English to Malayalam Meaning of end - അവസാനിക്കുന്നു


End :
അവസാനിക്കുന്നു

അവസാനിക്കുന്നു, തീര്ക്കുക, അവസാനത്തെ, അവസാനിക്കുന്ന, അടയ്ക്കൽ, തീരുമാനം, സമാപനം, അവസാനിപ്പിക്കല്, പിരിഞ്ഞുപോകുക, കൂടെയൊരുപദേശവും, പൂർത്തീകരണം, വശം, അതിതീവ്രമായ, അങ്ങേയറ്റത്തുള്ള, അതിർത്തി, തുടർച്ച, അനന്തരഫലം, ഫലമായി, .അമ്മമ്മയും, അനന്തര ഫലം, പരിധി, പരിമിതപ്പെടുത്താതെ, വര, നാശം, മാലിന്യങ്ങൾ, ഫ്ലോപ്പ്, ഇയാള് ഇവിടെ, ഒമേഗ, കാലാവധി, കാലയളവ്, നീക്കം, കൊലപാതകം, ടിപ്പ്, മുകളിൽ, സുപ്രീം, ലക്ഷ്യസ്ഥാനം, ലക്ഷ്യം, ഗോള്, വസ്തു, വസ്തുനിഷ്ഠമായ, പരിപൂര്ണ്ണം, കലാശം, ബിന്ദു, അവയവാഗ്രം, ഹൃദയം, ഇടവേള, മനസ്സ്, അകത്ത്, ആഴം, സൂര്യന്റെ ക്രമീകരണം, ചന്ദ്രന്റെ ക്രമീകരണം, നിരസിക്കുക, വീഴ്ച, മരണം, മരിക്കുന്ന, മരണത്തിനു, വേര്പാട്, നാസാഗം, ആദ്യ ഭാഗം, പീക്ക്, പരകോടി, ഫ്രണ്ട്, വിരാമം, രാജി, അടയാളം, അളവ്, നിലവിൽ വന്നത്, അവസാന ഘട്ടത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ, കണ്ടാ, അവശേഷം, പുരുഷാരം, നിര, മാർജിൻ, കഷണം, പൂള്, തുണ്ട്, ഞെട്ടലായി, പിടിച്ചുപറിക്കുക, വൈകുന്നേരം, സന്ധ്യാസമയത്ത്, സദാശീവ്റാവ്, ഭാഗം, വക്കിലായിരുന്നു, കൈക്ക്, കടല്ത്തീരം, ബാങ്ക്, തീരം, ബീച്ച്, വെടിവയ്ക്കുക, ഭഗത്പൂരില്, മുള, ബീജം, പരിണതഫലം, ഭാവി, ഡ്രെയിനേജ്, അവസാന അക്കൗണ്ടുകൾ, ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, തല, തലച്ചോറ്, ഛുംപ്, നേതാവ്, നിർവാണ, സംഗതിയെക്കുറിച്ച്, ഉന്മൂലനം, വംശനാശം, കോടി, പത്തു ദശലക്ഷം

അറുതിവരുത്താൻ, തീര്ക്കുക, അവസാനിക്കുന്നു, നിഗമനം, നിര്ത്തുക, പൂർണ്ണമായ, വഴി വെച്ചു, പരിഗണനയിലാണെന്നും, അടയ്ക്കുക, കൂടെ പരിധിയുണ്ട്, നശിപ്പിക്കുക, തകര്ക്കുക, ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, ഇല്ലാതാക്കുക, പൊളിക്കാൻ, വാഴുവാൻ, അവസാനിപ്പക്കുക, ഉണർന്നശേഷം, ബ്രേക്ക്, പിരിഞ്ഞ്, നിർണ്ണയിക്കാൻ, അവസാനിപ്പിക്കും, പൂർത്തിയായി എന്നു, നിവൃത്തിയാകും, നീക്കം, കൊല്ലപ്പെടുകയും, നൽകുക, വടി, താഴ്ത്തുക, കായുന്നത്, പ്രഭാതത്തെ, കഷ്ടം, വിധേയമാവുക

