English to Malayalam Meaning of shape - ആകൃതി


Shape :
ആകൃതി

ആകൃതി, രൂപം, ഉൻമേഷം, ഫെര്വിദിത്യ്, നിർമ്മാണം, ചിത്രം, സദൃശ്യ, കാഴ്ച, ഉണ്ടാക്കുക, ഘടന, രൂപീകരണം, പണിയുക, കെട്ടിടം, പൂപ്പൽ, പകൃതം, പാഠംവെട്ടിമാറ്റുക, ക്രിയാ, ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ഡിസൈൻ, രേഖാചിതം, പദ്ധതി, ബാഹരേഖാചിതം, രേഖാലേഖം, ശില്പവേല, ഐക്കൺ, ഡമ്മി, അവതാരമാണ്, ശരീരാവയവം, ശരീരം, ഭാഗം, അവയവ, ഘടകം, മാട്രിക്സ്, കാസ്റ്റിംഗ്, ഉരുക്കിവാര്ക്കുക, വിധത്തിൽ, റിസോർട്ട്, സ്ഥലം, കൈവശം, സംഘം, മറവിൽ, വസ്ത്രം, ഉടുക്കുക, ച്രൊഷ്ബെഅമ്, വലുപ്പം, അഫ്ഫെച്തതിഒന്, ഭാവം, മുറിക്കുക, മാതൃക, അൽപംപോലും, രീതി, കൈവശമുള്ള, ബെയറിംഗ്, നില, ശൈലി, സിര, കളറിംഗ്, സന്ദേഹം, തലയ്ക്കുപിടിച്ച, ആശയം, മനസ്സ്

ആകൃതി, രൂപം കൊള്ളുക, രൂപം, നിര്മ്മിക്കുക, പെട്ടവയാണ്, സ്ത്രീകളുമാണ്, പണിയുക, സൃഷ്ടിക്കാൻ, ഉണ്ടാക്കുക, പൂപ്പൽ, ഉയർത്താൻ, കിളിവാതില്, രചിക്കൂ, വര്ണിക്കുക, എഴുതുക, കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുക, അതെന്താ, വെട്ടി മാറ്റുക, പദ്ധതി, സൂത്രധാരൻ, കുഅര്തെര്ബച്ക്, പട്ടിക, ഗണം, ചുമത്തുന്നതു, ലെവി, കമവല്ക്കരിക്കുക, നിയമിക്കുക, കൈചൂണ്ടി, തിരിച്ചറിയുക, പങ്കിടുക

ആകൃതിആകൃതിയിൽആകൃതിയില്ലാത്തരൂപങ്ങൾരൂപപ്പെടുത്താനും
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of shape in English
Noun(1) any spatial attributes (especially as defined by outline(2) the spatial arrangement of something as distinct from its substance(3) alternative names for the body of a human being(4) a concrete representation of an otherwise nebulous concept(5) the visual appearance of something or someone(6) the state of (good, especially in the phrases `in condition' or `in shape' or `out of condition' or `out of shape'(7) the supreme headquarters that advises NATO on military matters and oversees all aspects of the Allied Command Europe(8) a perceptual structure
Verb(1) shape or influence; give direction to(2) make something, usually for a specific function(3) give shape or form to
Examples of shape in English
(1) The normal, healthy shape of the spine is a very gentle S-curve.(2) The ground seemed lumpy and careful observations revealed the outline of a massive shape .(3) The asymmetrical triangles of water and dune give shape to the engulfing sand and sky.(4) It is in our interest to participate fully in the ongoing conversations and debates that give shape to art history as a discipline and keep it interesting.(5) The views they articulated sought to give shape to the burgeoning social consciousness in France and apply it to the army.(6) For Brian was only going halfway towards bat form, then lingering in a strange, supernatural limbo before condensing back into his human shape instead of making the change over.(7) She'd regained her human shape when she lost consciousness.(8) shape the dough into two-inch balls(9) Through the dark mist, I could make out the faint shape of a large cat.(10) I trained with the featherweight champion of Europe to get in shape(11) Paterson's love commands that we look deep into the objects that give shape to things: shadow, mirror, glass.(12) the building was in poor shape(13) the lid had been battered out of shape(14) Your mind will give shape to the things you need to fight.(15) Sociology is supposed to show that physics is just a social construction, as if the social ÔÇÿsciencesÔÇÖ were in better shape than physics.(16) He was in very good physical shape , for he'd often spent time in any gym he could manage to visit, whenever he wasn't flying and could find the time.
Related Phrases of shape
(1) in shape ::
ആകൃതി
(2) shape up ::
അപ്പ് രൂപം
(3) take shape ::
രൂപം കൊള്ളുക
(4) out of shape ::
ആകൃതിയില്ലാത്ത
(5) in good shape ::
പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും
(6) good shape ::
നല്ല ആകാരം
(7) keep in shape ::
ആകൃതിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ
(8) be in shape ::
ആകൃതിയിൽ ആയിരിക്കും
(9) round shape ::
ചുറ്റും രൂപം
(10) in the shape of ::
ആകൃതിയിൽ
Synonyms
Noun
1. form ::
രൂപം
2. guise ::
മറവിൽ
3. condition ::
അവസ്ഥ
4. embodiment ::
മൂർത്തീഭാവമാണു്
5. pattern ::
മാതൃക
6. flesh ::
മാംസം
Verb
7. form ::
രൂപം
8. determine ::
നിർണ്ണയിക്കാൻ
9. forge ::
കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്നത്
10. mold ::
പൂപ്പൽ
Different Forms
shape, shaped, shapeless, shapes, shaping
Word Example from TV Shows
pretty bad shape,
pussycat.

pretty bad SHAPE, pussycat.

Westworld Season 2, Episode 7

I'm not upset with you,
but Amy's pretty bent out of shape,

I'm not upset with you, but Amy's pretty bent out of SHAPE,

The Big Bang Theory Season 9, Episode 23

the colour of her eyes
and the shape of her nose.

the colour of her eyes and the SHAPE of her nose.

Game of Thrones Season 4, Episode 9

Look, we're in good shape,
Mr. White.

Look, we're in good SHAPE, Mr. White.

Breaking Bad Season 2, Episode 8

Wine-colored
and roughly the shape of Dorne.

Wine-colored and roughly the SHAPE of Dorne.

Game of Thrones Season 5, Episode 6

English to Malayalam Dictionary: shape

Meaning and definitions of shape, translation in Malayalam language for shape with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of shape in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'shape'

What shape means in Malayalam, shape meaning in Malayalam, shape definition, examples and pronunciation of shape in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History