English to Malayalam Meaning of spirit - ആത്മാവ്


Spirit :
ആത്മാവ്

ആത്മാവ്, മനസ്സുകളെ, Genie, ഹൃദയം, സ്വയം, വിഷയം, ധൈര്യം, ധൈരം, .റസൂലിനെയും, അര്ത്ഥം, അതിനു ശേഷം നടന്ന, മുഖ്യപ്രഭാഷണം, സമ്പത്തു, കളറിംഗ്, സന്ദേഹം, തലയ്ക്കുപിടിച്ച, ആശയം, മനസ്സ്, ആവേശം, സാഹചര്യങ്ങളുടെ, പോത്സാഹകമായ, ന്നിപ്പിക്കുന്നു, ആക്കം, പേതം, പുതപ്പു, സാരാംശം, രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, മനോഭാവം, കളിച്ചതും, മാനസികനില, നര്മ്മം, മേക്ക് അപ്പ്, നേതാവ്, തല, പ്രഭു, സൈനാധിപന്, ആഗ്രഹം, ഉദ്ദേശ്യം, ഉദ്ദേശം, ഊര്ജം, ശക്തിയാണ്, ഡ്രൈവ്, കാലിബർ, ഉശിരും, പെപ്, ആവേശത്തിൽനിന്നാണ്, തീരുമാനിക്കുന്നതിന്, ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന്, കല്പന, ചൊഗിതതിഒന്, സ്വതന്ത്രനു, ബീജം, വീര്യം, ശൗരം, തീപ്പൊരി, മാനേജർ, സംവിധായിക, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, മേല്നോട്ടക്കാരി, ഗവര്ണര്, പ്രകൃതി, ഇഞ്ചി, സ്വാർത്ഥതാത്പര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി, ഘോഷങ്ങളോടെ, ചികഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട്, പഥൊസ്, ഉപപത്തി, ഒരടിസ്ഥാനപ്രമാണമാണ്, വിത്ത്, വളം, കമ്പോസ്റ്റ്, സത്തിൽ, മദ്യം

ആത്മാവ്spiritedspiritingspiritlessആത്മാക്കൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of spirit in English
Noun(1) the vital principle or animating force within living things(2) the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people(3) a fundamental emotional and activating principle determining one's character(4) any incorporeal supernatural being that can become visible (or audible(5) the state of a person's emotions (especially with regard to pleasure or dejection(6) the intended meaning of a communication(7) animation and energy in action or expression(8) an inclination or tendency of a certain kind
Verb(1) infuse with spirit
Examples of spirit in English
(1) He rejects the use of force, as inapplicable to the ÔÇÿfierce spirit of libertyÔÇÖ prevailing in the English colonies.(2) And it started out like that, and there wasn't a lot of truth in it, but there was a lot of spirit of adventure about the whole interview.(3) we seek a harmony between body and spirit(4) The greatest enemy in York was not the Tories but the ÔÇÿprevailing spirit of apathyÔÇÖ, he told them.(5) Some attempts are being made to bring the spirit of individual sport and glory back to its roots with the Nemean Games, a worthy but only partial successful attempt.(6) The mind, the psyche, the soul, the spirit - call it what you will - also has to be returned to some sort of equilibrium.(7) Horatio speaks to the spirit , but the ghost stalks away in silence.(8) Kanyu is the essence of feng shui; feng shui without kanyu is like a body without a spirit .(9) It is my hope that people respond to the spirit of hate, wherever it appears, by renewing their commitment to the long and difficult task of healing and reconciliation.(10) He believed we are each comprised of body, spirit , and soul.(11) Ujjal Dossanjh is certainly the man who epitomizes the entrepreneurial spirit of Indian community in Canada.(12) Tzaer had never been religious, but he had read and heard enough about it to recognize the dragon as a manifestation of the shadow spirit , Khorthage.(13) Together, they deliver a stunning set - full of energy, spirit and skill, and far in excess of anything which we might have imagined from a support act.(14) I think it's really time for America to return to that spirit of community, and that has to be done in a bipartisan way.(15) his visitors admired his spirit and good temper(16) Mr Charles Fricker, well known for his shows with trained Alsatians, is the moving spirit behind the idea.
Related Phrases of spirit
(1) free spirit ::
സ്വതന്ത്ര ആത്മാവ്
(2) team spirit ::
ടീം സ്പിരിറ്റ്
(3) the spirit ::
ആത്മാവ്
(4) evil spirit ::
ദുഷ്ട ശക്തി
(5) spirit away ::
ആത്മാവു
(6) fighting spirit ::
പോരാട്ട വീര്യം
(7) kindred spirit ::
ബന്ധുക്കൾക്കും ആത്മാവ്
(8) entrepreneurial spirit ::
സംരംഭകത്വ ആത്മാവ്
(9) school spirit ::
സ്കൂൾ ആത്മാവ്
(10) methylated spirit ::
മെഥ്യ്ലതെദ് ആത്മാവ്
Synonyms
Noun
1. soul ::
ആത്മാവ്
2. ghost ::
പേതം
3. attitude ::
ഭാവം
4. mood ::
മനോഭാവം
5. morale ::
ആത്മവീര്യം
6. ethos ::
സ്വഭാവത്തിലുള്ള
7. courage ::
ധൈര്യം
8. enthusiasm ::
ആവേശം
11. heart ::
ഹൃദയം
13. smell ::
മണം
14. intent ::
ഉദ്ദേശത്തോടെ
Verb
15. inspirit ::
ഇംസ്പിരിത്
Different Forms
spirit, spirited, spiriting, spiritless, spirits
Word Example from TV Shows
She admired your spirit, Your Grace.

She admired your SPIRIT, Your Grace.

Game of Thrones Season 2, Episode 7

So, in the spirit of cohabitation,

So, in the SPIRIT of cohabitation,

The Big Bang Theory Season 10, Episode 7

Your spirit guides
are telling me

Your SPIRIT guides are telling me

The Big Bang Theory Season 7, Episode 21

with the same philosophical spirit?

with the same philosophical SPIRIT?

Game of Thrones Season 3, Episode 10

in the spirit of Mother's Day
or Father's Day,

in the SPIRIT of Mother's Day or Father's Day,

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

English to Malayalam Dictionary: spirit

Meaning and definitions of spirit, translation in Malayalam language for spirit with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of spirit in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'spirit'

What spirit means in Malayalam, spirit meaning in Malayalam, spirit definition, examples and pronunciation of spirit in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History