English to Malayalam Meaning of still - നിശ്ചലമായ


Still :
നിശ്ചലമായ

നിശ്ചിത, ഗണം, സ്റ്റാറ്റിക്, നിശ്ചലമായ, അഭിവൃദ്ധിയില്ലാത്ത, സ്ഥിരമായ, ഉറച്ച, അലംഘനീയമായ, സ്ഥാവര, സ്വസ്ഥമായിരുന്നു, ശാന്തമായ, സമാധാനപരമായ, പ്രശാന്തമായ, വിശ്രമിക്കുന്നു, നിശ്ശബ്ദമായ, മൗനം, ഊമ, ഉള്ള്കാഴ്ച, ടീഷർട്ടിൽ, തടുത്തു, നിർമ്മദരായിരിപ്പിൻ, അറുകൊല, .ഫോളോ, ഇന്നത്തേക്ക്, ഉനഗിതതെദ്, എളിയ, മൃദുവായ, അവിശാസമുള്ള, കാര്യവും, സൌമ്യതയുള്ളവർ, സമാധാന, ഫോണ്വിളി, സ്തില്ല്യ്, അലസമായ, നിഷ്കിയമായ, അലസ, റണ്സിനാണ്, നൊഇസെലെഷ്, സ്ഥിരതയുള്ള, മൂക്ക്, ഇംമൊബിലെ, രെസൊഉര്ചെലെഷ്, വഴങ്ങാത്ത, സ്തുപൊരൊഉസ്, നിശ്ശബ്ദത, മരിച്ചവരുടെ നിശബ്ദത, ശാന്തി, കുഇഎസ്ചെന്ചെ, കുഇഎസ്ചെന്ച്യ്, ബാക്കി, COSH, രെപൊസെഫുല്

നിശ്ചലമായ, ഇതുവരെ, എങ്കിലും, പോലും, ഉണ്ടെന്നിരുന്നാലും, പൊതുപ്രയോജനത്തിന്നായി, പക്ഷേ, രണ്ടേ, എന്നിട്ടും, സ്തില്ല്യ്, വിശ്രമിക്കുന്നു, തുടർച്ചയായി, ഇന്നുമുതൽ എന്നേക്കും, അവിടെയും, പോലും ആ കേസിൽ, ആ എന്നിട്ടുപോലും, ലാബില്, അവശ്യം, വളരെ അടുത്ത, വളരെ

പക്ഷേ, എങ്കിലും, നിശ്ചലമായ, മാത്രം, ഉണ്ടെന്നിരുന്നാലും

കളങ്കമാണ്പറ്റ്വോinstillingഊർജവുമാണ്നിശ്ചലമായവരണ്ടുണങ്ങിയതായിstillerഅമർത്തുന്നുstillingശാന്തമായപാത്രങ്ങളാണ്
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of still in English
Noun(1) a static photograph (especially one taken from a movie and used for advertising purposes(2) (poetic(3) an apparatus used for the distillation of liquids; consists of a vessel in which a substance is vaporized by heat and a condenser where the vapor is condensed(4) a plant and works where alcoholic drinks are made by distillation
Verb(1) make calm or still(2) cause to be quiet or not talk(3) lessen the intensity of or calm(4) make motionless
Adjective(1) not in physical motion(2) marked by absence of sound(3) (of a body of water(4) used of pictures; of a single or static photograph not presented so as to create the illusion of motion; or representing objects not capable of motion(5) not sparkling(6) free from noticeable current
Adverb(1) with reference to action or condition; without change, interruption, or cessation(2) despite anything to the contrary (usually preceding a concession(3) to a greater degree or extent; used with comparisons, or still(4) without moving or making a sound
Examples of still in English
(1) The suprabatham from the temple loud speaker floated in the still air of the morning.(2) still, another week, another challenge(3) The best drinks for children are milk, which contains calcium, and still water.(4) The old boy may be on his last legs as a possible champion but he still knows how to make the opposition sweat.(5) Some younger trees were still standing, but leaves and small branches had been stripped off.(6) While much has been accomplished, there is still more work to be done as we rebuild from the nation's worst natural disaster.(7) there's still time(8) He felt compelled to show that China might still have a future as great as her past.(9) still another example is the 2012 trip(10) But the growth is still much less than last year with prices beginning to level out.(11) One big advantage of fishing above the dam is that it is still water and offers the opportunity to fish with a float.(12) The water is perfectly still , with no current, no wind and hardly a ripple for waves.(13) Their boss had claimed beforehand that Liverpool can still win the title.(14) On both rivers and still waters, fish will eat this fly and the tying for this pattern is very simple.(15) The mansions still stand, but the mines have closed and the town has declined.(16) there's still another reason
Related Phrases of still
(1) still here ::
ഇപ്പോഴും ഇവിടെ
(2) still life ::
ഇപ്പോഴും ജീവിതം
(3) but still ::
എന്നാൽ ഇപ്പോഴും
(4) stand still ::
ഇപ്പോഴും നിൽക്കാൻ
(5) still water ::
കെട്ടിനിൽക്കുന്ന വെള്ളം
(6) still sick ::
ഇനിയും അസുഖമോ
(7) still not ::
ഇപ്പോഴും അല്ല
(8) still young ::
ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പം
(9) sit still ::
ഇപ്പോഴും ഇരുന്നു
(10) be still ::
ഇപ്പോഴും എന്നു
Synonyms
Adjective
2. quiet ::
സ്വസ്ഥമായിരുന്നു
3. calm ::
ശാന്തമായ
4. silent ::
നിശ്ശബ്ദമായ
5. static ::
സ്റ്റാറ്റിക്
Adverb
6. up to this time ::
ഈ സമയം വരെ
7. nevertheless ::
എങ്കിലും
8. stock-still ::
ഓഹരി-ഇപ്പോഴും
9. even ::
പോലും
Noun
12. distillery ::
ദിസ്തില്ലെര്യ്
Verb
13. quiet ::
സ്വസ്ഥമായിരുന്നു
14. abate ::
വറ്റുകയും
15. relieve ::
മോചിപ്പിക്കുക
16. shut up ::
മിണ്ടാതിരിക്കുക
Antonyms
1. boisterous ::
പേടിച്ചു
2. loud ::
ഉച്ചത്തിലുള്ള
3. noisy ::
ശബ്ദായമാനമായ
4. raucous ::
ശകാരം
5. rip-roaring ::
ആള്ക്കൂട്ടം-സിംഹഗർജ്ജനം
6. rowdy ::
രൊവ്ദ്യ്
7. tumultuous ::
കോലാഹലം
8. unquiet ::
.കൽകട്ട
Different Forms
instill, instilled, instills, still, stilled, stiller, stillest, stilling, stillness, stills
Word Example from TV Shows
Hold it still?

Hold it STILL?

Breaking Bad Season 3, Episode 10

♪ Govinda, l am still
In love with you ♪

♪ Govinda, l am STILL In love with you ♪

Breaking Bad Season 4, Episode 7

Amy, how are your lady parts?
Still chilly down there?

Amy, how are your lady parts? Still chilly down there?

The Big Bang Theory Season 6, Episode 9

You know, I liked it better
when there was still

You know, I liked it better when there was STILL

The Big Bang Theory Season 9, Episode 13

and still friends.

and STILL friends.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 18

English to Malayalam Dictionary: still

Meaning and definitions of still, translation in Malayalam language for still with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of still in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'still'

What still means in Malayalam, still meaning in Malayalam, still definition, examples and pronunciation of still in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History