forceful
Adverb(1) changing suddenly in direction and degree
Examples of sharp in English
(1) She got out of the shower lazily, and had a sharp feeling in her stomach that something would happen today.(2) It's a great feeling to define in sharp crisp outlines what you believe in, and what you stand against.(3) These involuntary contractions can be either dull or sharp and intense.(4) Pick it up, flip through it, dip into the story at any point and you will come away better informed and surprisingly entertained by his sharp mind and punk sense of humour.(5) She keeps her stand-up sharp by hitting the Provincetown comedy circuit every summer.(6) I gingerly moved to sit up, but a sharp pain shot through my body.(7) All in all, not much got done until Mikhail's aunt Meredith came in and silenced them all with a sharp whistle.(8) In reality, it was ordinary citizens and not the sharp operators who stored their wealth in banknotes.(9) Her fingernails grew long and sharp , able to pierce the skin of a creature in a matter of seconds.(10) The sharp detail and good contrast control offer a good look at the few interesting things that happen in the mostly darkened production.(11) Exports have been hit also because of the sudden and sharp increase in the value of the euro against the dollar and, most importantly, against sterling.(12) I felt a sharp hope rising in me and I quelled it immediately.(13) Monday's sharp stock market plunge and uncertain world events may have you longing for a secure place to stash your savings.(14) She said a few sharp words, which the boy returned with a fallen face.(15) But everyone else was also entering into dangerous enemy territory, so Cat and her comrades had to stay sharp or else get left behind.(16) The traditional short-covering by speculators that usually followed a sharp downward movement was no longer present to instill some recovery.
Related Phrases of sharp
(1) sharp pain ::
കടുത്ത വേദന
(2) sharp knife ::
മൂർച്ചയുള്ള കത്തി
(3) sharp edge ::
മൂർച്ചയുള്ള എഡ്ജ്
(4) sharp rise ::
വർധന
(5) sharp blade ::
മൂർച്ചയുള്ള ബ്ലേഡ്
(6) sharp turn ::
കുത്തനെയുള്ള തിരിവ്
(7) very sharp ::
വളരെ മൂർച്ചയുള്ള
(8) sharp tongue ::
മൂർച്ചയുള്ള നാവും
(9) be sharp ::
മൂർച്ചയുള്ള എന്നു
Synonyms
Adjective
1. keen ::
ഔത്സുക്യമുള്ള
2. excruciating ::
ജീവനുണ്ടായിരുന്നു
3. tangy ::
തന്ഗ്യ്
4. loud ::
ഉച്ചത്തിലുള്ള
5. cold ::
തണുത്ത
6. harsh ::
കര്ക്കശമായ
7. intense ::
കടുത്ത
8. distinct ::
വ്യത്യസ്തരായ
9. sudden ::
പെട്ടെന്നുള്ള
10. hairpin ::
ഹൈര്പിന്
11. steep ::
കിഴക്കാംതൂക്കായ
12. perceptive ::
ഗഹണക്ഷമമായ
13. smart ::
സ്മാർട്ട്
14. incisive ::
സരസവും
15. tart ::
എരിവുള്ളതും
16. abrupt ::
ആകസ്മികമായ
17. crisp ::
ചടുലം
18. shrill ::
മണി
19. astute ::
വമ്പനടിക്കാർ
20. acute ::
അക്യൂട്ട്
Adverb
21. precisely ::
കൃത്യമായും
Antonyms
1. blunt ::
മൂര്ച്ചയില്ലാത്ത
2. dull ::
മുഷിഞ്ഞ
3. obtuse ::
ഉപകോണാകാരത്തിലാണ്
Different Forms
sharp, sharped, sharpen, sharpened, sharpening, sharpens, sharper, sharpers, sharpest, sharping, sharpish, sharply, sharpness, sharps
Word Example from TV Shows
You're a sharp little thing, aren't you?

You're a SHARP little thing, aren't you?

Game of Thrones Season 2, Episode 6

I'm sure it's just the first
sharp cramps of arousal.

I'm sure it's just the first SHARP cramps of arousal.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 11

But here I am, in the middle of the night,
struggling to keep my mind sharp,

But here I am, in the middle of the night, struggling to keep my mind SHARP,

The Big Bang Theory Season 9, Episode 10

Rest, Jon Snow.
We need you sharp tomorrow.

Rest, Jon Snow. We need you SHARP tomorrow.

Game of Thrones Season 6, Episode 9

She looks sharp.

She looks SHARP.

Game of Thrones Season 3, Episode 9

English to Malayalam Dictionary: sharp

Meaning and definitions of sharp, translation in Malayalam language for sharp with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sharp in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'sharp'

What sharp means in Malayalam, sharp meaning in Malayalam, sharp definition, examples and pronunciation of sharp in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History