English to Malayalam Meaning of beat - അടിക്കുക


Beat :
അടിക്കുക

അടിക്കുക, ഗതി, അടിക്കല്

അടിക്കും, ബ്രെഎഛ്, അടിക്കുക, സ്വിശ്, എൺപത്, ബാറ്ററി, അമ്പും, ഓഫ് തല്ലി, തള്ളുക, പുറത്താക്കുക, .പഞ്ചിമ, ഓടിക്കുക, പഹരിക്കുക, കുത്തിപ്പറയുകയും, കീഴടക്കുക, വിജയം, മറികടക്കാൻ, ഒവെര്മത്ഛ്, എടുക്കുക, ലര്രുപ്, ചാട്ട അടിക്കുക, പണിമുടക്ക്, കന്നാലിപ്പൗണ്ട്, ഏകദേശം തകർത്തു, ഏതായലും, ബസ്തെ, തകർത്തു, മെതിച്ചു, ഉടുക്കുക, മുട്ടുക, തുറിച്ചുനോക്കും, കൂട്ടിമുട്ടുക, ഏറ്റുമുട്ടല്, റൺ, ചൂരല് വടി, ഫെരുലെ, ശകാരിക്കുക, തല്ലുക, ചുറ്റിക, നേരെ സമരം, അലര്ച്ചയോടെ, ബുഫേ, ഫ്ലൈല്, കൊല്ലുക, ദെഹ്യ്ദ്രതെ, പുറത്തുവിടുന്നു, ശിക്ഷിക്കും, മാർഗനിർദേശത്തിനായി ചട്ടം, മാർഗനിർദേശത്തിനായി നിയന്ത്രണം, തുടിക്കുക, പുല്സതെ, സ്പന്ദിക്കുക, ആന്ദോളനം, വിറയ്ക്കുക, ഉത്കണ്ഠപ്പെടേണ്ട, കെയർ, പരിഭാന്തി, വ്യായാമം, ശലപ്പെടുത്തുക, അലട്ടുക, പെസ്തെര്, ദ്രോഹിക്കുകയും, ഇങ്ങും, ബെഫുദ്ദ്ലെ, അന്ധാളിപ്പക്കുക, കലക്കിക്കളക, പദപശ്നം, ഡാഷ്, തൊഴി, കളി, ശബ്ദം, തൊഒത്, മേടിയ്ക്കുന്നതിന്, മരണമണി, വളയം, ഓൺ ഉറക്കെ, പറിച്ചുകളയും, തകർക്കുക, പൊളിച്ചുകളയുക, പൊളിക്കാൻ, നീങ്ങാൻ, അകലെ പതപ്പിച്ചു, കൈകാര്യം, ഇളക്കുക, മേൽ വരും, ആരെങ്കിലും കയ്യേറ്റം, എന്തെങ്കിലും കയ്യേറ്റം

