English to Malayalam Meaning of straight - ഋജുവായത്


Straight :
ഋജുവായത്

നേരിട്ട്, ഋജുവായത്, വലത്, ഒറ്റയടിക്കു, അടിയന്തര, ആദരിച്ചു, ലഘുവായ, പ്ലെയിൻ, ദുർബല വാദമാണ്, നിരപരാധികളായ, ആയിരിപ്പിൻ, ലംബമായി, ലിഫ്റ്റിംഗ്, നിഷ്കളങ്കമായ, നിവര്ന്ന, നേരുള്ളവനും, വരച്ച, ഇടതടവില്ലാതെ, കിഴക്കാംതൂക്കായ, സ്റ്റാന്റിംഗ്, അചഞ്ചലമായ, എളുപ്പമായ, തിരശ്ചീനമായ, വെറും, നീതി, ആദരണീയമായ, സദാചാര, സമതുലിതമായ, ശപെല്യ്, സ്ഥിരമായ, സുഗമമായ, അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന, ഉപ്സ്തംദിന്ഗ്

ഋജുവായത്, അവൊവെദ്ല്യ്, നേരിട്ട്, തടിച്ച, ആദ്യ-കൈ, ദൂരെ, ഉടനെ, ലിഫ്റ്റിംഗ്, തൂക്കുകട്ട, എംദ്വയ്സ്, എംദ്വിസെ, ന്യായമായ സ്ക്വയർ, പദാനുപദമായി, ഒറ്റയടിക്കു

ഋജുവായത്വളവുനിവര്ക്കുകനേരെയാക്കാൻstraighteningstraightensനേരെയുള്ളശരിയായതിലേക്ക്straightlystraightnessനേരെയുള്ളത്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of straight in English
Noun(1) a person having a sexual orientation to persons of the opposite sex(2) a poker hand with 5 consecutive cards (regardless of suit(3) a straight segment of a roadway or racecourse
Adjective(1) successive (without a break(2) having no deviations(3) (of hair(4) erect in posture(5) in keeping with the facts(6) characterized by honesty and fairness(7) no longer coiled(8) free from curves or angles(9) neatly arranged; not disorderly(10) not homosexual(11) accurately fitted; level(12) without evasion or compromise(13) (of an alcoholic drink(14) following a correct or logical method(15) rigidly conventional or old-fashioned
Adverb(1) without deviation(2) in a forthright manner; candidly or frankly(3) in a straight line; in a direct course
Examples of straight in English
(1) I grabbed my bag and walked out of the bathroom, looking down, and ran straight into an assistant principal.(2) So the dots all lie along straight lines passing through the centre of the system of circles.(3) Why is it that when you stop paddling a kayak, it turns sharply instead of maintaining a straight course?(4) Just after my first pitstop my steering developed a problem which meant that whenever I was driving straight it was pulling to the left.(5) Her straight hair is tied in a ponytail and her eye shadow looks fresh.(6) Mark stood, shaking his long navy blue pant leg straight before walking forward and pulling out my chair.(7) The waitresses wear authentic Thai clothes and look elegant in their long straight skirts and blouses in silks of every hue of the rainbow.(8) With a little bit of focussed and straight thinking, it could be more suitable for what is essentially a children's band on this channel.(9) A flat arch, also known as jack or straight arch, extends straight across an opening with no curvature, creating a horizontal emphasis.(10) she came straight home(11) In the meantime, Gray was working hard to convince a straight person in her life that it was OK to attend.(12) I spend most of my life in the company of straight people.(13) He said that since the shutdown, bartenders cannot serve straight alcohol.(14) he worked 14 days straight(15) This time she didn't jerk away, just looked straight at him with steady tears streaming down her face.(16) His cherry-red bow tie was perfectly straight , his white shirt immaculately ironed.
Related Phrases of straight
(1) go straight ::
നേരെ പോകുക
(2) straight ahead ::
തൊട്ടു മുന്നിൽ
(3) straight hair ::
നേരായ മുടി
(4) go straight on ::
നേരെ ചെന്നു
(5) go straight ahead ::
നേരെ മുന്നോട്ടു പോകുക
(6) straight line ::
വര
(7) straight down ::
താഴോട്ടു
(8) straight face ::
നേരായ മുഖം
(9) straight on ::
നേരെ
Synonyms
Adjective
1. unswerving ::
അചഞ്ചലമായ
2. level ::
നില
3. in order ::
ക്രമത്തിൽ
4. honest ::
സത്യസന്ധത
5. logical ::
ലോജിക്കൽ
6. successive ::
തുടര്ന്നു വരുന്ന
7. undiluted ::
അചഞ്ചലമായി
8. respectable ::
ബഹുമാനമായ
9. neat ::
വൃത്തിയായ
12. square ::
സമചതുരം
13. straightforward ::
നേരേചൊവ്വേ
14. consecutive ::
തുടർച്ചയായ
Adverb
15. right ::
വലത്
16. directly ::
നേരിട്ട്
17. right away ::
നേരിട്ട്
18. frankly ::
ഒടുവില്
Noun
20. straightaway ::
നേരിട്ട്
21. heterosexual ::
ഓളം
Antonyms
1. bad ::
ചീത്ത
2. black ::
കറുത്ത
3. dishonest ::
ആത്മാര്ഥതയില്ലാത്ത
4. evil ::
ദുഷിച്ച
5. evil-minded ::
ദോഷം ചിന്താഗതിക്കാർ
6. immoral ::
ദുര്മാര്ഗിയായ
7. indecent ::
അസഭമായ
8. wicked ::
ദുഷ്ടൻ
9. wrong ::
തെറ്റായ
Different Forms
straight, straighten, straightened, straightening, straightens, straighter, straightest, straightly, straightness, straights
Word Example from TV Shows
It's straight, it's in a loop,

It's STRAIGHT, it's in a loop,

The Big Bang Theory Season 11, Episode 13

Let me get this straight.

Let me get this STRAIGHT.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 21

He is gonna sit the guys down
and set them straight.

He is gonna sit the guys down and set them STRAIGHT.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 5

Never got 'em straight again.

Never got 'em STRAIGHT again.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 12

Okay, now let's you and me
get something straight.

Okay, now let's you and me get something STRAIGHT.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 14

English to Malayalam Dictionary: straight

Meaning and definitions of straight, translation in Malayalam language for straight with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of straight in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'straight'

What straight means in Malayalam, straight meaning in Malayalam, straight definition, examples and pronunciation of straight in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History