English to Malayalam Meaning of charge - ചാർജ്


Charge :
ചാർജ്

ചാർജ്, ഗുരുതസഭാവം, ഭാരം, ഉത്തരവാദിത്തം, പൃഥ്വിരാജ്, ഉത്തരവാദിത്വം, കടമ, ബാദ്ധത, കടപ്പാട്, വില, രൂപയുടെ, ചെലവ്, മതിപ്പ്, ഇൻഫ്യൂഷൻ, ഏർപ്പെടുത്തിയതാണ്, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, കമാൻഡ്, ഓർഡർ, ദൈവകല്പന, തീർപ്പു, ഉപഭോഗം, അടങ്കൽ, ദിക്കുകളെ, നിരക്ക്, ലോകമുസ്ലിം, ജനവിധി, ആക്രമണം, ആകമണം, കടന്നാക്രമണത്തെ, വൈകുമെന്ന്, കുറ്റകരമായ, നിർബന്ധിത, ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്, കസ്റ്റഡിയിൽ, കെയർ, ആശ്രയം, പരിപാലിക്കാനായി, ശേഷം നോക്കി, സംരക്ഷണം, പരിപാലനം, പ്രതിരോധ, പ്രോൽസാഹനവും, ചുമതല, കർമ്മ, കമ്മീഷൻ, ആവശം, സന്വത്ത്, സൂത്രത്തിന്മേൽ, ഭാരവും, പരാതി, കുറ്റാരോപണം, ദോഷാരോപണം, പിറുപിറുത്തു

ബോധിപ്പിക്കുന്ന, ദെലതെ, കുറ്റംചുമത്തുക, ചാർജ്, കുറ്റപ്പെടുത്തുക, എത്രയോ, നിറയ്ക്കുക, ഭാഗത്തേയ്ക്കും, ഭാരം, വസ്തു, സ്തൊവ്, ഓർഡർ, കമാൻഡ്, വിളി, കല്പന കൊടുക്കും, കൽപിക്കുകയും, വസ്വിയ്യത്ത്, നിയോഗിക്കുക, ഇടുക, അഭിനന്ദിക്കുന്നു, ആകമിക്കുക, ആക്രമണം, മേൽ വീഴട്ടെ, സ്ത്രഫെ, വീടുവളഞ്ഞു, അനുമതിപതം, ചുമടുകയറ്റി, പരാതിപ്പെടുക, ആരോപിക്കുന്ന, പെണ്പട്ടി, സ്കുഎഅല്

