English to Malayalam Meaning of take - എടുക്കുക


Take :
എടുക്കുക

എടുക്കുക, അംഗീകരിക്കുക, ലഭിക്കും, എടുത്തു, തുടങ്ങുക, കരടി, കൊണ്ടുപോകും, സ്ഥലം, ധരിക്കാൻ, പിടിക്കുക, പിടികൂടുക, സ്റ്റോപ്പുണ്ടാകും, ടച്ച്, ചോദിക്കേണമെങ്കിൽ, ദത്തെടുക്കുക, വാങ്ങാൻ, പുക, പാനീയം, സ്മാരകം, നാശം, പരിഹാരം കാണുന്നതിനു, ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യുക, അമേരിയ്ക്കയിൽ, ഗഹിക്കുക, കീഴടക്കുക, വിജയം, മറികടക്കാൻ, ഒവെര്മത്ഛ്, പരാജയം, മോഷ്ടിക്കാൻ, മോഷ്ടിക്കുക, ഥിഎവെ, ലിഫ്റ്റ്, നുള്ളുക, വഞ്ചന, അനുബന്ധം, ഫില്ഛ്, വാജമായി ധനം പറ്റുക, കീശ, കാണുന്നു, പിടിച്ചുപറിക്കുക, പിടികൂടുകയും, രവിശ്, റാക്ക്, പഹരിക്കുക, വലഞ്ഞും, ഇനുരെ, ഒരു പാനീയം എടുത്തു, അറിഞ്ഞു, ഈന്വുക, അതിക്രമിച്ച്, മനംകവരുന്നതിൽ, കയ്യിലെടുക്കാൻ, മോഹിപ്പിക്കുക, മായാജാലത്തിൽ, ഫോട്ടോഗാഫ്, വെടിവയ്ക്കുക, ആകര്ഷണം, കടിക്കുക, തിരഞ്ഞെടുക്കുക, പഖാപിക്കുക

