English to Malayalam Meaning of spot - പുള്ളി


Spot :
പുള്ളി

പുള്ളി, വേദി, ലോക്കേൽ, പ്രാദേശിക, അരങ്ങ്, ബിന്ദു, ഡ്രോപ്പ്, അയോട്ട, ഡോട്ട്, കാശുപോലും, കരടു, അക്കം, മൊത്തം, ചിത്രം, വെംതെര്, മടിത്തട്ട്

പുള്ളി, സ്ഥലം, ലഭിക്കുന്ന, എന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നേടുക, കറ, താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയായിരുന്നില്ല, സൽപ്പേര്, ബെസ്മിര്ഛ്, ലജ്ജ, തെരഞ്ഞെടുക്കുക, തിരഞ്ഞെടുക്കുക, സത്തിൽ, സിംഗിൾ, വിവേചിക്കുക, അറസ്റ്റ്, പിടികൂടുകയും, പിടിക്കുക, പിടികൂടാൻ, നുള്ളുക

പുള്ളികളങ്കമില്ലാത്തപാടുകൾപുള്ളികള്നിറഞ്ഞ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of spot in English
Noun(1) a point located with respect to surface features of some region(2) a short section or illustration (as between radio or tv programs or in a magazine(3) an outstanding characteristic(4) a blemish made by dirt(5) a small contrasting part of something(6) a section of an entertainment that is assigned to a specific performer or performance(7) a business establishment for entertainment(8) a job in an organization(9) a slight attack of illness(10) a small piece or quantity of something(11) a mark on a die or on a playing card (shape depending on the suit(12) a lamp that produces a strong beam of light to illuminate a restricted area; used to focus attention of a stage performer(13) a playing card with a specified number of pips on it to indicate its value(14) an act that brings discredit to the person who does it
Verb(1) catch sight of(2) detect with the senses(3) mar or impair with a flaw(4) make a spot or mark onto(5) become spotted(6) mark with a spot or spots so as to allow easy recognition
Examples of spot in English
(1) a spot of rain(2) The only true bright spot comes in the form of Morgan Freeman as a local bar owner.(3) They arrive at the spot where the hole is and the seminarist steps out of the Range Rover and has a look at it (the viewer still only sees, in a long shot, the side of the cliff).(4) Pit stops on the road are not so much for going to the bathroom as it is to covertly scarf down another spot of drink.(5) The only real bright spot of the evening was Navarro, who despite his band mates, still managed to wow many in attendance with his awesome guitar abilities.(6) In an inspired, hilarious nod to the past, though, she does get to do a nice spot of funky dancing when her date takes her to the icon of '70s hipness, Soul Train.(7) The bright spot in Bob's life is the fact that he has many friends.(8) Sometimes, in the darkness, I'd spot the shining eyes of the stranger, so I'd try to cool things down.(9) an ideal picnic spot(10) How else does he spot the killer before he has any evidence?(11) All looks up for Fitz until he and Nellie - doing a spot of unofficial undertaking - find a gold nugget in the dead hand of one of their clients.(12) At any rate, she's The Sweetest Thing's lone bright spot .(13) On the other side are the easily deluded, the ones who believe that a hit single or a television spot circumvents money to actually purchase happiness.(14) Only a vase of red flowers on a slanting side table and the back of a yellow chair create the sense of what makes the dog think this spot is special.(15) Treating me to a spot of food and a fresh coffee in the garden, he started to explain why you should choose to use your art to make political statements.(16) You'll find this column in its usual spot , the last editorial page in the magazine.
Related Phrases of spot
(1) beauty spot ::
സൗന്ദര്യം സ്പോട്ട്
(2) black spot ::
കറുത്ത പുള്ളി
(3) sweet spot ::
സ്വീറ്റ് സ്പോട്ട്
(4) spot check ::
സ്പോട്ട് ചെക്ക്
(5) hot spot ::
ഹോട്ട് സ്പോട്ട്
(6) weak spot ::
ദുർബലമായ സ്പോട്ട്
(7) soft spot ::
സോഫ്റ്റ് സ്പോട്ട്
(8) spot on ::
മികച്ചത്
(9) vacation spot ::
ഒഴിവുകാല കേന്ദ്രം
Synonyms
Noun
1. mark ::
അടയാളം
2. place ::
സ്ഥലം
3. position ::
സ്ഥാനം
4. predicament ::
പ്രതിഭാസമാണെന്ന്
5. point ::
ബിന്ദു
6. smear ::
പൂശുക
7. bit ::
ബിറ്റ്
8. touch ::
ടച്ച്
9. maculation ::
മചുലതിഒന്
10. situation ::
അവസ്ഥ
11. pip ::
PIP
12. spotlight ::
ലോകശ്രദ്ധ
Verb
13. notice ::
നോട്ടീസ്
14. stain ::
കറ
15. blob ::
ബ്ലോബ്
16. blemish ::
ഊനമില്ലാത്ത
17. distinguish ::
വിവേചിക്കുക
18. spy ::
ചാരൻ
Different Forms
spot, spotless, spots, spotty
Word Example from TV Shows
When Obi-Wan came to Luke
on this very spot,

When Obi-Wan came to Luke on this very SPOT,

The Big Bang Theory Season 7, Episode 22

Okay, now pull your car into the spot
and let's get out of here.

Okay, now pull your car into the SPOT and let's get out of here.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 9

Sheldon doesn't have a spot.

Sheldon doesn't have a SPOT.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 9

I changed my mind.
Get out of my spot.

I changed my mind. Get out of my SPOT.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 7

Ooh, you have a special spot.
What kind of wacko are you?

Ooh, you have a special SPOT. What kind of wacko are you?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 13

English to Malayalam Dictionary: spot

Meaning and definitions of spot, translation in Malayalam language for spot with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of spot in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'spot'

What spot means in Malayalam, spot meaning in Malayalam, spot definition, examples and pronunciation of spot in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History