English to Malayalam Meaning of thin - കനംകുറഞ്ഞ


Thin :
കനംകുറഞ്ഞ

കനംകുറഞ്ഞ, പിഴ, നേര്മ്മയാക്കുക, കുറയ്ക്കുക, നേർത്തവസാനിക്കുന്നതോ, ലികുഎഫ്യ്, വിനീതമാവുകയും, ദ്രാവകം ഉണ്ടാക്കുക, വെള്ളം ഇറങ്ങി, ഉരുകുക

കനംകുറഞ്ഞ, നേര്മ്മയാക്കുക, സ്ലെഅജ്യ്, മെലിഞ്ഞ, അണുവിലും, ദുർബലമായിരിക്കും, വീതികുറഞ്ഞ, soprano ഇംഗ്ലീഷ്, പിഴ, അതിനു ശേഷം നടന്ന, മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നേർത്തവസാനിക്കുന്നതോ, ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തി, പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ള, അവികസിത, പിഞ്ചു, ലഥ്യ്, ദുർബലമായ, ദരിദാവസ്ഥ, ഇണ, രോഗിയായി, തളര്ന്ന, സൂക്ഷ്മമായ, അതിലോലമായ, മാർബിളുകൾ, വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ, അല്പം, ചെറിയ, കണക്കിന്, വെളിച്ചം, സാധാരണമായ, കട്ടികുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയുള്ള, ദ്രാവക, ഒഴുകുന്ന, അവിശാസമുള്ള, മൃദുവായ, Petit, നയജ്ഞനും, കഴമ്പില്ലാത്തതോ, മകനാണ്, നിസ്സാരമായ, കുച്ച്, കാര്യങ്ങൾ regex, ബൊംയ്, ഊന്നി ഭാഗമുള്ളതായ, ജലമയം, വതെരിശ്, അപൂർവ, തുറക്കുക, അസാധാരണമായ, ഇതുവരെ തമ്മിൽ, വിരളമാണ്, നാമമാത്രമാണ്, പാവപ്പെട്ട, വേഗം പൊട്ടുന്ന, ദുര്ബലമായ, മിടുമിടുക്കനായ, ക്ഷയിച്ചു, തുച്ഛമായ, വലെതുദിനരിഅന്

കനംകുറഞ്ഞകട്ടികുറഞ്ഞthinnessthins
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of thin in English
Verb(1) lose thickness; become thin or thinner(2) make thin or thinner(3) lessen the strength or flavor of a solution or mixture(4) take off weight
Adjective(1) of relatively small extent from one surface to the opposite or in cross section(2) lacking excess flesh(3) very narrow(4) not dense(5) relatively thin in consistency or low in density; not viscous(6) (of sound(7) lacking spirit or sincere effort(8) lacking substance or significance
Adverb(1) without viscosity
Examples of thin in English
(1) A hole has been torn in the thin veil of ozone just above the Antarctic.(2) The air is so thin it is incapable of supporting life.(3) Baron stifled his angry response and forced a thin smile instead.(4) The string tone is thin , but the sound has an attractive warmth overall.(5) She began to feel her thin shoes break under her, and the muscles in her thighs started to burn with fury from the intense climb.(6) The weather was fairly warm for Spring, so the boys were fine in their thin clothing.(7) I found the explanation for the campaign material disappointing and a bit thin .(8) He gave me a brief, thin smile that seemed more for my benefit than his.(9) There seems to have been at most a thin trickle of men directly from northern France into Scotland, and there is little evidence of migration directly from the Continent to Ireland.(10) Once you have bunched four or five sprigs together, wind thin wire around the cluster, leaving a one-inch spike at the bottom.(11) Behind that sound, hidden in it, was the thin , faint sound of a woman's distant scream, coming from inside the building.(12) She is skeletally thin , with hollow, cadaverous eyes and cheeks.(13) If no frank perforation is seen, thin barium liquid should be used to identify lacerations that may otherwise be missed.(14) The whiting have started to thin out although the blackfish have picked up a bit.(15) The invitation, offered with a thin smile, comes out of the blue.(16) If you are one of those frailer and more malnourished types, you should eat light nourishing soups or thin rice porridge.
Related Phrases of thin
(1) tall and thin ::
വളർന്നു നേർത്ത
(2) very thin ::
വളരെ നേർത്ത
(3) through thick and thin ::
നല്ലകാലത്തിലൂടെയും മോശം കാലത്തിലൂടെയും
(4) thin layer ::
നേരിയ പാളി
(5) thin film ::
നേർത്ത സിനിമ
(6) thin air ::
നേർത്ത വായു
(7) thin client ::
തിൻ ക്ലയന്റ്
(8) thick and thin ::
തടിച്ചതും മെലിഞ്ഞതും
(9) thin out ::
നേർത്ത ഔട്ട്
(10) thin ice ::
നേർത്ത ഐസ്
Synonyms
Adjective
1. narrow ::
വീതികുറഞ്ഞ
2. lightweight ::
ലൈറ്റ്വെയ്റ്റ്
3. slim ::
മെലിഞ്ഞ
4. sparse ::
വിരളമാണ്
5. watery ::
ജലമയം
6. weak ::
ദുർബലമായ
7. insubstantial ::
കഴമ്പില്ലാത്തതോ
8. lean ::
മെലിഞ്ഞ
9. slender ::
മെലിഞ്ഞ
10. slight ::
നേരിയ തോതിൽ
Verb
11. dilute ::
നേര്മ്മയാക്കുക
12. disperse ::
ചിതറുക
13. reduce ::
കുറയ്ക്കുക
Adverb
Antonyms
1. chubby ::
ചബ്ബി
2. corpulent ::
ചൊര്പുലെംത്
3. fat ::
കൊഴുപ്പ്
4. gross ::
മൊത്തം
5. obese ::
പൊണ്ണത്തടിയുള്ള
6. overweight ::
അതിഭാരം
7. plump ::
തടിച്ച
8. portly ::
പൊര്ത്ല്യ്
9. rotund ::
രൊതുംദ്
10. tubby ::
വിനയചന്ദ്രന്
Different Forms
thin, thinly, thinness, thins
Word Example from TV Shows
I'm sorry, we can't all eat whatever we want
and still stay thin.

I'm sorry, we can't all eat whatever we want and still stay THIN.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 8

A gift for the thin man.

A gift for the THIN man.

Game of Thrones Season 5, Episode 8

What-- I thought you said
you were spread too thin.

What-- I thought you said you were spread too THIN.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 5

- Well, we are stretched a bit thin.
- With your permission,

- Well, we are stretched a bit THIN. - With your permission,

Game of Thrones Season 7, Episode 4

I'm surprised you could hear me
with this Thin Mint in your ear! Ha, ha!

I'm surprised you could hear me with this Thin Mint in your ear! Ha, ha!

The Big Bang Theory Season 8, Episode 20

English to Malayalam Dictionary: thin

Meaning and definitions of thin, translation in Malayalam language for thin with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of thin in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'thin'

What thin means in Malayalam, thin meaning in Malayalam, thin definition, examples and pronunciation of thin in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History