എടുക്കുകഎടുക്കുന്നു
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of take in English
Noun(1) the income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property(2) the act of photographing a scene or part of a scene without interruption
Verb(1) carry out(2) require (time or space(3) take somebody somewhere(4) get into one's hands, take physically(5) take on a certain form, attribute, or aspect(6) interpret something in a certain way; convey a particular meaning or impression(7) take something or somebody with oneself somewhere(8) take into one's possession(9) travel or go by means of a certain kind of transportation, or a certain route(10) pick out, select, or choose from a number of alternatives(11) receive willingly something given or offered(12) assume, as of positions or roles(13) take into consideration for exemplifying purposes(14) require as useful, just, or proper(15) experience or feel or submit to(16) make a film or photograph of something
Examples of take in English
(1) don't take it home(2) Incidentally, the camera allows us to take snapshots while it is recording a video.(3) I raised my camera to take a photograph of this to send to Midland Mainline.(4) If we take Baghdad as an example, there was incredible chaos after the war.(5) I take your point, and agree somewhat, but disagree somewhat.(6) verbs which take both the infinitive and the finite clause as their object(7) do you take sugar?(8) In any case, Coyle's men did take a first minute lead with Dens defender Bobby Mann at fault.(9) When a compositor had set up his take he deposited the type set up by him on a galley upon the galley-bank, and deposited the copy from which he had set up the type in a drawer or box, or upon a table or shelf.(10) There are more clean-ups, and when Wallace is happy, producer Tony Platt calls for a take .(11) Don't take anything that Gibson wrote about as gospel on what Voudoun is about.(12) They take the shortest possible route but do not know the height of their vehicle.(13) He reached out to take her hand, but halted, his attention turning elsewhere.(14) what age do you take her to be?(15) I have always advocated that players must stand up and take criticism and accept that.(16) When she looked up at him he placed a fresh smile upon his lips and reached out to take her hand.
Related Phrases of take
(1) take care ::
ശ്രദ്ധപുലർത്തുക
(2) take it easy ::
ലളിതമായി എടുക്കൂ
(3) take out ::
തുടങ്ങുക
(4) take place ::
നടക്കുന്നത്
(5) take up ::
എടുക്കുക
(6) take a bow ::
കുനിയുക
(7) take a shower ::
കുളിക്കട്ടെ
Synonyms
Verb
1. lay hold of ::
പിടിച്ചു
2. remove ::
നീക്കം
3. extract ::
സത്തിൽ
4. drink ::
പാനീയം
5. capture ::
ഗ്രഹണ
6. steal ::
മോഷ്ടിക്കാൻ
7. subtract ::
കുറയ്ക്കുക
8. occupy ::
കൈവശപ്പെടുത്തുക
9. rent ::
വാടക
10. accept ::
അംഗീകരിക്കുക
11. pick ::
തിരഞ്ഞെടുക്കൽ
12. consider ::
പരിഗണിക്കുക
13. ascertain ::
പോംവഴിയും
14. write ::
എഴുതുക
15. bring ::
കൊണ്ടുവരിക
16. escort ::
അകന്വടി
18. derive ::
ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ്
19. receive ::
ലഭിക്കും
20. act on ::
പ്രവർത്തിക്കാൻ
21. regard as ::
ആയി ഇക്കാര്യത്തിൽ
22. assume ::
ഏല്ക്കുക
23. understand ::
മനസ്സിലാക്കുക
24. captivate ::
കൊണ്ട്
25. endure ::
സഹിക്കുക
27. study ::
പഠിക്കുക
28. last ::
അവസാനത്തെ
29. require ::
ആവശ്യമായ
30. wear ::
ധരിക്കാൻ
31. be effective ::
ഫലപ്രദമാണ്
32. select ::
തെരഞ്ഞെടുക്കുക
33. take on ::
സ്വീകരിക്കേണ്ട
34. get hold of ::
മുറുകെ നേടുക
36. subscribe ::
സബ്സ്ക്രൈബ്
37. conduct ::
പെരുമാറ്റച്ചട്ടം
38. film ::
സിനിമ
39. get ::
നേടുക
40. have ::
ഉണ്ട്
41. drive ::
ഡ്രൈവ്
42. call for ::
വിളിച്ചുവരുത്തി
43. make ::
ഉണ്ടാക്കുക
44. exact ::
സൂക്ഷ്മമായ
45. carry ::
കൊണ്ടുപോകും
46. claim ::
അവകാശം
47. charter ::
പമാണം
48. aim ::
ലക്ഷ്യം
49. contain ::
അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
50. read ::
വായിക്കുക
51. fill ::
നിറയ്ക്കുക
52. ingest ::
ഉൾപ്പെടുത്തുക
53. submit ::
സമർപ്പിക്കുക
Noun
54. catch ::
പിടിക്കുക
55. revenue ::
വരുമാനം
56. scene ::
രംഗം
57. view of ::
കാഴ്ച
58. return ::
മടക്കം
Antonyms
1. decline ::
നിരസിക്കുക
2. deny ::
നിഷേധിച്ചു
3. disallow ::
വിലക്കിയാൽ
4. disapprove ::
നിരാകരിക്കുക
5. negative ::
നെഗറ്റീവ്
6. refuse ::
നിരസിക്കുക
7. reject ::
നിഷേധിച്ചു
8. spurn ::
കെണ്ടു
9. veto ::
നിഷേധാധികാരം
Different Forms
take, takes
Word Example from TV Shows
how long did it take
that light to reach Earth?

how long did it TAKE that light to reach Earth?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 20

Take me to a bar with women.

Take me to a bar with women.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 20

We just take the horses and go.

We just TAKE the horses and go.

Game of Thrones Season 3, Episode 9

I'll take the big bitch first.

I'll TAKE the big bitch first.

Game of Thrones Season 3, Episode 3

I’ll take all responsibility.

I’ll TAKE all responsibility.

Money Heist Season 1, Episode 7

English to Malayalam Dictionary: take

Meaning and definitions of take, translation in Malayalam language for take with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of take in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'take'

What take means in Malayalam, take meaning in Malayalam, take definition, examples and pronunciation of take in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History