English to Malayalam Meaning of stop - നിർത്തുക


Stop :
നിർത്തുക

തടസ്സം, നിലവറ, തടയല്, ബ്ലോക്ക്, നിർത്തുക

നിർത്തുക, ദീപാരാധന, പിടിച്ചു സ്ഥാപനമായ, നിലച്ച വിളിക്കും, നിറുത്തുക, കുതിരാലയം, അടയ്ക്കുക, അറുതിവരുത്താൻ, ചൌല്ക്, CONCATENATE, മുടന്തർ, നിര്ത്തുക, വിരാമം, കടിഞ്ഞാണിട്ടു, സ്റ്റാൻഡ്, തടുക്കാനാവാത്ത, നിന്ന് വിരമിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുത്തിയാൽ, നിന്നു വാദിക്കാൻ, നിർത്തലാക്കും, താമസിക്കാൻ, നിലനിൽക്കും, നുണ, എന്നു, തണ്ട്, വിലക്കുകയോ, തടയുക, ചെക്ക്, പൃഥ്വിരാജ്, അടിച്ചമര്ത്തുക, വീര്പ്പുമുട്ടുക, അറസ്റ്റ്, വെക്കാനാരുമില്ല, ഓഫ് നിലനിർത്താൻ, ആനയിൽ, ഇങ്ങനെ വേണം, വേലി, നിറുത്തിവയ്ക്കുക, മാറ്റിവയ്ക്കുക, പ്രൊരൊഗുഎ, മേൽ വിട്ടു, മുങ്ങുക, വിരമിച്ചാൽ, നിയന്തിക്കുക, ചെയ്യാതിരിക്കുക, ബിറ്റ്, ശിക്ഷിക്കയും, ചിര്ചുമ്സ്ച്രിബെ, കാരണം, വേണ്ടു, അവസാനിപ്പക്കുക, ഹർജി, തടസ്സപ്പെടുത്തുക, ദേഷ്യം, പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും, നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞേക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കുക, തടുക്കപ്പെടുന്നതല്ല, ഹോവർ, കാലതാമസം, പിന്നിൽ, കാരണമുള്ള, മാറ്റിവെയ്ക്കുക, വസ്തു

സ്റ്റോപ്പില്ലാത്തനിർത്തുകസ്റ്റോപ്പുകൾunstopunstops
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of stop in English
Noun(1) the event of something ending(2) the act of stopping something(3) a brief stay in the course of a journey(4) the state of inactivity following an interruption(5) a spot where something halts or pauses(6) a consonant produced by stopping the flow of air at some point and suddenly releasing it(7) a punctuation mark (.(8) (music(9) a mechanical device in a camera that controls size of aperture of the lens(10) a restraint that checks the motion of something(11) an obstruction in a pipe or tube
Verb(1) come to a halt, stop moving(2) put an end to a state or an activity(3) stop from happening or developing(4) interrupt a trip(5) cause to stop(6) prevent completion(7) hold back, as of a danger or an enemy; check the expansion or influence of(8) seize on its way(9) have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical(10) render unsuitable for passage(11) stop and wait, as if awaiting further instructions or developments
Examples of stop in English
(1) The man slumped down and signalled for an inhaler so a medic was called, but the ordeal did not stop there.(2) It will come back if you gain the weight, stop exercising and eat the wrong foods.(3) Fortunately, I managed to stop myself worrying about my worrying, because that's just taking it a bit too far.(4) The best time to stop smoking is when you are ready and when you genuinely want to quit.(5) several attempts were made to stop him giving evidence(6) We didn't let that stop us and we continued to court and we were always together.(7) a campaign is under way to stop the bombers(8) The end result is that the leadership is desperately trying to stop a debate that was never really going to start.(9) stop your joking!(10) The trip was part of a two day visit to the region, which also included a stop in Honduras.(11) But one year on and still no significant step has been taken to stop another disaster happening.(12) the flight landed for a refueling stop(13) One child was so traumatised by the experience she could not stop vomiting and had to be hospitalised.(14) And how the hell do you stop someone who's determined to do something like this?(15) stop consonants(16) We had a meeting on Sunday night and we are determined this fire is not going to stop us.
Related Phrases of stop
(1) bus stop ::
ബസ് സ്റ്റോപ്പ്
(2) to stop ::
നിർത്താൻ
(3) non-stop ::
നോൺ-സ്റ്റോപ്പ്
(4) full stop ::
കാലയളവ്
(5) stop by ::
പോസ്റ്റ് നിർത്തുക
(6) stop sign ::
നിർത്തുക ചിഹ്നം
(7) stop crying ::
കരച്ചില് നിര്ത്തു
(8) stop smoking ::
പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കു
(9) pit stop ::
നിർത്തുന്നു
Synonyms
Noun
1. halt ::
മുടന്തർ
2. break ::
ബ്രേക്ക്
3. stopping place ::
നിർത്തുന്നതിൽ സ്ഥലം
4. blockage ::
തടസ്സമില്ല
5. occlusive ::
ഒച്ച്ലുസിവെ
6. hitch ::
തടസ്സപ്പെടുത്തുക
7. stoppage ::
സ്റ്റോപ്പ്
8. catch ::
പിടിക്കുക
9. diaphragm ::
ഡയഫ്രം
10. stopover ::
മേൽ നിർത്താൻ
11. full point ::
പൂർണ്ണ പോയിന്റ്
Verb
13. cease ::
നിര്ത്തുക
14. pull up ::
ദീപാരാധന
15. conclude ::
നിഗമനം
16. stem ::
തണ്ട്
17. prevent ::
തടയാൻ
18. thwart ::
ഭാവിയിൽ തടയാൻ
20. stop over ::
മേൽ നിർത്താൻ
21. hold on ::
ഹോൾഡ് ഓൺ ചെയ്യുക
22. contain ::
അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
23. discontinue ::
നിറുത്തുക
24. block off ::
അടച്ചിടാൻ
25. halt ::
മുടന്തർ
26. finish ::
തീര്ക്കുക
27. intercept ::
തടസ്സപ്പെടുത്തുക
Antonyms
1. continue ::
തുടരുക
2. persist ::
നിര്ബന്ധംപിടിക്കുക
Different Forms
nonstop, stop, stops, unstop, unstops
Word Example from TV Shows
There's also a time to stop

There's also a time to STOP

The Big Bang Theory Season 7, Episode 10

and then Ruchi's gonna
stop sleeping with me.

and then Ruchi's gonna STOP sleeping with me.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 8

so if the four of you don't stop
sniping at each other,

so if the four of you don't STOP sniping at each other,

The Big Bang Theory Season 12, Episode 21

Stop eating Bert!

Stop eating Bert!

The Big Bang Theory Season 12, Episode 14

God, Leonard, stop talking.

God, Leonard, STOP talking.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 2

English to Malayalam Dictionary: stop

Meaning and definitions of stop, translation in Malayalam language for stop with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stop in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'stop'

What stop means in Malayalam, stop meaning in Malayalam, stop definition, examples and pronunciation of stop in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History