English to Malayalam Meaning of stand - സ്റ്റാൻഡ്


Stand :
സ്റ്റാൻഡ്

കണ്ടവർ, റിസർവോയർ, പാതം, രെചെപ്തച്ലെ, സ്റ്റോർ, സ്റ്റാൻഡ്, ഇംപഷെ, ബാനര്ജിയുടെ, ഡെട്ലോക്ക്, മരിച്ചവരുടെ അവസാനം, നീറ്റൽ, വേദിയിൽ, തറയോടുകളും, അരങ്ങ്, വേദി, ട്രിബ്യൂൺ, റാക്ക്, സ്ഥലം, നിലം, ഇടം, സാഹചര്യത്തിലും, നിൽക്കുകയും, അലസരാകാതെ, ബാക്കി വന്നു

താമസിക്കാൻ, നിലനിൽക്കും, നുണ, എന്നു, സ്റ്റാൻഡ്, സൂക്ഷിക്കുക, മുടന്തർ, നിർത്തുക, നിത്യവാസികളായിരിക്കും, കഷ്ടം, സഹിക്കുക, നിൽക്കൂ, കരടി, വളരാൻ, വീഴ്ച, വളവ്, പോയി, മെയിലാണ്, വിധേയമാവുക, കടന്നുപോകുവാൻ, മുഖം, ഫ്രണ്ട്, നോക്കുക, വളയ്ക്കുക, അവസാനത്തെ, തൽസമയ, വിലക്കുകയോ, തടയുക, ചെക്ക്, പൃഥ്വിരാജ്, സമയം ചെലവഴിക്കാൻ, സമയത്ത്, ചെയ്യുക, നിറവേറ്റുക, എക്സിക്യൂട്ട്, വിതരണം, പെരുമാറ്റച്ചട്ടം, ഇടപാടുകൾ, സെറ്റ് കുത്തനെ, ഇംസ്തല്, ഇൻസ്റ്റാൾ, മൗണ്ട്, സ്ഥാപിക്കുക, സ്ത്രീകളുമാണ്, ഏല്പിക്കും, കൊടുക്കുക, വാഗ്ദാനം, സഹായധനം, കൂലി, ആസ്വദിക്കാൻ, ചുരം, പതിരോധിക്കുക, തള്ളുക, നിർവീര്യമാക്കാൻ, ആനയിൽ, വെക്കാനാരുമില്ല

സ്റ്റാൻഡ്standeestandeesstanderstandersസ്റ്റാന്റിംഗ്standishനിൽക്കുന്നു
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of stand in English
Noun(1) a support or foundation(2) the position where a thing or person stands(3) a growth of similar plants (usually trees(4) a small table for holding articles of various kinds(5) a support for displaying various articles(6) an interruption of normal activity(7) a mental position from which things are viewed(8) a booth where articles are displayed for sale(9) a stop made by a touring musical or theatrical group to give a performance(10) tiered seats consisting of a structure (often made of wood, game or parade(11) a platform where a (brass(12) a defensive effort
Verb(1) be standing; be upright(2) be in some specified state or condition(3) occupy a place or location, also metaphorically(4) hold one's ground; maintain a position; be steadfast or upright(5) put up with something or somebody unpleasant(6) have or maintain a position or stand on an issue(7) remain inactive or immobile(8) be in effect; be or remain in force(9) be tall; have a height of; copula(10) put into an upright position(11) withstand the force of something(12) be available for stud services
Examples of stand in English
(1) they shared a second-wicket stand of 135(2) And as sappy and clichÔö£┬«d as it sounds, I don't think I will be able to stand seeing Abby cry.(3) Layton was so excited his errant arm knocked the microphone from its stand .(4) Sir Donald Bradman's records still stand , especially his unsurpassed total of 5,028 runs in Ashes contests.(5) Trent, not being able to stand any crying at that moment, stopped her.(6) It is time to take a stand against the erosion of rights.(7) this was not the moment to make a stand for independence(8) display stand(9) Custer's legendary last stand(10) The official pointed to last month's unusually emotive call to the nation to take a stand against racism.(11) Women were denied the right to vote or to stand as candidates.(12) a hot-dog stand(13) Turn down the heat and simmer gently for five minutes, then remove from the heat and allow to stand and infuse for at least 30 minutes.(14) The stand we take will reflect the prevalent social attitude towards crimes against women.(15) Allow to stand for five minutes, then turn out onto a warm plate.(16) He smiled at her puzzled, then stood up, helping her also to stand .
Related Phrases of stand
(1) stand out ::
വേറിട്ടു നിന്നു
(2) stand for ::
നില കൊള്ളുക
(3) stand-alone ::
ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന
(4) stand-up ::
എഴുന്നേൽക്കുക
(5) to stand up ::
നിലകൊള്ളാൻ
(6) stand up for ::
വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു
Synonyms
Noun
1. attitude ::
ഭാവം
2. opposition ::
എതിർപ്പ്
3. base ::
അടിത്തറ
4. stall ::
കുതിരാലയം
5. stop ::
നിർത്തുക
6. copse ::
ചൊപ്സെ
7. pedestal ::
പീഠം
8. tie-up ::
ടൈ-അപ്പ്
9. bandstand ::
.കറക്ട്
10. rack ::
റാക്ക്
11. point of view ::
ചിന്താഗതി
Verb
12. be on one's feet ::
ഒരാളുടെ കാൽ ഇരിക്കും
13. rise ::
വർധന
14. be ::
എന്നു
15. put ::
ഇടുക
16. remain in force ::
പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരും
17. withstand ::
പതിരോധിക്കുക
18. endure ::
സഹിക്കുക
19. remain firm ::
ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും
20. resist ::
ചെറുക്കുക
Antonyms
1. repudiate ::
രെപുദിഅതെ
Different Forms
stand, standee, standees, stander, standers, standish, stands
Word Example from TV Shows
It was a subtle nod to a book
called Stand on Zanzibar,

It was a subtle nod to a book called Stand on Zanzibar,

Westworld Season 3, Episode 8

You should have the decency
to stand when you speak to a lady.

You should have the decency to STAND when you speak to a lady.

Game of Thrones Season 5, Episode 7

yet here you stand, King in the North.

yet here you STAND, King in the North.

Game of Thrones Season 7, Episode 2

you stand accused by
the Queen Regent of regicide.

you STAND accused by the Queen Regent of regicide.

Game of Thrones Season 4, Episode 6

You've violated a restraining order.\NTurn around and stand against the wall.

You've violated a restraining order.
Turn around and STAND against the wall.

Money Heist Season 1, Episode 4

English to Malayalam Dictionary: stand

Meaning and definitions of stand, translation in Malayalam language for stand with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stand in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'stand'

What stand means in Malayalam, stand meaning in Malayalam, stand definition, examples and pronunciation of stand in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History