English to Malayalam Meaning of fast - ഉപവാസം


Fast :
ഉപവാസം

ഉപവാസം, പട്ടിണി

ഉപവാസം, പട്ടിണികിടക്കുക, പട്ടിണി, ഛര്ദ്ദിക്കേണ്ടിവരും നിലനിൽക്കും, ഉന്ഫെദ് നിലനിൽക്കും

ഉപവാസം, പെട്ടെന്നുള്ള, ദുതമായ, വേഗത്തിൽ, അതിവേഗം കണക്ക്, പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, ഭദ്രതയും, തിടുക്കത്തിലുള്ള, നിശ്ചിത, ഗണം, സ്റ്റാറ്റിക്, നിശ്ചലമായ, അഭിവൃദ്ധിയില്ലാത്ത, സിറാജ്, സ്ഥിരതയുള്ള, ഉറച്ച, സ്ഥിരമായ, ദൃഡ, വിശ്വസ്ത, കണിശമായ, അടയ്ക്കുക അരകല്ലിലെ, പാകമായ, തീനിയും, ചാര, വിദഗ്ദ്ധ, സ്വിഫ്റ്റ്- ഇളക്കം, ഫാസ്റ്റ്-പോകുന്നു, കേന്ദ്രീകരിച്ചു, കടുത്ത, ആഴമുള്ള, കട്ടിയുള്ള, ഔത്സുക്യമുള്ള, ഉഗ്രകോപം, ഉപ്പുള്ള, മൂർച്ചയുള്ള, ഹിംസാത്മകമായ, മറിഞ്ഞു, ഡയറി, ഫൊഒഌഅര്ദ്യ്, ചിന്താശൂനമായ, .പാവം, വെളിച്ചം നാൽക്കാലി, ശക്തമായ, അയവില്ലാത്ത, ഖരമായ, നിയമം പാലിക്കാത്ത, ദിഷൊലുതെ, അഗാധമായ, കുഴിമാടം, തിങ്ങിയ

ഉപവാസം, ബദ്ധപ്പെട്ടു, വേഗത്തിൽ, ഉയർന്ന, മുള്മുനയില്, ഒരു പോലും keel ന്, അടുത്തു, അടയ്ക്കുക, പോസ്റ്റ് ഹാർഡ്, നന്നായി അടുത്തു, മണിക്കൂര്തോറും, കൂടെക്കൂടെ, അടിക്കടി, ആവർത്തിച്ച്, ഏറെ, ഉടൻ, പെട്ടെന്നുള്ള, അഹ്മദ്, സ്ഥാനം, അമൈന്

ഉപവാസംഉപവസിച്ചുവേഗത്തിൽവേഗമേറിയനോമ്പ്ഉപവാസവും
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fast in English
Noun(1) abstaining from food
Verb(1) abstain from certain foods, as for religious or medical reasons(2) abstain from eating
Adjective(1) acting or moving or capable of acting or moving quickly(2) (used of timepieces(3) at a rapid tempo(4) (of surfaces(5) resistant to destruction or fading(6) unrestrained by convention or morality(7) hurried and brief(8) securely fixed in place(9) unwavering in devotion to friend or vow or cause(10) (of a photographic lens or emulsion
Adverb(1) quickly or rapidly (often used as a combining form, or fast-closing(2) firmly or closely
Examples of fast in English
(1) It's 2:30 by my watch (though my watch is a bit fast ), and we're still in Portland.(2) The setup had to be optimized for response times below microseconds by using a fast dye and by applying a fast fluorescence detector.(3) The King George VI Chase at Kempton could be next for the horse if the ground was to come up on the fast side and rule out Best Mate.(4) He was a fast learner, able to look back at his own mistakes and improve.(5) Cecil felt things were just going a bit too fast for his liking.(6) Tom Adair examines the short life and fast times of an all - American great.(7) Some of them actually buy a number of drinks and consume them quickly to get a fast kick.(8) Another fast ship of those times was the American Clipper the Flying Cloud.(9) Maybe you are like an idol to her to have her cling to you so fast .(10) Its not a super fast track, but it is very technical with some great corners and elevation changes.(11) The surface of the pitch was outstanding and the outfield was fast and true.(12) She says this all very fast and energetically like she has held it in there for so long, and needs to tell someone.(13) Further than that, the Bught Park is traditionally a fast surface, an ideal venue for the sharp stick work both sets of forwards favour.(14) A year ago, the two were fast allies.(15) Amanda wandered back to the beach to find Nora fast asleep in the shade.(16) It's no use, the door's stuck fast !
Related Phrases of fast
(1) fast food ::
ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്
(2) very fast ::
വളരെ വേഗത്തിൽ
(3) run fast ::
ഫാസ്റ്റ് റൺ
(4) too fast ::
വളരെ വേഗം
(5) fast and furious ::
ശീഘ്രവും ഭീഷണവുമായത്
(6) go fast ::
വേഗം പോകുക
(7) fast car ::
ഫാസ്റ്റ് കാർ
(8) as fast as ::
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
(9) fast food restaurant ::
ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് റെസ്റ്റോറന്റ്
Synonyms
Adjective
1. speedy ::
വേഗത്തിൽ
2. secure ::
സുരക്ഷിത
3. indelible ::
മായാത്ത
4. loyal ::
കൂറുള്ള
5. promiscuous ::
പ്രൊമിസ്ചുഒഉസ്
6. flying ::
പറക്കുന്ന
7. dissipated ::
ഭോഗാസക്തിക്കടിപ്പെട്ട
8. truehearted ::
ത്രുഎഹെഅര്തെദ്
9. immobile ::
ഇംമൊബിലെ
Adverb
13. wildly ::
ഉപരിവർഗ
14. tight ::
ഇറുകിയ
Noun
15. period of fasting ::
നോമ്പ് കാലയളവ്
Verb
17. eat nothing ::
ഒന്നും
Antonyms
1. slow ::
സ്ലോ
Different Forms
fast, fasted, faster, fastest, fasting, fasts
Word Example from TV Shows
This is getting old fast, Dolores,
knock it off!

This is getting old FAST, Dolores, knock it off!

The Big Bang Theory Season 10, Episode 9

...because I got a headache
from drinking the Icee too fast?

...because I got a headache from drinking the Icee too FAST?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 23

I'm leaving this wretched
city as fast as I can,

I'm leaving this wretched city as FAST as I can,

Game of Thrones Season 6, Episode 7

as fast as me and Howard.

as FAST as me and Howard.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 19

Oh, my God. How fast were you going?

Oh, my God. How FAST were you going?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 11

English to Malayalam Dictionary: fast

Meaning and definitions of fast, translation in Malayalam language for fast with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fast in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'fast'

What fast means in Malayalam, fast meaning in Malayalam, fast definition, examples and pronunciation of fast in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History