English to Malayalam Meaning of square - സമചതുരം


Square :
സമചതുരം

സമചതുരം, ക്ലാസ്, ഗ്രൂപ്പ്, ജനുസ്സാണ്, അടുക്കുക, ഓർഡർ, പ്ലാസ, ചോക്ക്, ചതുരം, ദേശത്തിന്റെ ദീർഘചതുരം കഷണം, താലൂക്ക്, കുഅദ്രന്ഗ്ലെ, ക്വാഡ്, കോടതി

സമചതുരം, ജനറിക്, ആദിവാസി, പ്രത്യേക, കൂട്ടിയിണക്കല്, ഭീമേശ്വരി, ചേരുക, അനുയോജ്യമായ, ചൊന്ഗ്രുഒഉസ്, ഉചിതമായ, ശരിയായ, സൂക്ഷ്മമായ, കണിശമായ, ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ആധികാരികം, ശുദ്ധമായ, സ്റ്റെർലിംഗ്, ആത്മാര്ത്ഥമായ, വലത്, യഥാർത്ഥ, സാക്ഷാൽ, നീതി, വെറും, നിയമാനുസൃതമായ, തടവുക, നല്ല, സത്യസന്ധത, നേരുള്ളവനും, നിഷ്കളങ്കമായ, പൂർണ്ണമായ, നിറഞ്ഞ, മുഴുവൻ, ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള, കുഅദ്രതെ, നാലു-മൂലയിൽ, എകുഇഅന്ഗുലര്, വലത്-ചരിവിൽ, ഉപയോഗപ്രദമായ, ഹിതകരമായ, ഉത്തരവാദിയായുള്ള, സർവ്വസമമായി, ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി, നിയന്ത്രണം, നിയന്ത്രിക്കുക, സൂപ്രണ്ട്, ചട്ടം, യജമാനന്, തുല്യ, തുല്യമായരീതിയിൽ, നില, ആരോടു, പോലും, കൈക്കൂലി, പങ്ക, തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി, സമ്മതിക്കുന്നു, സർവ്വസമമായി എന്നു, പേരുവെളിപ്പെടുത്താൻ, വസ്തം, പോയി, മാറും, പറ്റുകയില്ല, മത്സരം, നിറവേറ്റുക, ഉത്തരം, യോജിച്ചുപോകാൻ, അപേക്ഷിക്കുക, ഓഫ് പ്രഭയുണ്ടാവുകയില്ല

സമചതുരംപ്രാകാരംsquarelysquarenessസ്ക്വയറുകൾsquaring
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of square in English
Noun(1) (geometry(2) the product of two equal terms(3) an open area at the meeting of two or more streets(4) something approximating the shape of a square(5) someone who doesn't understand what is going on(6) a formal and conservative person with old-fashioned views(7) any artifact having a shape similar to a plane geometric figure with four equal sides and four right angles(8) a hand tool consisting of two straight arms at right angles; used to construct or test right angles
Verb(1) make square(2) raise to the second power(3) cause to match, as of ideas or acts(4) position so as to be square(5) be compatible with(6) pay someone and settle a debt(7) turn the paddle; in canoeing(8) turn the oar, while rowing
Adjective(1) having four equal sides and four right angles or forming a right angle(2) characterized by honesty and fairness(3) providing abundant nourishment(4) leaving no balance(5) without evasion or compromise(6) rigidly conventional or old-fashioned
Adverb(1) in a straight direct way(2) in a square shape(3) firmly and solidly
Examples of square in English
(1) Here, too, the facts are hard to square with the argument.(2) The floor of the porch is covered in green 12-inch square slate tiles.(3) I flicked my red pen at him, hitting him square in the chest.(4) In 1998 the site owners refurbished 30 units on the site, covering about 3100 square metres.(5) They were clinging to a rock about 4 metres square and barely one metre above the sea.(6) She was wearing a plain tweedy suit with a simple square pendant of some purple gem.(7) Most of the competition entries were conventional square buildings - very few had any softening of their lines.(8) In 15 years, the average American home has grown by almost eight square meters.(9) At present our sports hall is tiny - about nine metres square .(10) How can I square my urge to support her with the fact that she has behaved so badly?(11) It's hard to square this with the photographs that are regularly splashed across the fashion press: she always looks too perfect to be real.(12) He has a square jaw, a scar above his top lip and a gold stud in his left nostril.(13) His office is a five metres square room reached down a long corridor, one floor above the concourse at London's Euston station.(14) You can't omit people and then act like we'll just start like everything is square and even when, in fact, it was not and is not.(15) But with six million square miles of ocean, drug runners often elude authorities.(16) Then mark the ends of the joists at this point and draw a line across them with a combination square .
Related Phrases of square
(1) square root ::
സ്ക്വയർ റൂട്ട്
(2) square foot ::
ചതുരശ്ര
(3) square meter ::
ചതുരശ്ര മീറ്റർ
(4) main square ::
പ്രധാന സ്ക്വയർ
(5) square feet ::
ചതുരശ്ര അടി
(6) square mile ::
സ്ക്വയർ മൈൽ
(7) square meters ::
സ്ക്വയർ മീറ്റർ
(8) town square ::
ടൗൺ സ്ക്വയർ
(9) square kilometer ::
സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ
(10) square bracket ::
ചതുര ബ്രാക്കറ്റ്
Synonyms
Adjective
1. quadrilateral ::
കുഅദ്രിലതെരല്
2. level ::
നില
3. fair ::
മേള
4. old-fashioned ::
പഴഞ്ചൻ
5. straight ::
ഋജുവായത്
6. solid ::
ഖരമായ
7. straightforward ::
നേരേചൊവ്വേ
Adverb
8. squarely ::
സ്കുഅരെല്യ്
Noun
9. market square ::
വിപണി സ്ക്വയർ
11. public square ::
പൊതു സ്ക്വയർ
12. foursquare ::
സമചതുരവും
13. lame ::
മുടന്തൻ
14. square toes ::
സ്ക്വയർ വിരലും
Verb
15. agree ::
സമ്മതിക്കുന്നു
16. level ::
നില
17. pay ::
കൂലി
18. resolve ::
തീരുമാനമെടുക്കുക
19. square up ::
സ്ക്വയർ അപ്പ്
20. feather ::
തൂവല്
Different Forms
square, squared, squarely, squareness, squares, squaring
Word Example from TV Shows
Laser tag. Seven thousand square feet
of rollicking fun...

Laser tag. Seven thousand SQUARE feet of rollicking fun...

Breaking Bad Season 3, Episode 11

I was blown away that the square of the
hypotenuse was the sum of the squares

I was blown away that the SQUARE of the hypotenuse was the sum of the SQUAREs

The Big Bang Theory Season 10, Episode 13

Bring 50, 100 for every square meter.\NI want an officer by every puddle.

Bring 50, 100 for every SQUARE meter.
I want an officer by every puddle.

Money Heist Season 3, Episode 8

in Vendôme square.

in Vendôme SQUARE."

Money Heist Season 1, Episode 9

As soon as Winterfell got word
that we'd taken Torrhen's Square,

As soon as Winterfell got word that we'd taken Torrhen's Square,

Game of Thrones Season 2, Episode 5

English to Malayalam Dictionary: square

Meaning and definitions of square, translation in Malayalam language for square with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of square in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'square'

What square means in Malayalam, square meaning in Malayalam, square definition, examples and pronunciation of square in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History