English to Malayalam Meaning of attack - ആക്രമണം


Attack :
ആക്രമണം

ആക്രമണം, ആകമണം, കടന്നാക്രമണത്തെ, വൈകുമെന്ന്, കുറ്റകരമായ, മിന്നല് പരിശോധന, കയ്യേറ്റം നടത്തുക, ഒന്ഫല്ല്, നിര, വികാരം, സ്നേഹം, ഇംപെതുഒസിത്യ്, അസൻഷൻ, പരവേഷണം, ഒഴിയാബാധ, മ്യൂസ്, കൂടിയ പരിഭ്രമം, ചിന്താക്കുഴപ്പം, ഇദെഎ ഫിക്സ്, കൊള്ള, സംക്രമണം, ട്രാൻസിറ്റ്, നടത്തത്തിൽ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മാറ്റം, കണ്ടീഷൻ മാറ്റം, പാട്, ചേരുക

ആകമിക്കുക, ആക്രമണം, മേൽ വീഴട്ടെ, സ്ത്രഫെ, വീടുവളഞ്ഞു, ദുഷ്പ്രേരണയും, കയ്യേറ്റം നടത്തുക, നശിപ്പിക്കുക, തകര്ക്കുക, ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, ഇല്ലാതാക്കുക, പൊളിക്കാൻ, ശൂനമാക്കുക, ഒവെര്സെത്, മാലിന്യങ്ങൾ, വരിക, എത്തും, ദൃശ്യമാകും, നടക്കുന്നത്, സംഭവിക്കുക, കുതിരസവാരി, മൗണ്ട്, വർധിപ്പിക്കുക, ശബ്ദത്തിലാണെന്ന്, വർധന, വാര്ഷികം, അകലെ ഉണ്ടാക്കുക, നശിക്കുന്നു, കമഴ്ത്തുക, NIP, കൊല്ലുക, നാശം, ഉന്മൂലനാശം വരുത്തജശ, പിടിക്കുക, പിടികൂടുക, സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും, എടുക്കുക, ഭര്ത്സിക്കുക, വിമര്ശിക്കുക, ചുറ്റിക, അഭിപ്രായം, അവലോകനം

ആക്രമണംആക്രമണംഅക്രമിയെഅക്രമികളാണ്ആക്രമിക്കുന്നുആക്രമണങ്ങൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of attack in English
Noun(1) (military, using weapons(2) an offensive move in a sport or game(3) intense adverse criticism(4) ideas or actions intended to deal with a problem or situation(5) the act of attacking(6) a decisive manner of beginning a musical tone or phrase(7) a sudden occurrence of an uncontrollable condition(8) the onset of a corrosive or destructive process (as by a chemical agent(9) strong criticism
Verb(1) launch an attack or assault on; begin hostilities or start warfare with(2) attack in speech or writing(3) take the initiative and go on the offensive(4) attack someone physically or emotionally(5) set to work upon; turn one's energies vigorously to a task(6) begin to injure
Examples of attack in English
(1) Today there will be an exercise involving a mock chemical attack on the City of London.(2) The ants move the aphids to fresh parts of the plant, and they protect them from attack by other insects.(3) asthma attack(4) it was a scathing attack on the government(5) Rubinstein combines the march of his King to a weak pawn with an attack against White's King.(6) In an attack on a police station, one police officer and an attacker were killed.(7) Police are investigating an attack on a woman as she left a toilet at a train station.(8) London's ex-police chief has launched a vitriolic attack on the minister.(9) In February police arrested nine Moroccans suspected of planning an attack on the US embassy in Rome.(10) HIV is thought to attack certain cells in the brain(11) We didn't want to attack too much because it would be crazy to lose the ball and let them score a goal.(12) An attack of rheumatic fever may last for six weeks or longer.(13) White has two ways of giving up a piece for the attack in the main line, and they're both looking as deadly as ever.(14) His response to the disaster of the war is to attack those who opposed the war.(15) three classrooms were gutted in the arson attack(16) Instead of trying to tell the players how to attack , he gave them more freedom.
Related Phrases of attack
(1) heart attack ::
ഹൃദയാഘാതം
(2) to attack ::
ആക്രമിക്കുക
(3) panic attack ::
നേരെയുള്ള
(4) sudden attack ::
പെട്ടന്നുള്ള ആക്രമണം
(5) shark attack ::
സ്രാവിന്റെ ആക്രമണം
(6) wing attack ::
ചിറക് ആക്രമണം
(7) terrorist attack ::
തീവ്രവാദി ആക്രമണം
(8) asthma attack ::
ആസ്തമ
(9) have a heart attack ::
ഒരു ഹൃദയാഘാതം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്
(10) sneak attack ::
ആക്രമണം ശുക്ള
Synonyms
Noun
1. assault ::
കയ്യേറ്റം നടത്തുക
2. criticism ::
വിമർശനം
3. fit ::
ചേരുക
4. fire ::
തീ
5. attempt ::
ശ്രമം
6. onslaught ::
കടന്നാക്രമണത്തെ
7. approach ::
സമീപനം
Verb
8. assault ::
കയ്യേറ്റം നടത്തുക
9. strike ::
പണിമുടക്ക്
10. criticize ::
വിമര്ശിക്കുക
11. address ::
വിലാസം
12. aggress ::
പരിധിവിട്ട്
13. snipe ::
സ്നിപെ
14. set on ::
സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്ന
15. assail ::
ദുഷ്പ്രേരണയും
Different Forms
attack, attacked, attacker, attackers, attacking, attacks
Word Example from TV Shows
Their orders are to attack Castle Black from
the south when Mance hits it from the north.

Their orders are to ATTACK Castle Black from the south when Mance hits it from the north.

Game of Thrones Season 4, Episode 1

The Sons of the Harpy planned their
attack in the fighting pits very carefully,

The Sons of the Harpy planned their ATTACK in the fighting pits very carefully,

Game of Thrones Season 6, Episode 1

but if we attack King's Landing
with Drogon and the Unsullied

but if we ATTACK King's Landing with Drogon and the Unsullied

Game of Thrones Season 8, Episode 4

His only options here
are to fake a heart attack

His only options here are to fake a heart ATTACK

The Big Bang Theory Season 7, Episode 5

Attack him!

Attack him!

Game of Thrones Season 1, Episode 4

English to Malayalam Dictionary: attack

Meaning and definitions of attack, translation in Malayalam language for attack with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of attack in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'attack'

What attack means in Malayalam, attack meaning in Malayalam, attack definition, examples and pronunciation of attack in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History