അവസാനിക്കുന്നുഅവസാനിച്ചുഅവസാനിക്കുന്നഈശ്വരന്അറ്റത്ത്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of end in English
Noun(1) either extremity of something that has length(2) the point in time at which something ends(3) the final stage or concluding parts of an event or occurrence(4) the state of affairs that a plan is intended to achieve and that (when achieved(5) a final part or section(6) a final state(7) the surface at either extremity of a three-dimensional object(8) (football(9) a boundary marking the extremities of something(10) one of two places from which people are communicating to each other(11) the part you are expected to play(12) the last section of a communication(13) a piece of cloth that is left over after the rest has been used or sold(14) (American football
Verb(1) have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical(2) bring to an end or halt(3) be the end of; be the last or concluding part of(4) put an end to
Examples of end in English
(1) the church at the end of the road(2) At the end of the journey he wished to express his appreciation for the favour by treating me to a drink in a bar.(3) We made a list and set a goal of playing at least one club on the list by summer's end .(4) We got the early goal, scored right at the end of the first half and got another within seconds of them getting their goal.(5) Final financial approval is expected by the end of June.(6) the party called for an end to violence(7) So how does the low end of the performance scale do here?(8) Mario led the race from beginning to end(9) The axle of the truck is a rod the goes from one end of the hangar to the other and sticks out on both sides.(10) They have put signs up at each end stating there have been eighteen deaths in two years.(11) things went well at my end(12) the end of the year(13) down at the end of the road(14) Take your nail and place it so that the pointed end rests against the top of the block of wood.(15) And its not just those at the lower end of the economic scale who are feeling the pinch.(16) The deal signalled the end for group founder MacKenzie, who has since made his exit.
Related Phrases of end
(1) in the end ::
ഒടുവിൽ
(2) the end ::
അവസാനം
(3) at the end ::
അവസാനം
(4) front end ::
ഫ്രണ്ട് എൻഡ്
(5) dead end ::
മരിച്ചവരുടെ അവസാനം
(6) till the end ::
അവസാനം വരെ
(7) to end ::
അവസാനം
(8) to this end ::
ഈ അറ്റത്ത്
(9) happy end ::
ശുഭാന്ത്യം
(10) end user ::
ആത്യന്തിക ഉപയോക്താവ്
Synonyms
Noun
1. extremity ::
അവയവാഗ്രം
2. conclusion ::
തീരുമാനം
3. aim ::
ലക്ഷ്യം
4. aspect ::
വീക്ഷണ
5. death ::
മരണം
6. ending ::
അവസാനിക്കുന്ന
7. goal ::
ഗോള്
8. last ::
അവസാനത്തെ
9. destruction ::
നാശം
10. remainder ::
അവശേഷം
11. terminal ::
അതിതീവ്രമായ
Verb
12. finish with ::
ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ
13. break off ::
പിരിഞ്ഞ്
14. terminate ::
അവസാനിപ്പക്കുക
15. finish ::
തീര്ക്കുക
Antonyms
1. continuance ::
ആക്രമണം
Different Forms
end, ended, ending, endings, ends
Word Example from TV Shows
Flynn and Holly should be
living with us. End of story.

Flynn and Holly should be living with us. End of story.

Breaking Bad Season 5, Episode 11

And that's the end of the conversation
as far as I'm concerned.

And that's the END of the conversation as far as I'm concerned.

Breaking Bad Season 5, Episode 10

"and END of all business and social meetings,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 23

Excuse me, that is my research,
and it is by no means a dead end.

Excuse me, that is my research, and it is by no means a dead END.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 12

She's had her fun, now put an end to it.

She's had her fun, now put an END to it.

Game of Thrones Season 1, Episode 6

English to Malayalam Dictionary: end

Meaning and definitions of end, translation in Malayalam language for end with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of end in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'end'

What end means in Malayalam, end meaning in Malayalam, end definition, examples and pronunciation of end in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History