English to Malayalam Meaning of aim - ലക്ഷ്യം


Aim :
ലക്ഷ്യം

ലക്ഷ്യസ്ഥാനം, ലക്ഷ്യം, ഗോള്, വസ്തു, വസ്തുനിഷ്ഠമായ, അന്വരപ്പ്, നില, ഊഹിക്കുക, പതിയിരുന്ന്, പേരകം, ഉദ്ദേശ്യം, ഉദ്ദേശം, അനേഷണം, റാക്ക്, ചുവരലമാര, പതിയിരിക്കുന്ന, അല്ചൊവെ, മുക്കിലും, ഉദ്ദേശത്തോടെ, ചിന്ത, സുപ്രീം, പരകോടി, മുകളിൽ, അവസാനിക്കുന്നു, അവയവാഗ്രം, കണ്ണ്, നോക്കുക, ശ്രദ്ധ, ആലോകനം, കാഴ്ച, കാലഘട്ടം, യൂണിവേഴ്സൽ ഉന്മൂലനം, തിരുവെഴുത്തു ദിശ, ആചാരപരമായ ഭരണം, അഭിപ്രായം, സമാഹാരം, സാഹോദര്യം, സങ്കേതം, ദൈവം, വാസസ്ഥലമായ, ശരീരം, തുക, വീട്, അവസരത്തിൽ, പ്രിസിഡന്റ്, ഉദാഹരണത്തിന്, വളവ്, വിലാസം, എവിടെയാണെന്ന്, സംവിധാനം

ഉദ്ദേശ്യം, ലക്ഷ്യം, ഉദ്ദേശിക്കുക, അർത്ഥമാക്കുന്നത്, മനസ്സ്, ചിന്തിക്കുക, നേരിട്ട്, തേടുക, തീവണ്ടി, നില, തല്ലുക, അനേഷണം, തിരയൽ, വേട്ടയാടുക

ലക്ഷ്യംലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളAImeeരംഗമുണ്ട്റോള്നുലക്ഷ്യവും
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of aim in English
Noun(1) an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions(2) the goal intended to be attained (and which is believed to be attainable(3) the action of directing something at an object(4) the direction or path along which something moves or along which it lies
Verb(1) point or cause to go (blows, weapons, or objects such as photographic equipment(2) propose or intend(3) move into a desired direction of discourse(4) specifically design a product, event, or activity for a certain public(5) intend (something(6) direct (a remark(7) have an ambitious plan or a lofty goal
Examples of aim in English
(1) the aim of the workshop is to improve morale(2) If forced to fight, aim blows towards the neck and the groin.(3) Because actually your intention includes whatever you aim at achieving.(4) In his own work he's now studying large Venezuelan bombardiers to learn how the insects aim their weapons and to understand more about the glands involved.(5) Naturally we can take steps to preserve the Earth; we can aim at sustainability and undertake biological conservation, should we wish, but we have to be prepared to pay for it.(6) Its best-known uses have been in physics and engineering, on such problems as how to aim bombs more accurately.(7) Rather than choosing between an ensemble of key performance criteria, manufacturers should aim at achieving them all.(8) To hit such a difficult target takes steadiness of aim and cool judgment for the birds are over the guns and away in the distance in an instant, some flying at speeds of up to 70 mph.(9) I did have the compulsion, though to aim the camera towards the side of the room where the beds were.(10) his aim was perfect(11) The aim can be perfect, while a poor stroke causes the cueball to diverge off the intended path.(12) They showed us how to load the weapon and aim at the target.(13) his aim was perfect, and the guard's body collapsed backward(14) At its range of 150 kms the army is in no position to obtain the tactical picture to aim the missile.(15) our primary aim is to achieve financial discipline(16) aim for the middle of the target
Related Phrases of aim
(1) aim at ::
ലക്ഷ്യം
(2) to aim ::
വാല്സല്യമായിരുന്നു
(3) aim for ::
തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്
(4) aim high ::
ഉയർന്ന ലക്ഷ്യം
(5) take aim ::
ലക്ഷ്യം എടുത്തു
(6) with the aim of ::
ലക്ഷ്യത്തോടെ
(7) ultimate aim ::
ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം
(8) principal aim ::
പ്രിൻസിപ്പൽ ലക്ഷ്യം
(9) aim to do ::
ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യം
Synonyms
Noun
1. objective ::
വസ്തുനിഷ്ഠമായ
2. intent ::
ഉദ്ദേശത്തോടെ
3. target ::
ലക്ഷ്യം
4. bearing ::
ബെയറിംഗ്
Verb
5. point ::
ബിന്ദു
6. take aim at ::
ലക്ഷ്യം എടുത്തു
7. work toward ::
നേരെ ജോലി
8. target at ::
ടാർഗെറ്റ്
9. intend ::
ഉദ്ദേശിക്കുക
10. get ::
നേടുക
11. shoot for ::
വേണ്ടി ഷൂട്ട്
12. purpose ::
ഉദ്ദേശ്യം
13. take ::
എടുക്കുക
14. calculate ::
കണക്കാക്കുക
15. target ::
ലക്ഷ്യം
Different Forms
aim, aimed, aimee, aiming, aimless, aims
Word Example from TV Shows
Aim!

Aim!

Game of Thrones Season 3, Episode 9

And it will be then, when they’ll try\Nto aim for the weakest link.

And it will be then, when they’ll try
to AIM for the weakest link.

Money Heist Season 1, Episode 11

So, please, aim at my chest.\NI'm your most valuable target.

So, please, AIM at my chest.
I'm your most valuable target.

Money Heist Season 3, Episode 3

But my father taught me
to aim for their head.

But my father taught me to AIM for their head.

Game of Thrones Season 3, Episode 10

Besides, you aim
to cheat the devil,

Besides, you AIM to cheat the devil,

Westworld Season 2, Episode 4

English to Malayalam Dictionary: aim

Meaning and definitions of aim, translation in Malayalam language for aim with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of aim in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'aim'

What aim means in Malayalam, aim meaning in Malayalam, aim definition, examples and pronunciation of aim in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History