English to Malayalam Meaning of shake - ഇളക്കുക


Shake :
ഇളക്കുക

ഇളക്കുക, സ്വയംഭോഗം, തടസ്സപ്പെടുത്തുക, ഷോക്ക്, നിമിഷം, മിനിറ്റ്, വൈബ്രേഷൻ, വിറയ്ക്കുക, ഭൂചലനം, ത്രെപിദതിഒന്, ഇടറുക, ഉരുണ്ടുവീഴുക, തലയിടുക, ജബ്, കുലുക്കുന്നു, മുഴങ്ങുന്ന, രൂപയുടെ, നിരക്ക്, വില, ചന്ത, തുള, സന്തോഷം, കോക്ടെയ്ൽ, അൽപസമയത്തിനുള്ളിൽ, ജിഫ്ഫ്, ത്രിചെ, എയെവിന്ക്, ചലനം, വൈബ്രൻസിയും, ബഹളം, നീങ്ങുക, സമാനതകളില്

ഇളക്കുക, ശൃംഗരിക്കുക, ജഗതിയുടെ, നീങ്ങുക, തള്ളുക, ഷോക്ക്, രുഫ്ഫ്ലെ, ഇളക്കിമറിക്കുക, ശലപ്പെടുത്തുക, ഉണർത്തും, ജോഗ്, കുലുക്കുന്നു, അയവുവരുത്തുക, മാറ്റം, കോച്ച്, തടസ്സപ്പെടുത്തുക, ഇളക്കവും, നീയോ, വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല, ഇടറുക, ഭൂചലനം, തലയാട്ടുക, വ്യസനിക്കയും, മൂർച്ചയാക്കി, അപ്പ് ആണാടിന്, ഉണര്ത്തുക, തുടിക്കുക, ആശങ്കയുണ്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നു, ദിസ്ചൊന്ചെര്തെദ് എന്നു, ജാഗരിക്കുന്നതുമില്ല, വന്നില്ല, സമരതീഷ്ണമായിരുന്നു തീർന്നിരിക്കുന്നു, ചൂടായ തീർന്നിരിക്കുന്നു, റ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക്, തീ കൊടുക്കൂ, ചൂട് മാറും, പുളയുക, നിലനിൽക്കുന്നിടങ്ങളിൽ, വഗ്ഗ്ലെ, തിരമാല, പാറ, റീൽ

ഇളക്കുകനടുക്കുന്നുകുലുക്കുന്നു
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of shake in English
Noun(1) building material used as siding or roofing(2) frothy drink of milk and flavoring and sometimes fruit or ice cream(3) a note that alternates rapidly with another note a semitone above it(4) grasping and shaking a person's hand (as to acknowledge an introduction or to agree on a contract(5) a reflex motion caused by cold or fear or excitement(6) causing to move repeatedly from side to side
Verb(1) move or cause to move back and forth(2) move with or as if with a tremor(3) shake or vibrate rapidly and intensively(4) move back and forth or sideways(5) undermine or cause to waver(6) stir the feelings, emotions, or peace of(7) get rid of(8) bring to a specified condition by or as if by shaking(9) shake (a body part
Examples of shake in English
(1) Stir in a shake of sesame oil, the sugar, garlic and the chopped mint.(2) An interesting thought, but he couldn't shake the feeling that something wasn't quite right.(3) if the bombing cannot shake the government out of its complacency, what will?(4) He gave a single shake of his head and knit his brow.(5) she gave her red curls a vehement shake(6) He was excitedly imbued with overwhelming anticipation, but he couldn't shake the feeling that something would go wrong.(7) He could never shake off his image as a somewhat effete elitist from America's prosperous northeast.(8) Still, she just couldn't shake the feeling that her loyalty will soon be tested to its limits.(9) So what may finally shake the UK stock market out of its rut?(10) I couldn't shake the feeling that everyone was laughing at me(11) he had to shake himself out of his lethargy(12) he was unable to shake off the memories of the trenches(13) Combine and shake all ingredients over ice and strain into a Highball or Collins glass with a sugared rim and filled with ice.(14) After draining them, he would put them back in the pan, add a handful of salt, and give them a shake .(15) I shook my head in disbelief, but I couldn't shake the feeling that I had to do something about my actions, or rather my lack of action.(16) She could hardly hear him through the shake of the earpiece in her hands.
Related Phrases of shake
(1) shake hands ::
ഹസ്തദാനം
(2) shake it ::
എന്നാൽ അതു നല്ലവണ്ണം
(3) milk shake ::
മിൽക്ക്ഷെയ്ക്ക്
(4) to shake ::
ഇളക്കുക
(5) shake off ::
കുടഞ്ഞു
(6) shake well ::
നന്നായി കുലുക്കുക
(7) shake out ::
തട്ടിക്കുടയുക
(8) shake down ::
താഴേക്ക് ഇളക്കും
(9) shake hand ::
കൈ കൊടുക്കുക
Synonyms
Noun
1. jiggle ::
ജിഗ്ഗ്ലെ
2. flourish ::
.ദൈവിക
4. milk shake ::
മിൽക്ക്ഷെയ്ക്ക്
5. handshake ::
ഹസ്താഭിവാദം
6. tremble ::
വിറയ്ക്കുക
8. wag ::
കുലുക്കുന്നു
9. shingle ::
ഇടപെടേണ്ട
Verb
10. vibrate ::
വിറയ്ക്കുക
11. jiggle ::
ജിഗ്ഗ്ലെ
12. brandish ::
വീശുമ്പോൾ
13. upset ::
അപ്സെറ്റ്
14. weaken ::
ദുര്ബലമായിതീരുക
15. agitate ::
ഇളക്കിമറിക്കുക
16. stimulate ::
ഉത്തേജിപ്പിക്കുക
17. judder ::
ജുദ്ദെര്
18. sway ::
നിലനിൽക്കുന്നിടങ്ങളിൽ
19. didder ::
ദിദ്ദെര്
20. throw off ::
ഓഫ് ഇട്ടേക്കുക
Different Forms
shake, shakes, shaking
Word Example from TV Shows
I haven't seen my abs since they opened
a Shake Shack on my drive home.

I haven't seen my abs since they opened a Shake Shack on my drive home.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 21

I'm not in the shake down racket.

I'm not in the SHAKE down racket.

Breaking Bad Season 2, Episode 8

To do what,
shake a can of nickels at them?

To do what, SHAKE a can of nickels at them?

The Big Bang Theory Season 10, Episode 24

We can test it internally,
shake out the bugs,

We can test it internally, SHAKE out the bugs,

The Big Bang Theory Season 5, Episode 13

Shake hands.

Shake hands.

Breaking Bad Season 3, Episode 12

English to Malayalam Dictionary: shake

Meaning and definitions of shake, translation in Malayalam language for shake with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of shake in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'shake'

What shake means in Malayalam, shake meaning in Malayalam, shake definition, examples and pronunciation of shake in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History