English to Malayalam Meaning of waste - മാലിന്യങ്ങൾ


Waste :
മാലിന്യങ്ങൾ

മാലിന്യങ്ങൾ, ദിഷിപതിഒന്, പാഴായിപ്പോകുന്ന, അത്തെനുഅതിഒന്, അതിക്രമം, നഷ്ടം, ദുര്വിനിയോഗം, നാശം, ഫ്ലോപ്പ്, ഇയാള് ഇവിടെ, അവസാനിക്കുന്നു, ഉന്മൂലനം, ലിറ്റർ, നിരസിക്കുക, ചവറ്, അടിയന്തരാവസ്ഥ, മരണം, ചാക്ക്, അപചയവും, ദെചദെന്ച്യ്, ദോഷം, ദുഷിച്ച, മുറിവിന്നു, കടൽ, നശിപ്പിക്കുക

മാലിന്യങ്ങൾ, ദിഷിപതെ, ദുര്വിനിയോഗം, നഷ്ടപ്പെടും, അകലെ കളയരുത്, വർഗാടിത്തറ, വിട്ടിൽ, ചെലവഴിക്കുകയും, തുടച്ചുമാറ്റുക, കോട്ടംവരുത്തുക, ചീത്തയാകുക, ഇഴ, ചൂതാടുക, ദൂരെ കളയുക, മിഷ്പെംദ്, നശിപ്പിക്കുക, ശൂനമാക്കുക, ഒവെര്സെത്, ആക്രമണം, തകര്ക്കുക, ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക, ഇല്ലാതാക്കുക, പൊളിക്കാൻ, ദുര്ബലമായിതീരുക, മരവിപ്പിക്കുവാനും, എമസ്ചുലതെ, എന്ഫെഎബ്ലെ, ചെലവഴിക്കുന്നത്, തൽസമയ, ഒഴിഞ്ഞു, സമയത്ത്, ദുരുപയോഗം, ലംഘിക്കുന്ന, നാശം, ചെലവഴിക്കുക, നിരസിക്കുക, നശിക്കുന്നു, ദമ്നിഫ്യ്, മുറിവിന്നു, ഉന്മൂലനാശം വരുത്തജശ, കൊല്ലുക, കഷ്ടം, ഔട്ട് രംഗവുമായി

ശൂന്യമായി, മാലിന്യങ്ങൾ, ഏകാന്ത, ഇരുണ്ട, കാട്ടുപന്നി, തകർത്തത്, വിനാശകരമായ, റദ്ദായ, അസാധുവായ, പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്, ശൂന്യം, കൃഷിയൊന്നും, മെലിഞ്ഞ, അണുവിമുക്തമായ, ഉൽപാദനപരമല്ലാത്ത, ഫലമില്ലാതെ, തരിശായ, വരാന്ത, തുച്ഛമായ, ഇന്ഫെര്തിലെ, പാവപ്പെട്ട, അധികമായ, ഒഴിഞ്ഞതും, തരിശുനിലം, അകലെ ധരിക്കാൻ

മാലിന്യങ്ങൾവറ്റിചെലവുള്ളപാഴാക്കുന്നത്സ്വകര്യ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of waste in English
Noun(1) any materials unused and rejected as worthless or unwanted(2) useless or profitless activity; using or expending or consuming thoughtlessly or carelessly(3) the trait of wasting resources(4) an uninhabited wilderness that is worthless for cultivation(5) (law
Verb(1) spend thoughtlessly; throw away(2) use inefficiently or inappropriately(3) get rid of(4) run off as waste(5) get rid of (someone who may be a threat(6) spend extravagantly(7) lose vigor, health, or flesh, as through grief(8) cause to grow thin or weak(9) cause extensive destruction or ruin utterly(10) become physically weaker
Adjective(1) located in a dismal or remote area; desolate
Examples of waste in English
(1) I have a whole rant about my sister's presence and the waste of money it was to bring her here to do nothing but sit around and watch television, but that's been said and done already.(2) He is also using the same process to turn waste wood from demolished buildings into biofibres that can then be used to make high-performance materials.(3) If a mortgagee enters into possession he is liable to account for rent on the basis of wilful default; he must keep mortgage premises in repair; he is liable for waste .(4) The Department of Defense produces more hazardous waste per year than the five largest U.S. chemical companies combined.(5) Thousands drowned in the murky brew that was soon contaminated by sewage and industrial waste .(6) You might think the opposition would savage such a profligate waste of taxpayers' money.(7) household waste(8) In the latter case the holding of the meeting would have served no useful purpose and would merely waste the available assets of the bankrupt's estate.(9) The film's approach to its cast is a textbook example of how to waste actors.(10) Many are turned into cesspools and dumping sites for solid waste , including hazardous materials.(11) Americans are right to refuse truckloads of garbage that contain biomedical waste and radioactive material.(12) One such body function is the occasional need to eliminate accumulated waste gases from the digestive tract.(13) A major new leisure complex could be on the way for Burnley if plans to develop waste ground get the go-ahead.(14) I didn't want him dead, he was too good at what he did for me to waste him like that.(15) Why waste all this money on allowances, mayoral houses, mayoral vehicles, meetings, workshops, etc?(16) The reporter asked to see how he processed his own waste water and he agreed.
Related Phrases of waste
(1) waste time ::
സമയം
(2) waste of time ::
സമയനഷ്ടം
(3) toxic waste ::
വിഷ മാലിന്യങ്ങൾ
(4) waste disposal ::
മാലിന്യ
(5) waste away ::
ക്ഷയം
(6) nuclear waste ::
ആണവ അവശിഷ്ടം
(7) hazardous waste ::
ആപൽക്കരമായ മാലിന്യങ്ങൾ
(8) industrial waste ::
വ്യവസായ മാലിന്യങ്ങൾ
(9) waste management ::
മാലിന്യ
(10) waste bin ::
ചവിറ്റുകൊട്ട
Synonyms
Adjective
1. unwanted ::
ആവശ്യമില്ലാത്ത
2. uncultivated ::
കൃഷിയൊന്നും
3. wild ::
കാട്ടുപന്നി
Noun
4. misuse ::
ദുര്വിനിയോഗം
5. garbage ::
ചവറ്
6. desert ::
ഏകാന്ത
8. permissive waste ::
അനുവാദാത്മക മാലിന്യങ്ങൾ
9. waste material ::
പാഴ് വസ്തു
10. dissipation ::
ദിഷിപതിഒന്
11. barren ::
തരിശായ
Verb
12. squander ::
പാഴാക്കലും
13. grow weak ::
ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു
14. emaciate ::
എമചിഅതെ
15. rot ::
ചീയുക
16. devastate ::
ശൂനമാക്കുക
17. liquidate ::
ലിക്വിഡേറ്റ്
18. languish ::
languish
Different Forms
waste, wasted, wasteful, wastes, wasting
Word Example from TV Shows
in the gray waste you call home.

in the gray WASTE you call home.

Game of Thrones Season 1, Episode 7

How can you waste your lives
with these stupid toys...

How can you WASTE your lives with these stupid toys...

The Big Bang Theory Season 1, Episode 14

while yours is floating around
in its own waste.

while yours is floating around in its own WASTE.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 8

I don't have to waste my time with someone
who's embarrassed by me.

I don't have to WASTE my time with someone who's embarrassed by me.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 8

now the Red Waste has been washed off you.

now the Red Waste has been washed off you.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

English to Malayalam Dictionary: waste

Meaning and definitions of waste, translation in Malayalam language for waste with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of waste in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'waste'

What waste means in Malayalam, waste meaning in Malayalam, waste definition, examples and pronunciation of waste in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History