English to Malayalam Meaning of pull - വലിക്കുക


Pull :
വലിക്കുക

വലിക്കുക, പിരിമുറക്കം, വര്ണിക്കുക, വിമുഖത, ഈന്വിക്കുടിക്കുക, ഡ്രാഫ്റ്റ്, ആകര്ഷണം, ട്രാക്ഷൻ, ഡ്രോയിംഗ്, കാന്തികത, ആനുകൂല്യം, സൗകര്യം, നേട്ടം, പ്രീതി, പ്രയോജനവും, ടോ കാർ, കഴുക്കോല്, തെംദ്രില്, കാന്തം, സിറസ്, പിടിച്ചുപറിക്കുക, വടംവലി, രോഗാവസ്ഥയാണ്, സന്ധിവലി, അതിസ്തുതിചെയ്യുക, തോന്നല്, അടയാളം, എയ്ഷ്, അച്ചടിക്കുക, ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കയറ്റം, വഴികാട്ടി, നിര, തോണി

ഡ്രാഗ്, വര്ണിക്കുക, വലിക്കുക, കൊണ്ടുപോകും, നീട്ടി, LUG, ദീപാരാധന, ഉൻമൂലനം, നിർമാർജനം, ഉന്മൂലനാശം വരുത്തജശ, ചെയ്തത് pull, പറിച്ചെടുക്കുക, പറിച്ചുകളയും, നടക്കും, ദ്രഗ്ഗ്ലെ, ശംബ്ലെ, വടംവലി, ആകർഷിക്കുകയും, പിടിച്ചുപറിക്കുക, .ദൈവിക, തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, ഓഫ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ശേഖരിക്കുക, .ടീച്ചര്, അറസ്റ്റ്, പിടികൂടുകയും, പിടിക്കുക, പിടികൂടാൻ, നുള്ളുക, സന്ധിവലി, കെട്ടിവലിക്കുക, കാലടിപ്പാത, നടത്തിയേക്കാം, ഒരോന്നു, തുഗ്ഗിന്ഗ് നിലനിർത്താൻ, സ്പ്രവ്ല്, പരത്തുക, ശക്തിയാണ്, നിവാരണത്തിന്, സ്ഥാനം മാറ്റുക, നീക്കം, നശിപ്പിക്കുക, തുടച്ചുമാറ്റുക, Scour, ചുരുങ്ങുക, വെട്ടി, ചുരുക്കി, നീട്ടുക, എത്താൻ, വലുതാക്കുക

വലിക്കുകവലിച്ച്വലിക്കുന്നpullersവലിച്ചെറിയാൻകളിക്കില്ല
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of pull in English
Noun(1) the act of pulling; applying force to move something toward or with you(2) the force used in pulling(3) special advantage or influence(4) a device used for pulling something(5) a sharp strain on muscles or ligaments(6) a slow inhalation (as of tobacco smoke(7) a sustained effort
Verb(1) cause to move by pulling(2) direct toward itself or oneself by means of some psychological power or physical attributes(3) move into a certain direction(4) apply force so as to cause motion towards the source of the motion(5) perform an act, usually with a negative connotation(6) bring, take, or pull out of a container or from under a cover(7) steer into a certain direction(8) strain abnormally(9) cause to move in a certain direction by exerting a force upon, either physically or in an abstract sense(10) operate when rowing a boat(11) rein in to keep from winning a race(12) tear or be torn violently(13) hit in the direction that the player is facing when carrying through the swing(14) strip of feathers(15) remove, usually with some force or effort; also used in an abstract sense(16) take sides with; align oneself with; show strong sympathy for
Examples of pull in English
(1) Then its own ion engine will take it, gradually, into bigger and bigger orbits, until the gravitational pull of the Moon takes over.(2) he took a pull on his cheroot(3) Finish the pull with a quick rotation to clear the shoulder and arm for the first recovery.(4) give the hair a quick pull, and it comes out by the roots(5) he gave me a pull up onto the wall(6) Less rain would be good in the afternoon/evening, so if anyone has any pull with the weather folks, put in a good word, would you?(7) The Avenger is a double roller bag with polyester construction and a retractable metal pull handle.(8) she tried to pull away from him(9) pull hard(10) When I said I was going to pull a player from a game tomorrow, it's not because I'm thinking he will be tired the next day.(11) pull the door to open it(12) Despite his track record Davies admits to being in awe of Doctor Zhivago, largely because the 1965 film version still exerts such a pull .(13) Up to now if you had political pull or you could pressurise those who had you shunted yourself up the priority list ahead of schools in greater need.(14) The gravitational pull of the Moon provides the twice-daily tides on Earth as Earth spins under the Moon.(15) Now we have left the gravitational pull of the Earth.(16) Made of 1800 denier polyester, it has a retractable pull handle and inline skate wheels.
Related Phrases of pull
(1) pull up ::
ദീപാരാധന
(2) pull over ::
തലയിൽ കൂടി ഇടുന്ന കുപ്പായം
(3) pull down ::
പറിച്ചുകളയും
(4) pull in ::
അഭ്യര്ഥിക്കുന്നു
(5) pull through ::
വഴി pull
(6) pull on ::
വലിക്കുക
(7) pull away ::
അകലെ pull
Synonyms
Noun
1. tug ::
വടംവലി
2. attraction ::
ആകര്ഷണം
3. influence ::
സ്വാധീനം
4. wrench ::
പിടിച്ചു വലിക്കല്
6. drag ::
ഡ്രാഗ്
7. clout ::
സ്വാധീനം
Verb
8. tug ::
വടംവലി
9. extract ::
സത്തിൽ
10. strain ::
അതിക്ലേശം
11. attract ::
ആകര്ഷിക്കുക
12. draw ::
വര്ണിക്കുക
13. root for ::
റൂട്ട്
14. overstretch ::
ഒവെര്സ്ത്രെത്ഛ്
15. rive ::
രിവെ
16. take out ::
തുടങ്ങുക
17. pluck ::
പറിച്ചെടുക്കുക
18. commit ::
നിയോഗിക്കുക
Antonyms
1. drive ::
ഡ്രൈവ്
2. propel ::
സഹായക
3. push ::
തള്ളുക
Different Forms
pull, pulled, puller, pullers, pulling, pulls
Word Example from TV Shows
- Have him pull a double.
- No.

- Have him PULL a double. - No.

Breaking Bad Season 5, Episode 8

...while ransacking our home.
You should be able to pull prints off this.

...while ransacking our home. You should be able to PULL prints off this.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 13

If you pull a butterscotch
out of your pocket,

If you PULL a butterscotch out of your pocket,

The Big Bang Theory Season 10, Episode 9

Don't let her pull you.

Don't let her PULL you.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 23

Yeah. He's not smart enough to
pull off a murder like this.

Yeah. He's not smart enough to PULL off a murder like this.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 15

English to Malayalam Dictionary: pull

Meaning and definitions of pull, translation in Malayalam language for pull with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pull in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'pull'

What pull means in Malayalam, pull meaning in Malayalam, pull definition, examples and pronunciation of pull in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History