English to Malayalam Meaning of well - കിണറ്


Well :
കിണറ്

കിണറ്, കുഴി, പോട്, തുള, വരയ്ക്കാൻ-നന്നായി, ഷവർ, സ്പ്രിംഗ്, നീരുറവ, ധ്യാനോപാസകനായിരിക്കണം, ചതവ്, ഗുഹം, വിഭവം, ഗുഹ, ഉത്ഭവം, റേഡിക്സ്, ഇഷ്യൂ, ജെറ്റ് വിമാനം, ലിറ്റിൽ, അളവ്, ഭാഗമുള്ള, സന്തുഷ്ടമായ, തികച്ചും, ധാരാളമായി, മിഷേലിന്റെ ശ്രമം

ആരോഗ്യകരമായ, കിണറ്, ശബ്ദം, ശക്തമായ, ഗട്സി, ഹെയ്ൽ, കഴിയും ഭാഗമുള്ളതായ

നല്ല, കിണറ്, മുതലെടുക്കാൻ, മതി, നിശ്ചയമായി, വ്യക്തമായി, പ്രകടമായി, ലിഫ്റ്റിംഗ്, തികച്ചും, ശരിയായി, കൃത്യമായി, വെറും, ആന്മാവിനെ, ചപിതല്ല്യ്, മേള, മുൻ നിര, ധാരാളം, വളരെ, മൊത്തത്തിൽ, വലിയ തോതിൽ, ഒരേ, സൂക്ഷമ

അനാരോഗ്യനായിരുന്നുകിണറ്welledwellerwelles.സംഭാഷണത്തിനിടയില്ഉടലെടുക്കുന്നതായിവെൽനെസ്കിണറുകളുംwelly
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of well in English
Noun(1) a deep hole or shaft dug or drilled to obtain water or oil or gas or brine(2) a cavity or vessel used to contain liquid(3) an abundant source(4) an open shaft through the floors of a building (as for a stairway(5) an enclosed compartment in a ship or plane for holding something as e.g. fish or a plane's landing gear or for protecting something as e.g. a ship's pumps
Verb(1) come up, as of a liquid
Adjective(1) in good health especially after having suffered illness or injury(2) resulting favorably(3) wise or advantageous and hence advisable
Adverb(1) (often used as a combining form, `good' is a nonstandard dialectal variant for `well'(2) thoroughly or completely; fully; often used as a combining form(3) indicating high probability; in all likelihood(4) (used for emphasis or as an intensifier(5) to a suitable or appropriate extent or degree(6) favorably; with approval(7) to a great extent or degree, or substantially(8) with great or especially intimate knowledge(9) with prudence or propriety(10) with skill or in a pleasing manner(11) in a manner affording benefit or advantage(12) in financial comfort(13) without unusual distress or resentment; with good humor
Examples of well in English
(1) But our members have made it clear their deep well of goodwill is running dry.(2) As for the typography: well , it seems to me that an art which was once taken seriously is now more or less ignored.(3) They also explain the reason for their joy to Van der Post's interpreter, a man I know quite well .(4) a gravity well(5) Obviously it would have been a disappointment had I not gotten the job, but luckily things worked out well .(6) Not my business but I do wish you well and I hope you have pleasant experiences in your learnings(7) The declining fortunes of the male soul singer may well be the late Barry White's most lasting legacy.(8) In fact, it works well to lean down on your arm and use your weight to help yourself pivot.(9) It does not see that a nation being prosperous is about individual citizens living well .(10) No other writer or thinker had said precisely what he says about what it is to live well .(11) I thought it was well dodgy and I hope they get one back against them in Turin.(12) They will want to be treated properly and well at the nearest hospital.(13) It would have been rude if I had turned round and said something, well , rude.(14) Only--if we decide to buy, it would be well to be moved in and settled before winter.(15) Add some finely ground sweet almonds and mix well to form a smooth, easy to spread paste.(16) The annual school tour plans are well underway and parents will be notified in due course.
Related Phrases of well
(1) as well as ::
കൂടാതെ
(2) as well ::
അതുപോലെ
(3) very well ::
വളരെ നല്ലത്
(4) sleep well ::
നന്നായി ഉറങ്ങു
(5) get well ::
സുഖം പ്രാപിക്കുക
(6) well-known ::
നന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന
(7) well-being ::
ക്ഷേമവും
(8) quite well ::
വളരെ നന്നായി
Synonyms
Adverb
8. quite possibly ::
ഒരുപക്ഷേ
12. good ::
നല്ല
Noun
14. borehole ::
ബൊരെഹൊലെ
15. source ::
ഉറവിടം
16. wellspring ::
തോടും
Adjective
17. healthy ::
ആരോഗ്യകരമായ
18. satisfactory ::
തൃപ്തികരമായി
19. advisable ::
ഉചിതമായ
20. good ::
നല്ല
Verb
21. flow ::
ഒഴുകുക
22. swell ::
വീങ്ങുക
Different Forms
unwell, well, welled, weller, welles, wellies, welling, wellness, wells, welly
Word Example from TV Shows
Well, the FBI Crime Lab
does have a lot on its plate.

Well, the FBI Crime Lab does have a lot on its plate.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 7

You could have stopped at,

You could have stopped at, "It could go WELL."

The Big Bang Theory Season 1, Episode 3

We'll drink well tonight, my friend.
Ah.

We'll drink WELL tonight, my friend. Ah.

Vikings Season 1, Episode 3

Okay, well, then it's settled. Small indoor
church wedding, black tie, no butterflies.

Okay, WELL, then it's settled. Small indoor church wedding, black tie, no butterflies.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 24

I might as well
take a leak.

I might as WELL take a leak.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 17

English to Malayalam Dictionary: well

Meaning and definitions of well, translation in Malayalam language for well with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of well in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'well'

What well means in Malayalam, well meaning in Malayalam, well definition, examples and pronunciation of well in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History