English to Malayalam Meaning of row - നിര


Row :
നിര

നിര, വര, ശ്രേണി, പദവി, ടയർ, സ്ട്രിംഗ്, തര്ക്കം, മുഷിയാതെ, വഴക്ക്, കലഹത്തിൽ, ശ്യാമും, സ്ചുര്ര്യ്, നിലവിളിയും, ഹ്യൂയേ, ലഹരിയാണ്, കലതനിടയിൽ, ആൺ, മനുഷ്യൻ, ശൈലി, വിധത്തിൽ, അക്ഷരം, കുറിപ്പ്, എവിടെയാണെന്ന്, വിലാസം, ഒര്ദെര്ലിനെഷ്, ഓർഡർ, ഉണ്ണിയുടെ, പുരുഷാരം, അവസാനിക്കുന്നു, മാർജിൻ, കണ്ഠാഭരണം, കിരീടം, ചങ്ങല, അണിയിക്കും, മറിക്കുക, അളിയാ, അവവസ്ഥ, കമസമാധാനലംഘനം, ശിംദ്യ്, ആക്രമണം, കയ്യേറ്റം നടത്തുക, ഒന്ഫല്ല്, ക്ലാസ്, വിഭാഗം, ഗ്രൂപ്പ്, വിസ്റ്റ, വഴികാട്ടി, തോണി, വലിക്കുക, ഗോള്, ഗോൾ പോസ്റ്റ്, വലയം, അന്ഗുലരിത്യ്, റാക്കറ്റ്, രുച്തിഒന്, ജാംഗിൾ, ലഹളയുടെ, തട്ടത്തുമല, നയിക്കുക, കൈക്കോട്ട്, മുകലിലോട്ട് കയറുക, തുഴ, പാഠം, കപ്പൽ കയറി ഇതല്യെക്കു, കുറ്റപ്പെടുത്തുക, ദൂഷണം, കപ്പല് ഓടിക്കുക

നിരതണ്ടുവലിച്ചുrowerതണ്ടേലന്മാർതോണിറൗളിങ്വരികൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of row in English
Noun(1) an arrangement of objects or people side by side in a line(2) an angry dispute(3) a long continuous strip (usually running horizontally(4) (construction(5) a linear array of numbers, letters, or symbols side by side(6) a continuous chronological succession without an interruption(7) the act of rowing as a sport
Verb(1) propel with oars
Examples of row in English
(1) Then, from the other end of house, she said she heard ÔÇÿan awful row , shouting and raised voices, a real commotionÔÇÖ.(2) Another of our employments was to row a little way off from the shore in a boat, and dive for large stones to build a wall round our master's house.(3) Our final day was again beautifully sunny, if freezing, so we decided to row a boat around one of Donegal's many lochs.(4) The organist at the centre of a long-running row at a Yorkshire church is set to leave the area and take up a new post in Germany.(5) Her son, Rahul Gandhi, was seated in the third row behind Gandhi.(6) they had a row and she stormed out of the house(7) There was a row and fracas between the two women and all were thrown out.(8) The two friends had gone for a light row and were turning the double scull boat opposite the boat slip at the Rowing Club when Kieran became suddenly ill.(9) Sometimes, in calm seas, when the outboard stuttered and needed coaxing with frequent plug de-oilings, Angus would row the boat.(10) The couple, who claim they have never had a serious row , say their secret to a happy marriage is always listening to one another and laughing together.(11) Our staff will row the rafts, cook, and provide special activities for the children.(12) I always got a row if I left food on my plate(13) the engine made a heck of a row(14) The woman at the centre of the health row , who is not being named, strongly denied the claim.(15) A report to the council's monthly meeting yesterday said two or three more surgical appointments could be made without impacting on the two posts at the centre of the row .(16) the director is at the centre of a row over policy decisions
Related Phrases of row
(1) in a row ::
ഒരു വരിയിൽ
(2) death row ::
വധശിക്ഷ കാത്തു
(3) back row ::
ബാക്ക് റോ
(4) front row ::
ഒന്നാമത്തെ നിര
(5) skid row ::
സ്കിദ് വരി
(6) to row ::
തുഴയുക
(7) row a boat ::
ഒരു ബോട്ട് വരി
(8) row house ::
വരി വീട്ടിൽ
(9) row material ::
വരി മെറ്റീരിയൽ
(10) have a row ::
ഒരു വരി ഉണ്ട്
Synonyms
Noun
1. line ::
വര
2. tier ::
ടയർ
3. argument ::
വാദം
4. rowing ::
തോണി
5. course ::
ഗതി
6. run-in ::
റൺ-ഇൻ
Different Forms
row, rowed, rower, rowers, rowing, rowling, rows
Word Example from TV Shows
- Sheldon, how about tomorrow we see a movie?
- You guys are going out two nights in a row?

- Sheldon, how about tomorROW we see a movie? - You guys are going out two nights in a ROW?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 3

and then we must row.

and then we must ROW.

Vikings Season 1, Episode 2

What was I gonna do?
Two

What was I gonna do? Two "ins" in a ROW?

The Big Bang Theory Season 7, Episode 13

Called in sick three days in a row.

Called in sick three days in a ROW.

Breaking Bad Season 2, Episode 12

The approximate temperature
of the young lady in the front row.

The approximate temperature of the young lady in the front ROW.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 13

English to Malayalam Dictionary: row

Meaning and definitions of row, translation in Malayalam language for row with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of row in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'row'

What row means in Malayalam, row meaning in Malayalam, row definition, examples and pronunciation of row in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History