English to Malayalam Meaning of touch - ടച്ച്


Touch :
ടച്ച്

ടച്ച്, ഹൃദയസ്പര്ശിയായ, കോൺടാക്റ്റ്, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് tig, ചൊംതിഗുഇത്യ്, ഉത്കണ്ഠ, വികാരം, മലീനീകരണത്തിനെതിരായ, വഴിയൊരുക്കും, സ്വാതന്ത്ര്യം, ആലോചന, ഉപദേശം, വാഹനം, അയോട്ട, വള്ളി, കാശുപോലും, കാറ്റ്, സ്ച്രുപ്ലെ, ടിന്റ്, ജലിക്കുക, തിളക്കം, തിളങ്ങുക, ചൊരുസ്ചതിഒന്, വീക്ഷണം, ഗ്ലിംമെര്, അവസരങ്ങൾ, മുന്നേറ്റവും, മറവിൽ, ഗുണമേന്മയുള്ള, ഗുണനം, ആട്രിബ്യൂട്ട്, ഓര്മക്കുറിപ്പുകള്, ധര്മ്മാചരണം, പോറല്, .ടോ, എതിർവാദം, തൊഉഛ്സ്തൊനെ, പരീക്ഷണം, പരിശോധന, പരീക്ഷ, വിചാരണ, ആക്രമണം, ആകമണം, കടന്നാക്രമണത്തെ, വൈകുമെന്ന്, കുറ്റകരമായ, സ്വാധീനം

ടച്ച്, പല്പ്, കണ്ടുമുട്ടുക, പിടിക്കുക, പിടികൂടുക, സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും, എടുക്കുക, കോൺടാക്റ്റ്, സ്പർശന, സ്പർശിക്കുകയാണ്, പരാമർശം, കാണുക, കുറിപ്പ്, അല്ലുദെ, നോട്ടീസ്, ദൃശ്യമാകുമെന്നതിൽ, Strand, നേരെ സമരം, എത്താൻ, കുത്തിക്കയറുക, പിന്നീട് കാണുക, ലഭിക്കുന്ന, നേട്ടം, പരിശോധന, പരിശോധിക്കും, പരീക്ഷണം, ശ്രമിക്കുക, തെളിയിക്കുക, നിലം, ആരംഭിക്കുന്നു, പൂവണിയും, പെസ്തെര്, ചേരുക, മുദ്ര, അതിസ്തുതിചെയ്യുക, മുദ, അച്ചടിക്കുക, അടയാളം, കുറ്റിക്കാട്, ബാധിക്കുക, നീങ്ങുക, സ്വാധീനം, പ്രകടനം നടത്താൻ, ആർക്കാണറിയാത്തത്, ബയസ്, തല്ലുക, കേടുവരുത്തുക, പണിമുടക്ക്, സ്ലൊശ്, ZAP, മുറിവിന്നു, ഇംപിന്ഗെ, മുറിക്കുക, PIP, വെടിവയ്ക്കുക, അടിക്കുക, കളി, ശബ്ദം, തൊഒത്, മേടിയ്ക്കുന്നതിന്, ഇക്കിളി, ചുംബനം, എത്തും, അകത്തുവരൂ, അകത്തേയ്ക്ക് വരൂ, ഭാഗികമായി, ചില ഭാഗം, ഒരു വിധത്തിൽ, കറിയും, ശരിക്കും, അപ്സെറ്റ്, രൊഇല്, ഉംഹിന്ഗെ

