English to Malayalam Meaning of dark - ഇരുണ്ട


Dark :
ഇരുണ്ട

ഇരുണ്ട, ഗഹണം, ഇരുട്ടു, രാത്രി, ചെയ്വിൻ, തിമിരം, ആഗിരണം, തുഫൈല്, നെബുലകളെ, രാത്രി സമയം, സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത, ദര്ക്സൊമെ, മണമോ, അഭാവം-ശോഭയിലുമുള്ള, മറയ്ക്കുക-അകലെ

ഇരുണ്ട, കറുത്ത, വെള്ളവും, ചെയ്വിൻ, സബ്ലെ, തെനെബ്രൊഉസ്, മോശം, ചിത്രങ്ങൾ, സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത, ദര്ക്ലിന്ഗ്, അന്ധനായ, കാണാതെയും, അറിവില്ലാത്ത, മങ്ങിയ, അവക്തമായ, അവ്യക്തമായ, മിസ്റ്റിക്കൽ, ദുഃഖകരമായ, ബോറടിക്കുന്നു, വിഷണ്ണമായ, .ഒടുവില്, ഇരുളടഞ്ഞ, നീല, പച്ച ബോട്ടിൽ, യാതൊരു കിരണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ, യാതൊരു വെളിച്ചം ഇല്ലാതെ, അതീ, നിഗ്രെസ്ചെംത്, ശബ്ദം, ആഴമുള്ള, വ്യക്തമായ, അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള, ഭയങ്കരമായ, ജലാശയത്തിൽ, മ്ളേച്ഛമായ

ഇരുണ്ടഇരുണ്ടഇരുട്ടിലുംകടമൊഴിയായിഅന്ധകാരം
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of dark in English
Noun(1) absence of light or illumination(2) absence of moral or spiritual values(3) an unilluminated area(4) the time after sunset and before sunrise while it is dark outside(5) an unenlightened state
Adjective(1) devoid of or deficient in light or brightness; shadowed or black(2) (used of color(3) brunet (used of hair or skin or eyes(4) stemming from evil characteristics or forces; wicked or dishonorable(5) secret(6) showing a brooding ill humor(7) lacking enlightenment or knowledge or culture(8) marked by difficulty of style or expression(9) causing dejection(10) not giving performances; closed
Examples of dark in English
(1) An irritated glare adorned his otherwise striking face, dark and morose and very, very angry.(2) She had long brown hair and dark eyes, and Jim really had to work to keep up with her on the slopes.(3) The two become entangled in conversation, revealing deep, dark secrets about themselves.(4) What dark secrets are going to be uncovered about El Presidente by 2030?(5) Where I live, when it gets dark , it is rare for people to go outside unless they are going to buy something!(6) She pulled her dark wavy curls out of her face and anchored her thin frame against Zeeks's side.(7) She was about an inch shorter than me, with long black hair, dark eyes, and a sardonic smirk.(8) Directed by Norman Alexander, the show is a British farce of a dark murder mystery.(9) High school, where he was graded for the first time, was a dark period.(10) A folky lament on death and love, it never sounds as dark as its lyrics intend because of tremendous harmonies.(11) He had blondish brown hair, dark eyes and was chubby, not fat, but chubby.(12) The bright facades of present-day Willemstad conceal the dark secrets of offshore finance.(13) Various forms of paganism offer us ÔÇÿdeep and dark knowledgeÔÇÖ - but it is all confusion.(14) But his power and wealth hide a dark secret, which when revealed brings his world tumbling down around him.(15) He will be a very dark man, with jet black hair cut very short and he may have an arm band tattoo.(16) Since L Vocalization is stigmatized, people "moving up" to RP often do not hear the difference between dark L and vocalized L (o), and so substitute light L instead of their vocalized L in words such as pill, milk people.
Related Phrases of dark
(1) in the dark ::
ഇരുട്ടിൽ
(2) dark brown ::
കടും തവിട്ട്
(3) dark blue ::
കടും നീല
(4) dark side ::
ഇരുണ്ട വശം
(5) the dark ::
ഇരുട്ട്
(6) dark night ::
ഇരുണ്ട രാത്രി
(7) dark skin ::
ഇരുണ്ട തൊലി
(8) get dark ::
ഇരുണ്ട നേടുകയും
(9) very dark ::
വളരെ ഇരുണ്ട
Synonyms
Adjective
1. black ::
കറുത്ത
2. mysterious ::
നിഗൂഡമായ
4. swarthy ::
നിറവും
5. tragic ::
ദുരന്തകരമായ
6. gloomy ::
ചിത്രങ്ങൾ
7. moody ::
മൂഡി
8. evil ::
ദുഷിച്ച
9. benighted ::
ബെനിഘ്തെദ്
10. obscure ::
സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത
11. sorry ::
ക്ഷമിക്കണം
12. colored ::
നിറമുള്ള
Noun
14. night ::
രാത്രി
15. shadow ::
നിഴല്
16. wickedness ::
ദുഷ്ടത
Antonyms
1. bright ::
തിളങ്ങുന്ന
2. brilliant ::
അസാമാനബുദ്ധിയുള്ള
3. light ::
വെളിച്ചം
4. lucid ::
സ്പഷ്ടമായ
5. luminous ::
ഉജ്ജ്വലമായ
Different Forms
dark, darker, darkest, darkly, darkness
Word Example from TV Shows
- Oh, we're scientists.
- Yeah, you know, the dark sciences.

- Oh, we're scientists. - Yeah, you know, the DARK sciences.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 3

The dark arts have
provided Lord Stannis with his armies

The DARK arts have provided Lord Stannis with his armies

Game of Thrones Season 2, Episode 9

You know the government funded the biggest
experiment yet to detect dark matter?

You know the government funded the biggest experiment yet to detect DARK matter?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 6

for the night is dark and full of terrors.

for the night is DARK and full of terrors.

Game of Thrones Season 4, Episode 2

Yes, it's dark as a dungeon
Way down in the mines

Yes, it's DARK as a dungeon Way down in the mines

The Big Bang Theory Season 8, Episode 6

English to Malayalam Dictionary: dark

Meaning and definitions of dark, translation in Malayalam language for dark with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of dark in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'dark'

What dark means in Malayalam, dark meaning in Malayalam, dark definition, examples and pronunciation of dark in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History