English to Malayalam Meaning of white - വെളുത്ത


White :
വെളുത്ത

വെളുത്ത, നരയെ, വ്ഹിതെനെഷ്

വെളുത്ത, ചാര, തുറന്നുസംസാരിക്കുന്ന, ലഘുവായ, നിരപരാധികളായ, ചതെഗൊരിചല്, തിളങ്ങുന്ന, നരയെ, നരച്ച, ശുദ്ധമായ, നിർദോഷമായ, പാപമില്ലാത്ത, ഉംസൊഫിസ്തിചതെദ്, അസാമാനബുദ്ധിയുള്ള, വെളിച്ചം, മിന്നുന്ന, വെടിപ്പുള്ള, വ്യക്തമായ, സുതാരമായ, സ്പഷ്ടമായ, മണമോ, പരൽ, ആധികാരികം, സ്റ്റെർലിംഗ്, ആത്മാര്ത്ഥമായ, പുതിയ, ശരിയായ, നല്ല, ഭാഗമുള്ള, സമൃദ്ധമായ, ഹിതകരമായ, മരവിച്ച, മഞ്ഞ് മൂടിയ, മഞ്ഞ് പുതച്ച, മഞ്ഞുപോലെ വെളുത്ത, പാകമായ, കേന്ദ്രീകരിച്ചു, വിളറിയമുഖം, മുൻഭാഗം, വതെരിശ്, മഞ്ഞപ്പിത്തം, മഞ്ഞ വെള്ള, പിംപിന്ഗ്, വിപുലീകരിക്കുക, വിശദമായ, മതിയാവോളമുള്ള, കുറ്റമില്ലാതെ, വെള്ള ഹബിതെദ്, രക്തരഹിത, ബോധപ്പെടുത്തുന്ന, വിശ്വസ്ത, വിശ്വാസയോഗ്യമായ, നിര്ദോഷകരമായ, ഓണപൂക്കള, സുവർണ്ണ, സ്വർണം-നിറമുള്ള

nonwhitenonwhitesവെളുത്തതേച്ചwhitenessവെള്ളwhiteywhiteys
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of white in English
Noun(1) a Caucasian(2) the quality or state of the achromatic color of greatest lightness (bearing the least resemblance to black(3) United States jurist appointed chief justice of the United States Supreme Court in 1910 by President Taft; noted for his work on antitrust legislation (1845-1921(4) Australian writer (1912-1990(5) United States political journalist (1915-1986(6) United States architect (1853-1906(7) United States writer noted for his humorous essays (1899-1985(8) United States educator who in 1865 (with Ezra Cornell, 1832-1918(9) a tributary of the Mississippi River that flows southeastward through northern Arkansas and southern Missouri(10) the white part of an egg; the nutritive and protective gelatinous substance surrounding the yolk consisting mainly of albumin dissolved in water(11) (board games(12) (usually in the plural
Verb(1) turn white
Adjective(1) being of the achromatic color of maximum lightness; having little or no hue owing to reflection of almost all incident light(2) of or belonging to a racial group having light skin coloration(3) free from moral blemish or impurity; unsullied(4) marked by the presence of snow(5) restricted to whites only(6) glowing white with heat(7) benevolent; without malicious intent(8) (of a surface(9) (of coffee(10) (of hair(11) anemic looking from illness or emotion(12) of summer nights in northern latitudes where the sun barely sets
Examples of white in English
(1) Marc dressed in black, looking thin as a rake and white as a sheet.(2) Some had mist-filled eyes while many a countenance went white as a sheet of paper.(3) The most delicate is the classic white marguerite, Argyranthemum frutenscens.(4) The lone winds teased the white drifts of snow into the air, reminding me oddly of Fantasia.(5) The lovers are all in white with costumes of a variety of nineteenth century periods.(6) it's white to move(7) The dominant white culture is killing us slowly with its ignorance.(8) They oppose it with tint, which is the opposite process of adding white to a colour, to desaturate it.(9) The BRIT awards show does not exist to celebrate white culture - or any other kind of culture come to that.(10) Two slices of bread, one white , the other brown and neatly cut, were included.(11) The vases in this collection come in midnight black and pristine white .(12) On the floors were white ceramic tiles that reflected the fluorescent lights overhead.(13) Hanging in garlands on the sides of the tables, trees, and the fountain were white lilies.(14) The intruder was described as being a clean shaven white male with glasses and around 55 years old.(15) The light reflected off my white lab coat as it billowed behind my thin frame.(16) I looked to my father and was stricken at how white his lips were.
Related Phrases of white
(1) white wine ::
വൈറ്റ് വൈൻ
(2) white pepper ::
വെളുത്ത കുരുമുളക്
(3) white lie ::
വെളുത്ത കള്ളം
(4) pure white ::
തുവെള്ള
(5) off-white ::
ഓഫ് വൈറ്റ്
(6) white flag ::
വെള്ള കൊടി
Synonyms
Adjective
1. colorless ::
മണമോ
2. pale ::
വിളറിയമുഖം
3. snowy ::
മഞ്ഞുള്ള
4. Caucasian ::
കൊക്കേഷ്യൻ
5. bloodless ::
രക്തരഹിത
6. blank ::
ശൂനമായ
7. lily-white ::
താമരപ്പൂവിന്റെ-വൈറ്റ്
9. white-hot ::
വൈറ്റ്-ചൂടുള്ള
Noun
10. white person ::
വെളുത്ത വ്യക്തി
11. albumen ::
ആൽബുമിൻ
12. tweed ::
ട്വീഡ്
13. whiteness ::
വ്ഹിതെനെഷ്
Verb
14. whiten ::
വെളുപ്പിപ്പാൻ
Antonyms
1. colored ::
നിറമുള്ള
Different Forms
nonwhite, nonwhites, white, whited, whiteness, whites, whitey, whiteys
Word Example from TV Shows
with the White Walkers is that
you're telling the truth,

with the White Walkers is that you're telling the truth,

Game of Thrones Season 7, Episode 1

An Indian guy outsourcing a computer job
to a white fella.

An Indian guy outsourcing a computer job to a WHITE fella.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 12

Excuse me. Skyler White?

Excuse me. Skyler White?

Breaking Bad Season 2, Episode 12

I first met Mr. White--

I first met Mr. White--

Breaking Bad Season 5, Episode 12

WOMAN [ON PA]:
The white zone is for immediate
loading and unloading

WOMAN [ON PA]: The WHITE zone is for immediate loading and unloading

Breaking Bad Season 2, Episode 9

English to Malayalam Dictionary: white

Meaning and definitions of white, translation in Malayalam language for white with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of white in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'white'

What white means in Malayalam, white meaning in Malayalam, white definition, examples and pronunciation of white in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History