ചാർജ്ചാർജ്ജ്വിലചാർജിംഗ്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of charge in English
Noun(1) an impetuous rush toward someone or something(2) (criminal law(3) the price charged for some article or service(4) the quantity of unbalanced electricity in a body (either positive or negative(5) attention and management implying responsibility for safety(6) a special assignment that is given to a person or group(7) a person committed to your care(8) financial liabilities (such as a tax(9) (psychoanalysis(10) the swift release of a store of affective force(11) request for payment of a debt(12) a formal statement of a command or injunction to do something(13) an assertion that someone is guilty of a fault or offence(14) heraldry consisting of a design or image depicted on a shield(15) a quantity of explosive to be set off at one time
Verb(1) to make a rush at or sudden attack upon, as in battle(2) blame for, make a claim of wrongdoing or misbehavior against(3) demand payment(4) move quickly and violently(5) assign a duty, responsibility or obligation to(6) file a formal charge against(7) make an accusatory claim(8) fill or load to capacity(9) enter a certain amount as a charge(10) cause to be admitted; of persons to an institution(11) give over to another for care or safekeeping(12) pay with a credit card; pay with plastic money; postpone payment by recording a purchase as a debt(13) lie down on command, of hunting dogs(14) cause to be agitated, excited, or roused(15) place a heraldic bearing on(16) provide (a device
Examples of charge in English
(1) It is intriguing to watch those who run, those who hide, those that charge headlong and those that push their friends in front of themselves for protection.(2) He saw the next wave of attackers gathering to charge the platoon position.(3) There should be a local charge for such services.(4) Sometimes, capacitors are used to store charge for high-speed use.(5) It was also possible to arrange an item of mail to be left at a convenient Post Office though the Post Office would charge for this service.(6) the people in her charge are pupils and not experimental subjects(7) our standard charge for a letter is Ôö¼├║25(8) Therefore, the traditional approach might be that he should face his trial again on a charge of murder rather than manslaughter.(9) Whether the men mistook my charge for a frenzied attack or not, they fled from me, allowing me to reach the body safely.(10) The province requires us to charge the same low price to all our clients, yet many of them are affluent and could easily afford to pay more.(11) he admitted the charge(12) Clearly, to Ray and Barbara, caring for the rare and precious birds in their charge is a lot more than a job.(13) There is a range of prices open to you to charge for your services.(14) The signal to begin might be a mine explosion or a demolition charge .(15) The two banks in his charge have many more rural outlets in the agricultural heartlands than most of their rivals, and in some cases they remain the only banks left in remote villages.(16) There had been a demonstration the day before that ended in a charge on the governors' mansion, but it had not led to major militia fighting.
Related Phrases of charge
(1) in charge ::
ചുമതലയുള്ളയാള്
(2) free of charge ::
സൗജന്യമായി
(3) in charge of ::
ചുമതല
(4) service charge ::
സർവീസ് ചാർജ്
(5) person in charge ::
ചുമതല വ്യക്തി
(6) be in charge of ::
ചുമതല ആയിരിക്കും
(7) take charge of ::
ചുമതലയേൽക്കുക
(8) no charge ::
നിരക്കൊന്നുമില്ല
(9) be in charge ::
ചുമതല ആയിരിക്കും
(10) electric charge ::
വൈദ്യുത ചാർജ്
Synonyms
Noun
1. fee ::
ഫീസ്
2. accusation ::
ദോഷാരോപണം
3. attack ::
ആക്രമണം
4. care ::
കെയർ
5. duty ::
കടമ
6. ward ::
വാർഡിൽ
7. instruction ::
നിര്ദ്ദേശം
8. thrill ::
സന്തോഷം
10. mission ::
ദൗത്യം
11. complaint ::
പരാതി
12. burster ::
നെബുല
13. direction ::
സംവിധാനം
14. billing ::
ബില്ലിംഗ്
15. cathexis ::
ചഥെക്സിസ്
16. bearing ::
ബെയറിംഗ്
17. flush ::
ഫ്ലഷ്
18. electric charge ::
വൈദ്യുത ചാർജ്
Verb
19. ask in payment ::
പേയ്മെന്റ് അപേക്ഷിക്കും
20. bill ::
ബില്
21. accuse of ::
എന്ന കുറ്റം ചുമത്തും
22. entrust ::
വിശ്വസിക്കാനാകുമോ
23. attack ::
ആക്രമണം
24. rush ::
പാച്ചില്
25. suffuse ::
സുഫ്ഫുസെ
26. order ::
ഓർഡർ
27. commit ::
നിയോഗിക്കുക
28. saddle ::
ജീനി
29. level ::
നില
30. charge up ::
ഉന്ദ്മേഷവാനാകുക
31. load ::
ഭാരം
32. appoint ::
നിയമിക്കുക
33. blame ::
കുറ്റപ്പെടുത്തുക
34. shoot down ::
താഴേക്ക് ഷൂട്ട്
35. accuse ::
ബോധിപ്പിക്കുന്ന
36. lodge ::
ലോഡ്ജിൽ
37. bear down ::
ശരിപോലും
38. consign ::
ചൊംസിഗ്ന്
Different Forms
charge, charged, charges, charging
Word Example from TV Shows
Take charge of your life
for as long as it lasts.

Take CHARGE of your life for as long as it lasts.

Game of Thrones Season 4, Episode 8

Need I remind you, gentlemen,
that I charge by the hour?

Need I remind you, gentlemen, that I CHARGE by the hour?

Westworld Season 3, Episode 8

This fucking psycho\Nis who the Professor put in charge?

This fucking psycho
is who the Professor put in CHARGE?

Money Heist Season 3, Episode 5

Prepare to charge.

Prepare to CHARGE.

Game of Thrones Season 6, Episode 9

my father put me in charge of all the drains
and cisterns in Casterly Rock.

my father put me in CHARGE of all the drains and cisterns in Casterly Rock.

Game of Thrones Season 2, Episode 8

English to Malayalam Dictionary: charge

Meaning and definitions of charge, translation in Malayalam language for charge with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of charge in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'charge'

What charge means in Malayalam, charge meaning in Malayalam, charge definition, examples and pronunciation of charge in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History