English to Malayalam Meaning :: strike

Strike :
പണിമുടക്ക്
പണിമുടക്ക്അടിച്ചുവീഴ്ത്തുക - പണിമുടക്ക്പണിമുടക്ക്സ്ട്രൈക്കുകൾ
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Noun(1) a group's refusal to work in protest against low pay or bad work conditions(2) an attack that is intended to seize or inflict damage on or destroy an objective(3) a gentle blow(4) a score in tenpins: knocking down all ten with the first ball(5) (baseball(6) a conspicuous success
Verb(1) deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon(2) have an emotional or cognitive impact upon(3) hit against; come into sudden contact with(4) make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target(5) indicate (a certain time(6) affect or afflict suddenly, usually adversely(7) stop work in order to press demands(8) touch or seem as if touching visually or audibly(9) attain(10) produce by manipulating keys or strings of musical instruments(11) cause to form (an electric arc(12) find unexpectedly(13) produce by ignition or a blow(14) remove by erasing or crossing out or as if by drawing a line(15) cause to experience suddenly(16) drive something violently into a location

Show Examples
(+)

(1) In Lahore again 4,000 railway employees also went on strike .(2) if they do strike oil, there will be another test well in a year's time(3) I will strike his name from the list(4) But instead of going in the gutter, the ball hooked into the pocket for a strike .(5) It will be the theatrical cut for every country - that's based on it costing too much to go back and do an uncut version for other markets, and strike new prints.(6) to strike a sliotar(7) Reid says hunters and trappers tried to strike a compromise by agreeing to strictly limited hunting and trapping seasons.(8) While they do want an attack, a military strike , they're saying don't rush into it.(9) after two years he was able to strike out on his own(10) Unlike many of nature's deadly forces, earthquakes almost always strike without warning.(11) In the 1956 war in the Sinai, Israel proved that a preemptive strike could delay an enemy's preparation for war for years.(12) He's trying to grow cuttings, but doesn't even know which part of the plant is best to strike from.(13) Piazza was down one strike and no balls when he slammed Rivera's second pitch deep to center field.(14) She's adamant that she'll begin an indefinite hunger strike once she reaches jail.(15) Police believe he would have taken his assault further had he not been interrupted, and say this violent and dangerous man could strike again.(16) I do not blame film-makers for creating films for the medium it is likely to make the most money, but when you intend to strike Imax prints, please make the effort to use the medium.
Related Words
(1) to strike ::
അടിക്കാൻ
(2) strike down ::
കൊന്നുകളയും
(3) strike out ::
വെട്ടി മാറ്റുക
(4) on strike ::
പണിമുടക്ക്
(5) strike up ::
ഉടൻ
(6) go on strike ::
സമരത്തിലേക്ക്
(7) strike back ::
തിരികെ അടിക്കുന്നതും
(8) lightning strike ::
മിന്നൽ പണിമുടക്ക്
(9) strike a pose ::
ഒരു പോസ് വെട്ടും
Synonyms
Noun
1. industrial action ::
വ്യവസായ നടപടി
3. find ::
കണ്ടെത്തുക
4. work stoppage ::
ജോലി സ്റ്റോപ്പ്
5. tap ::
ടാപ്പ്
6. smash ::
തകര്ക്കുക
7. ten-strike ::
പത്തു-സമരം
Verb
8. hit ::
തല്ലുക
9. bang ::
ബാംഗ്
10. crash into ::
അപകടം
11. ignite ::
കത്തിക്കുക
12. attack ::
ആക്രമണം
13. affect ::
ബാധിക്കുക
14. achieve ::
നേടിയെടുക്കാൻ
16. assume ::
ഏല്ക്കുക
17. discover ::
കണ്ടെത്തുക
18. occur to ::
വീശാറുണ്ട്
19. seem to ::
തോന്നുന്ന
20. take industrial action ::
വ്യവസായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ
21. lower ::
താഴത്തെ
22. go ::
പോയി
23. coin ::
നാണയം
24. chance upon ::
യദൃച്ഛയാ
25. come to ::
വരുക
26. strickle ::
സ്ത്രിച്ക്ലെ
27. impress ::
അതിസ്തുതിചെയ്യുക
28. walk out ::
പ്രധിഷേധിച്ച് ഇറങ്ങിപോകു
29. fall ::
വീഴ്ച
30. expunge ::
ഉടനേ
31. take ::
എടുക്കുക
Antonyms
1. assemble ::
സംയോജിപ്പിക്കുക
2. construct ::
നിര്മ്മിക്കുക
Different Forms
strike, strikes
Word Example from TV Shows

The best way to learn proper English is to read news report, and watch news on TV. Watching TV shows is a great way to learn casual English, slang words, understand culture reference and humor. If you have already watched these shows then you may recall the words used in the following dialogs.

Strike this man down if he is guilty.

Strike this man down if he is guilty.

Game of Thrones Season 3, Episode 5


I do know that it won\

I do know that it won't be from an asteroid STRIKE.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 9


And you said that he didn\

And you said that he didn't STRIKE you as being the boss-man type?

Breaking Bad Season 4, Episode 8


- Strike three.
- Oh, strike three.

- Strike three. - Oh, STRIKE three.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 7


The time to strike is now.
We need to find ships and an army

The time to STRIKE is now. We need to find ships and an army

Game of Thrones Season 2, Episode 5


English to Malayalam Dictionary: strike

Meaning and definitions of strike, translation in Malayalam language for strike with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of strike in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'strike'

What strike means in Malayalam, strike meaning in Malayalam, strike definition, examples and pronunciation of strike in Malayalam language.

Malayalam.English-Dictionary.Help | English to Malayalam Dictionary

This is not just an ordinary English to Malayalam dictionary & Malayalam to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toMalayalam and Malayalam to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Malayalam to English translation, English to Malayalam translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Malayalam dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Malayalam translate Malayalam words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links