English to Malayalam Meaning of bond - ബോണ്ട്


Bond :
ബോണ്ട്

ബോണ്ട്, ഡിബഞ്ചര്, ദെപൊനെംത്, Recognizance, ബന്ധു, കണക്ഷൻ, സംശയ, കുടുംബബന്ധങ്ങൾ, കൂട്ടം, കെട്ട്, കുപ്പായക്കഴുത്ത്, ലിഗാച്ചർ, കെട്ടുന്നവന്, കരാര്, കരാർ, ഉടമ്പടി, ഉടന്വടി, പണയം, അടയ്ക്കൽ, സമാപനം, പുണരുക, തകര്ന്നടിയുക, വിശമകാലം, നാട, രിബംദ്, ലചിന്ഗ്, ടൈ, വശത, വചനം, തലിസ്മന്, മയക്കുവിദ, വാഗ്ദാന പത്രം, മോർട്ട്ഗേജ്, ബന്ധനത്തിലിടൂ, രജിസ്ട്രേഷൻ, ഫിക്സേഷൻ, നിശ്ചയം, നിമിത്തം, ലേഖനം അദ്ദേഹം, പ്രബന്ധമാണ്, ഡെസ്സർട്ടേഷൻ, പുസ്തകം, പബന്ധം

ബോണ്ട്, ചെയ്ത സത്യം, ഇംദെംതുരെ, ബന്ധിക്കുക, ലേഖനം, പണിമുടക്ക്

ബോണ്ട്ബോണ്ടഡ്ബന്ധംബോണ്ടുകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of bond in English
Noun(1) an electrical force linking atoms(2) a certificate of debt (usually interest-bearing or discounted(3) a connection based on kinship or marriage or common interest(4) (criminal law(5) a restraint that confines or restricts freedom (especially something used to tie down or restrain a prisoner(6) a connection that fastens things together(7) a superior quality of strong durable white writing paper; originally made for printing documents(8) United States civil rights leader who was elected to the legislature in Georgia but was barred from taking his seat because he opposed the Vietnam War (born 1940(9) British secret operative 007 in novels by Ian Fleming(10) the property of sticking together (as of glue and wood
Verb(1) stick to firmly(2) create social or emotional ties(3) issue bonds on(4) bring together in a common cause or emotion
Examples of bond in English
(1) If you live in the state where the bond was issued, interest is free from state taxes, too.(2) The job requires a master mason to set the first course, grout bond beams, and install and tension the post-tension tendons.(3) Quinn told her husband she was going away with William to have time to bond with him.(4) It was basically a case of could we do business with these people and we liked the idea that their word was their bond .(5) The Government is disputing the payments under the bond transactions.(6) Paternity leave is defined as a period of leave from employment which enables fathers to bond with the mother and newborn child.(7) the failure to properly bond with their children(8) In the second case bond prices are low and falling as they would be in inflation.(9) But the spreads widened instead after Russia defaulted on its bond payments.(10) To complete an octet, each oxygen must share two electrons in a covalent bond .(11) Their bond is purely legal, familial, and time bound.(12) Instead of doing that, they signed up to an insurance bond .(13) Opposing this tendency is the covalent bond holding the HCl molecule together.(14) The kiss was considered a legal bond necessary to seal all contracts.(15) Even when the relative humidity of the concrete is less than ideal, these new epoxy products achieve good bond with the concrete.(16) The central bank missed a $27 million interest payment on an international bond that was due in July.
Related Phrases of bond
(1) performance bond ::
തൃപ്തികരമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഉടമ്പടി
(2) in bond ::
ബോണ്ട് ൽ
(3) hydrogen bond ::
ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്
(4) chemical bond ::
രാസ ബോണ്ട്
(5) bail bond ::
ജാമ്യത്തുക
(6) bond paper ::
ബോണ്ട് പേപ്പർ
(7) covalent bond ::
സഹസംയോജകബന്ധനം
(8) bond market ::
ബോണ്ട് വിപണിയിൽ
(9) bond strength ::
ബോണ്ട് ശക്തി
(10) junk bond ::
ജങ്ക് ബോണ്ട്
Synonyms
Noun
1. relationship ::
ബന്ധം
3. promise ::
വാഗ്ദാനം
4. alliance ::
സഖ്യം
5. bond certificate ::
ബോണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
6. chemical bond ::
രാസ ബോണ്ട്
7. bond paper ::
ബോണ്ട് പേപ്പർ
8. attachment ::
ബന്ധം
9. adherence ::
നീങ്ങാൻ
10. bail bond ::
ജാമ്യത്തുക
11. shackle ::
ബന്ധനത്തിലിടൂ
Verb
12. join ::
ചേരാൻ
13. tie ::
ടൈ
14. draw together ::
ഒരുമിച്ചു വരയ്ക്കുക
15. adhere ::
പാലിക്കുക,
Different Forms
bond, bonded, bonding, bonds
Word Example from TV Shows
I thought your word was your bond.
It totally is.

I thought your word was your BOND. It totally is.

Breaking Bad Season 2, Episode 4

If we break our bond,
no one will hire the Second Sons again.

If we break our BOND, no one will hire the Second Sons again.

Game of Thrones Season 3, Episode 8

GOMEZ:
Kind of stuff you see
on a James Bond movie.

GOMEZ: Kind of stuff you see on a James Bond movie.

Breaking Bad Season 2, Episode 1

Look, you're my best friend,
she's my girlfriend, you should bond.

Look, you're my best friend, she's my girlfriend, you should BOND.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 9

Once we bond the wires,
we can test the tubes.

Once we BOND the wires, we can test the tubes.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 7

English to Malayalam Dictionary: bond

Meaning and definitions of bond, translation in Malayalam language for bond with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of bond in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'bond'

What bond means in Malayalam, bond meaning in Malayalam, bond definition, examples and pronunciation of bond in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History