ടച്ച്തൊട്ടുടച്ചുകൾഹൃദയസ്പര്ശിയായ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of touch in English
Noun(1) the event of something coming in contact with the body(2) the faculty by which external objects or forces are perceived through contact with the body (especially the hands(3) a suggestion of some quality(4) a distinguishing style(5) the act of putting two things together with no space between them(6) a slight but appreciable amount(7) a communicative interaction(8) a slight attack of illness(9) the act of soliciting money (as a gift or loan(10) the sensation produced by pressure receptors in the skin(11) deftness in handling matters(12) the feel of mechanical action
Verb(1) make physical contact with, come in contact with(2) perceive via the tactile sense(3) affect emotionally(4) be relevant to(5) be in direct physical contact with; make contact(6) have an effect upon(7) deal with; usually used with a form of negation(8) cause to be in brief contact with(9) to extend as far as(10) be equal to in quality or ability(11) tamper with(12) make a more or less disguised reference to(13) comprehend(14) consume(15) color lightly
Examples of touch in English
(1) A touch of playfulness here and there dominates the divine characters.(2) The Raindrop Prelude had the requisite lightness of touch .(3) And the potential was certainly there via an amazing high-tech tuxedo that transforms its wearer into a super-hero at the touch of a button.(4) The Prime Minister, we are told, is losing his touch .(5) I even came to him with that Faulkner book, which nobody would touch .(6) Retention of a naturally compact hand through early release of selected notes and judicious use of staccato touch is a potent technique.(7) Legato is not necessarily a physical connection but an aural effect, a sweetness of sound, determined by the character of touch .(8) he spoke with a touch of anger(9) Piau here has a lightness of touch which sits perfectly with the Mozart.(10) Since you cannot touch the money until you retire, you no longer have a rainy-day fund, or a down payment for a house.(11) The woman's voice had been selected after tests with pilots showed that the feminine touch proved the most effective.(12) Now thanks to a children's charity he can leap up and applaud because the new wheelchair rises at the touch of a button.(13) That meant one of two things: either she was losing her touch , or they'd upgraded their little bat-mobile.(14) These guys refresh classical music with their subtle touch , their accessible grooves, and a tiny klezmer edge.(15) But when it comes to building lovable robots, no-on can touch Sony for cuteness (and no, they're not on sale yet).(16) The performances are lusty and emotional, and shouts or shrill whistling add the requisite folksy touch .
Related Phrases of touch
(1) keep in touch ::
ബന്ധം പുലർത്തുക
(2) touch screen ::
ടച്ച് സ്ക്രീൻ
(3) get in touch ::
ബന്ധം നേടുകയും
(4) do not touch ::
തൊടരുത്
(5) in touch ::
ബന്ധം
(6) stay in touch ::
ബന്ധം തുടരാൻ
(7) to touch ::
തൊടുന്നതിന്
(8) touch up ::
മോടിവരുത്തുക
(9) be in touch ::
ബന്ധം
Synonyms
Noun
1. tap ::
ടാപ്പ്
2. skill ::
വൈദഗ്ധം
3. trace ::
ട്രെയ്സ്
4. detail ::
വിശദമായി
5. contact ::
കോൺടാക്റ്റ്
6. touching ::
ഹൃദയസ്പര്ശിയായ
7. sense of touch ::
ടച്ച് അർത്ഥം
8. mite ::
കാശുപോലും
9. spot ::
പുള്ളി
10. ghost ::
പേതം
11. signature ::
കയ്യൊപ്പ്
12. tactile sensation ::
സ്പർശിക്കാനാവുന്ന യുവതാരങ്ങളായ
Verb
13. be in contact with ::
സമ്പർക്കം ആയിരിക്കും
14. press lightly ::
വേഗത്തിൽ അമർത്തുക
15. compare with ::
കൂടെ താരതമ്യം
16. handle ::
കൈകാര്യം
17. affect ::
ബാധിക്കുക
18. disturb ::
ശലപ്പെടുത്തുക
19. allude ::
അല്ലുദെ
20. partake ::
അനുഭവിക്കുന്നവർ
21. bear upon ::
ചുമടുമായി
22. stir ::
ഇളക്കുക
23. tinct ::
തിന്ച്ത്
24. reach ::
എത്താൻ
25. come to ::
വരുക
26. equal ::
തുല്യ
27. adjoin ::
ചേർന്ന
Different Forms
touch, touched, touches
Word Example from TV Shows
I'm not gonna
actually touch you.

I'm not gonna actually TOUCH you.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 14

Today's the day a girl's finally gonna
touch you in your little special place.

Today's the day a girl's finally gonna TOUCH you in your little special place.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 19

- Who told you you could touch my board?
- No one.

- Who told you you could TOUCH my board? - No one.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 5

that manages to touch solid ground.

that manages to TOUCH solid ground.

Game of Thrones Season 2, Episode 9

I could see how you'd think
there's a touch of blue,

I could see how you'd think there's a TOUCH of blue,

Breaking Bad Season 5, Episode 13

English to Malayalam Dictionary: touch

Meaning and definitions of touch, translation in Malayalam language for touch with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of touch in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'touch'

What touch means in Malayalam, touch meaning in Malayalam, touch definition, examples and pronunciation of touch in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History