English to Malayalam Meaning of artless - .അദ്ദുആഉ


Artless :
.അദ്ദുആഉ

ദുർബല വാദമാണ്, .അദ്ദുആഉ, ആയിരിപ്പിൻ, സ്ക്രാച്ചി, കഴിവില്ലാത്ത, കുഴഞ്ഞ, സൗഖ്യം, ഇനെക്സപെര്ത്, ഋജുവായത്, ലഘുവായ, പ്ലെയിൻ, നിരപരാധികളായ, ആത്മാര്ത്ഥമായ, ഇനര്തിസ്തിച്, നേറ്റീവ്, ലോഹവിളക്കുണ്ടായിരുന്നെന്നും, നിഷ്കളങ്കമായ, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത, വിവേകശൂനമായ, വിരസമായ, വിഡ്ഢിത്തം, നയരഹിതനായ, ഗൌഛെ, ഇംദെലിചതെ, ഇംദെചൊരൊഉസ്, ഉംദിപ്ലൊമതിച്

.അദ്ദുആഉartlesslyartlessness
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of artless in English
Adjective(1) characterized by an inability to mask your feelings; not devious(2) simple and natural; without cunning or deceit(3) showing lack of art(4) (of persons
Examples of artless in English
(1) There's a winning earnestness to her book - she clearly loves her husband and child and the town she's chosen to live in - but her prose is clunky and artless .(2) As the main quality which Ellen Terry brought to these roles, in addition to her beauty, grace, and charm, was a seemingly artless naturalness and spontaneity, her success tended to be in ratio to the congruence between her and the part.(3) An interesting book, Sybil, but Disraeli was not much of a novelist; it reads like spirited and somewhat artless version of BrontÔö£┬¢'s Shirley, or an abridged and more explicitly class-based Wives and Daughters.(4) Being sincere yet artless when talking to females, unlike ├ö├ç├┐real├ö├ç├û men who are artful yet insincere, I sometimes approached these females and made an utter fool of myself.(5) One of the burdens of being a comics nerd - or former comics nerd, whatever - is an obscure compulsion to bear witness to witless, loveless, artless , over-budget desecrations of fond memories of youth.(6) But it takes real talent to bring out the artless charm and simple wisdom of a babbling, barefoot and pregnant hick, whose only wish in life is to have her high school sweetheart love her the way he did when they were just teens.(7) The faux-naif iconography of a rural idyll represents the structuring of a world so simple, artless and beguiling that no one in his or her right mind could possibly wish to dissent from it.(8) They have absolutely no regard for the dirt that it is dragged through, the grime and graffiti of vandals in the form of distribution agents and projectionists, and the artless cuts they could make.(9) Far from keeping him in his place they encouraged his boyish enthusiasms for mapping the moon and putting together artless plans for creating the rockets that would take adventurers to its hidden heart.(10) The word inept, according to Roget's Thesaurus, means clumsy, artless , awkward, bungling, inadept, inefficient, unskillful, ham-handed and incapable.(11) Similar lapses in professionalism are seen in the repetitive dialogue, go-nowhere action and artless acting.(12) In Hassam's painting, however, the fish appear as much a part of the environment as the antique furniture, artless young woman, and sunny garden that beckons beyond the open windows.(13) Everything about them was dainty and feminine and naÔö£┬╗ve, innocent and pure, lovely and artless .(14) Back then, young men and women architects working in the spirit of Ruskin and Morris produced a style that still looks convincing a century on, proving that homes for those at the very bottom of the property ladder do not have to be artless .(15) What's remarkable is the effortless, seemingly artless way the best-selling author is able to put herself into the hearts and minds of the little girls she's writing for, and write as though she's one of them.(16) But I am posturing here, I suppose, when all I should be saying is that plot is not the opium of the artless masses├ö├ç┬¬
Related Phrases of artless
Synonyms
Adjective
1. natural ::
പ്രകൃതി
2. uncultivated ::
കൃഷിയൊന്നും
3. ingenuous ::
ingenuous
Antonyms
1. affected ::
ബാധിതമായ
2. artful ::
അക്വീനാസിന്റെ
3. artificial ::
കൃതിമമായ
4. assuming ::
അൽപംപോലും
5. dishonest ::
ആത്മാര്ഥതയില്ലാത്ത
6. fake ::
വ്യാജ
7. insincere ::
കപടമായ
8. pretentious ::
ഫോണ്നമ്പര്
Different Forms
artless, artlessly, artlessness
English to Malayalam Dictionary: artless

Meaning and definitions of artless, translation in Malayalam language for artless with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of artless in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'artless'

What artless means in Malayalam, artless meaning in Malayalam, artless definition, examples and pronunciation of artless in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History