English to Malayalam Meaning of study - പഠിക്കുക


Study :
പഠിക്കുക

പഠിക്കുക, വായന, പാഠം, ടെക്സ്റ്റ്, പാരായണം, പരിശീലനം, വ്യായാമം, സംസ്കാരം, കൃഷി, സംവാദം, പഠന, നിര്ദ്ദേശം, അറിവ്, നാടാണിത്, ശാസ്ത്രം, വ്യുത്പത്തി, ധ്യാനം, ചിന്ത, ചൊഗിതതിഒന്, ഓർമ, ആഗ്രഹം, അഭിലാഷം, വീഴ്ച, നിരസിക്കുക, കാഴ്ചബംഗ്ലാവ്, വായനാ മുറി, ലൈബ്രറി, വിദാലയശിക്ഷണം

പഠിക്കാൻ, പഠിക്കുക, പരിചയപ്പെടാൻ തീർന്നിരിക്കുന്നു, നേടുക, പരിചയം, തയ്യാറാകുക, Con, വായിക്കുക, കൃഷിചെയ്യുക, വീഴ്ച, പരിശോധിക്കുക, റൺ, പിടിക്കാം, പാരായണം, ചിന്തിക്കുക, കണക്കാക്കുക, ആലോചിച്ചുനോക്കുക, ഉപദവിക്കുന്ന, പരിഗണിക്കുക, നോക്കൂ, വ്യായാമം, പരിശീലനം, ഇക്കാര്യത്തിൽ, പരിഗണനയ്ക്കെടുക്കുക, വിചാരിക്കുന്നത്, നോക്കും, ശ്രമിക്കുക, കാഴ്ച, ദഹിപ്പിക്കുക, വിവേചിക്കുക, കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നത്, അതെന്താ, വെട്ടി മാറ്റുക, ഒരാളുടെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ

പഠനങ്ങൾപഠിക്കുകപഠിക്കുന്ന
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of study in English
Noun(1) a detailed critical inspection(2) applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading(3) a written document describing the findings of some individual or group(4) a state of deep mental absorption(5) a room used for reading and writing and studying(6) a branch of knowledge(7) preliminary drawing for later elaboration(8) attentive consideration and meditation(9) someone who memorizes quickly and easily (as the lines for a part in a play(10) a composition intended to develop one aspect of the performer's technique
Verb(1) consider in detail and subject to an analysis in order to discover essential features or meaning(2) be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning(3) give careful consideration to(4) be a student of a certain subject(5) learn by reading books(6) think intently and at length, as for spiritual purposes
Examples of study in English
(1) The catchment area for this study did not include any major metropolitan or industrialized cities.(2) It involves academic study as well as a gruelling daily round of training and matches across the States.(3) He points at Matthew, whose face is a study in transformation, indeed transfiguration.(4) The unintended consequences have already been the subject of much study in many books.(5) Training takes three years during peace time, as academic study is included in the first two years, which are spent on the island Cruxia.(6) It is important to study each situation carefully and respond accordingly.(7) Most advertisements that have held sway over the people are a study in contrast, he points out.(8) I went home to study(9) As with the Martelli, in this gentle, empathetic character study Degas attempts to portray his friend with honesty and truth.(10) You will continue your grade level study at a local school and there won't be any trouble.(11) Of the three books, this study may receive the most attention because of its methodology.(12) Group Awards can be completed during a year of full-time study or over a longer period of time.(13) Ira's face was a study as he approached the car(14) The city of Toronto was his backyard, and in many instances his living room, study , kitchen and bathroom as well.(15) Regarding the stirring of change to Canada's copyright laws, here's a quick study in perspective.(16) His development over the next few weeks was a study in boldness and timidity.
Related Phrases of study
(1) case study ::
കേസ് പഠനം
(2) field of study ::
പഠന മേഖല
(3) study abroad ::
വിദേശത്ത് പഠനം
(4) study room ::
പഠനമുറി
(5) feasibility study ::
സാധ്യതാ പഠനം
(6) study hall ::
പഠന മുറി
(7) study skills ::
പഠന വൈദഗ്ദ്ധ്യം
(8) pilot study ::
പ്രാരംഭ പഠനം
(9) field study ::
ഫീൽഡ് പഠനം
(10) study law ::
പഠനം നിയമം
Synonyms
Noun
1. learning ::
പഠന
3. office ::
ഓഫീസ്
4. essay ::
ലേഖനം അദ്ദേഹം
5. discipline ::
അച്ചടക്കം
6. sketch ::
ബാഹരേഖാചിതം
7. work ::
വേല
8. survey ::
സർവേ
9. cogitation ::
ചൊഗിതതിഒന്
10. report ::
റിപ്പോർട്ട്
Verb
11. work ::
വേല
12. learn ::
പഠിക്കാൻ
13. investigate ::
അന്വേഷണം
14. scrutinize ::
സൂക്ഷ്മപരിശോധന
15. meditate ::
ധാനിക്കുക
16. consider ::
പരിഗണിക്കുക
17. canvas ::
ചിതലേഖനത്തുണി
18. read ::
വായിക്കുക
Different Forms
studies, study, studying
Word Example from TV Shows
So study the face.
Study the file.

So STUDY the face. Study the file.

Breaking Bad Season 2, Episode 2

Most importantly,
this will let you move on and study dark matter.

Most importantly, this will let you move on and STUDY dark matter.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 2

Microbiology is the study
of tiny living things.

Microbiology is the STUDY of tiny living things.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 5

Well, I always figured
it was to study us...

Well, I always figured it was to STUDY us...

The Big Bang Theory Season 3, Episode 15

He's one of the animals in my
department's nicotine addiction study.

He's one of the animals in my department's nicotine addiction STUDY.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 21

English to Malayalam Dictionary: study

Meaning and definitions of study, translation in Malayalam language for study with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of study in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'study'

What study means in Malayalam, study meaning in Malayalam, study definition, examples and pronunciation of study in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History