അടിക്കുകbeatableഅടിക്കല്മർദനത്തെമിടിപ്പ്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of beat in English
Noun(1) a regular route for a sentry or policeman(2) the rhythmic contraction and expansion of the arteries with each beat of the heart(3) the basic rhythmic unit in a piece of music(4) a single pulsation of an oscillation produced by adding two waves of different frequencies; has a frequency equal to the difference between the two oscillations(5) a member of the beat generation; a nonconformist in dress and behavior(6) the sound of stroke or blow(7) (prosody(8) a regular rate of repetition(9) a stroke or blow(10) the act of beating to windward; sailing as close as possible to the direction from which the wind is blowing
Verb(1) come out better in a competition, race, or conflict(2) give a beating to; subject to a beating, either as a punishment or as an act of aggression(3) hit repeatedly(4) move rhythmically(5) shape by beating(6) make a rhythmic sound(7) glare or strike with great intensity(8) move with a thrashing motion(9) sail with much tacking or with difficulty(10) stir vigorously(11) strike (a part of one's own body(12) be superior(13) avoid paying(14) make a sound like a clock or a timer(15) move with a flapping motion(16) indicate by beating, as with the fingers or drumsticks
Adjective(1) very tired
Examples of beat in English
(1) But instead of following her usual habit of leaving early to beat the rush, her son Shaun insisted the group stayed to the end.(2) You can't beat the humble spud along with a pint of freshly chilled milk to speed the digestive process.(3) After his first set, those who left to beat the traffic missed the best moment of the entire performance.(4) The beat of drums and bellow of trumpets welcomed the team behind the success of the film.(5) In the cooler months you can't beat camellias as they are compact and reliable and can be clipped or trained to suit.(6) She will need to reach an average speed of 15.5 knots for the voyage if she is to beat the record.(7) In another medium mixing bowl, beat the egg whites until stiff and fold them also into the chocolate mixture.(8) A MAN who beat his dog after it had been injured in a road accident has been jailed for three months and banned from keeping animals for life.(9) Police must be seen to be on the beat in every area where crime is known to be a problem.(10) For something a bit smarter, you can't beat a shirt and tie.(11) Influenced by the beat poets like Allen Ginsberg, Jack Kerouac and Ted Jones, McGough would write late into the night.(12) The lone, strong voice coming from the speakers made my heart skip a beat .(13) Plans to beat traffic congestion when Royal Ascot comes to York will be tested in the city next month at its biggest race meeting of the year.(14) He stared at me for a beat , and then shook his head, trying to hide a grin.(15) Then beat the sugar, eggs and orange flower water (if using) in a bowl until smooth.(16) It was a close call as Tully almost beat Marvin back to the cellar.
Related Phrases of beat
(1) be at ::
സംഭവിക്കും
(2) beat it ::
ഇതിനെ അതിജീവിക്കുക
(3) to beat ::
അടിപ്പാൻ
(4) beat down ::
ഇടിച്ചു
(5) bad beat ::
മോശം ബീറ്റ്
(6) beat out ::
തോൽപ്പിച്ച് കളയുക
(7) beat off ::
ഓഫ് തല്ലി
(8) beat around the bush ::
കുറ്റിക്കാട് ചുറ്റും ജയം
(9) heart beat ::
ഹൃദയം ബീറ്റ്
(10) beat about the bush ::
കുറ്റിക്കാട് കുറിച്ച് ജയം
Synonyms
Verb
1. hit ::
തല്ലുക
3. hammer ::
ചുറ്റിക
4. pulsate ::
പുല്സതെ
5. flap ::
പുറംപാളി
6. whisk ::
പതപ്പിച്ചു
7. tread ::
ചവിട്ടും
8. defeat ::
പരാജയം
9. surpass ::
മികച്ചുനില്ക്കുക
10. work over ::
ജോലി കഴിഞ്ഞു
11. scramble ::
തൃഷ്ണകളെ
12. tick ::
ചെള്ള്
13. crush ::
ക്രഷ്
14. nonplus ::
നൊന്പ്ലുസ്
15. pound ::
കന്നാലിപ്പൗണ്ട്
16. outsmart ::
.മന്ദാരപ്പൂ
17. bunk ::
അടുക്കിലുള്ള ശയ്യ
18. exhaust ::
ചെലവഴിക്കുക
19. quiver ::
ആവനാഴി
20. drum ::
ചെണ്ട
Noun
21. rhythm ::
താളം
23. pulse ::
ഹൃദയത്തുടിപ്പ്
24. circuit ::
സർക്യൂട്ട്
25. pulsation ::
pulsation
26. round ::
ചുറ്റും
27. cadence ::
ആവൃത്തി
28. beatnik ::
ബെഅത്നിക്
Adjective
29. bushed ::
ബുശെദ്
Different Forms
beat, beatable, beating, beatings, beats
Word Example from TV Shows
But Father beat him.

But Father BEAT him.

Game of Thrones Season 6, Episode 3

How is Spock gonna beat Kirk, yo?
Spock's like a toothbrush.

How is Spock gonna BEAT Kirk, yo? Spock's like a toothbrush.

Breaking Bad Season 5, Episode 9

and we need to beat them
if you're going to survive.

and we need to BEAT them if you're going to survive.

Game of Thrones Season 6, Episode 7

Do you want everyone\Nto beat the shit out of you,

Do you want everyone
to BEAT the shit out of you,

Money Heist Season 1, Episode 10

What? He beat out George Clooney,
and that's something.

What? He BEAT out George Clooney, and that's something.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 17

English to Malayalam Dictionary: beat

Meaning and definitions of beat, translation in Malayalam language for beat with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of beat in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'beat'

What beat means in Malayalam, beat meaning in Malayalam, beat definition, examples and pronunciation of beat in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History