English to Malayalam Meaning of tender - ടെൻഡർ


Tender :
ടെൻഡർ

ടെൻഡർ, നിര്ദ്ദേശം, വഴിപാടു, പമേയം, ഒവെര്തുരെ, നീട്ടുക, വാഗ്ദാനം, പുറത്ത്, പുറത്തു പിടിക്കുക, വർത്തമാന

ടെൻഡർ, സ്നേഹമുള്ള, ഒരമ്മയ്ക്കുസമമായ, സ്നേഹപൂര്വ്വമായ, മൃദുവായ, സൗമമായ, അവയവം, മുശ്യ്, രൂപഭേദം, വിലമതിപ്പുള്ള, നല്ല, സുഗമമായ, എണ്ണമെഴുക്കുള്ള, സുഖകരമായ, വികാരപരമായ, ആവേശഭരിതമായ, എമൊതിവെ, ത്വരയാണ്, അമതിവെ, ദയാലുവും, കരുണാര്ദമായ, വികാരം, പിഴ, സൂക്ഷ്മമായ, അതിലോലമായ, മാർബിളുകൾ, വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ, അൽപംപോലും, വന്നപോലെ, അഭിമാനം, അഹങ്കാരം, ഹുഫ്ഫ്യ്, മനോഹരമായ, സുന്ദരമായ, ദുര്ബലമായ, വേഗം പൊട്ടുന്ന, ച്രച്ക്യ്, അസ്ഥിരമായ, പൊട്ടാവുന്ന, ദുർബലമായിരിക്കും, ഫ്രിഅബ്ലെ, ക്ഷീരപഥം

ടെൻഡർtenderedകരുവോട്tenderestടെൻഡർtenderizetenderizesഹൃദ്യമായിആർദ്രതടെൻഡർ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of tender in English
Noun(1) something that can be used as an official medium of payment(2) someone who waits on or tends to or attends to the needs of another(3) a formal proposal to buy at a specified price(4) car attached to a locomotive to carry fuel and water(5) a boat for communication between ship and shore(6) ship that usually provides supplies to other ships
Verb(1) offer or present for acceptance(2) propose a payment(3) make a tender of; in legal settlements(4) make tender or more tender as by marinating, pounding, or applying a tenderizer
Adjective(1) given to sympathy or gentleness or sentimentality(2) hurting(3) young and immature(4) having or displaying warmth or affection(5) easy to cut or chew(6) physically untoughened(7) (used of boats(8) (of plants
Examples of tender in English
(1) Pour the syrup over the figs and place them in the oven until they are tender and sticky.(2) We'll probably use either a small tender or our six-foot rowing boat depending on the numbers.(3) If frost is predicted, fling some fleece over fruit trees and more tender shrubs.(4) We nearly missed the last tender back to the ship.(5) The plan was to look older than my tender years.(6) There are fresh fruit juices and tender coconut.(7) No. 1057 represented the final years of steam with a Pyle National headlight centred on the smokebox door and a standard tender .(8) He was late for a question and answer session with Paul Allott, who announced that the good French champagne on St Barth's had caused Gower to miss his tender back to the ship.(9) All good dives finally come to an end and he surfaces, hooks in hand, beside the branch boat, inflates his BC, slips out of his gear and carefully hands in the hooks to a boat tender .(10) He has collected a wealth of happy memories since he joined the team at the tender age of 15.(11) Protect tender plants after the ground freezes with a layer of loose mulch.(12) what price should we tender for a contract?(13) She has had a major change in her life at the tender age of 19.(14) a minimum tender price(15) She winced in pain as her sheets slid against her tender skin.(16) The duck livers with orange sauce were tender and tasty.
Related Phrases of tender
(1) legal tender ::
നിയമപരമായ ടെണ്ടർ
(2) tender loving care ::
സ്നേഹവും കരുതലും പറയണമെന്ന്
(3) tender offer ::
ടെൻഡർ ഓഫർ
(4) tender heart ::
ടെൻഡർ ഹൃദയം
(5) tender love ::
ദയയും
(6) call for tender ::
ടെൻഡർ വിളിക്കും
(7) tender kiss ::
ടെൻഡർ ചുംബനം
(8) tender-hearted ::
ടെൻഡർ മനസ്സോടെയുള്ള
(9) very tender ::
വളരെ ടെൻഡർ
(10) public tender ::
പൊതു കരാർ
Synonyms
Adjective
1. caring ::
കരുതലും
2. affectionate ::
സ്നേഹപൂര്വ്വമായ
4. delicate ::
അതിലോലമായ
5. sore ::
വല്ലാത്ത
6. young ::
യുവ
7. difficult ::
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള
8. sensitive ::
സെൻസിറ്റീവ്
9. tippy ::
തിപ്പ്യ്
Noun
10. bid ::
വിളി
11. stamp ::
മുദ
12. supply ship ::
വിതരണം കപ്പൽ
14. cutter ::
മുറിക്കുന്ന
Verb
15. offer ::
വാഗ്ദാനം
16. put in a bid ::
ഒരു ബിഡ് ഇട്ടു
17. tenderize ::
തെംദെരിജെ
18. bid ::
വിളി
Antonyms
1. tough ::
കടുപ്പമേറിയ
Different Forms
tender, tendered, tenderer, tenderest, tendering, tenderize, tenderizes, tenderly, tenderness, tenders
Word Example from TV Shows
You have a tender heart,
just like your mother did at your age.

You have a TENDER heart, just like your mother did at your age.

Game of Thrones Season 2, Episode 10

and use a picture of your daughter,\Nyou think it's tender.

and use a picture of your daughter,
you think it's TENDER.

Money Heist Season 1, Episode 4

I don't mean in my tender heart
it still pains me so.

I don't mean in my TENDER heart it still pains me so.

Game of Thrones Season 6, Episode 5

I have a tender spot in my heart
for cripples, bastards and broken things.

I have a TENDER spot in my heart for cripples, bastards and broken things.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

English to Malayalam Dictionary: tender

Meaning and definitions of tender, translation in Malayalam language for tender with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of tender in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'tender'

What tender means in Malayalam, tender meaning in Malayalam, tender definition, examples and pronunciation of tender in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History