English to Malayalam Meaning of separate - പ്രത്യേക


Separate :
പ്രത്യേക

പ്രത്യേക, സിംഗിൾ, എനിസ്ലെ, വിവേചിക്കുക, ചിത്രീകരിക്കുന്നതും, ഇംദിവിദുഅലിജെ, വ്യത്യസ്തമായി, കണ്ണുനീര്, പിരിഞ്ഞ്, തടസ്സപ്പെടുത്തുക, പിളര്പ്പ്, വേര്പ്പെടുത്തുക, ദിഷെവെര്, പരിഹരിക്കാൻ, വേര്പെടുത്തുക, തീരുമാനമെടുക്കുക, വിശകലനം ചെയ്യുക, മന്ഗ്ലെ, മുറിക്കുക, ബ്രേക്ക്, വേര്പെട്ടുനില്ക്കുന്ന, ഭാഗം, ദിസര്തിചുലതെ, വേർപെടുത്താൻ, ദിസെന്ഗഗെ, വിവാഹമോചനം, മെയ്ന്റിനന്സ്, കൂടാതെ നീക്കം, നിഷേധിക്കുന്നു, ഖണ്ഡിക്കുക, ചൊന്ഫുതെ, വീതിക്കുക, പിടിപ്പിക്കും, വാര്ഷികം, ഫുര്ചതെ, കവരുക, വിരമിക്കുക, പിൻവലിക്കാൻ, പണിമുടക്ക്, വന്നു, ആവാണ്, പിന്വാങ്ങല്, ചുരുങ്ങുക, പുറമെ വെച്ചു, വേർതിരിച്ചു, മാറ്റി വെക്കുന്നതിൽ

വ്യത്യസ്ത, പ്രത്യേക, നിരവധി, വേറിട്ട, കൊണ്ട്, സള്ഫാന്, വ്യത്യസ്തരായ, വേരിയന്റ്, കീറി, പൊട്ടിയ, പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ, നാനാ, വ്യക്തിഗത, സ്വതന്ത്ര, ഒഴികെയുള്ള, എന്നെ വ്യത്യസ്തമായി, പകുത്തു, പിരിഞ്ഞു, കുളമ്പു, ശ്രീജയും

പ്രത്യേകവേർതിരിച്ചപ്രത്യേകമായിവിയുടെവേർതിരിക്കുന്നുവേർതിരിക്കുന്ന
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of separate in English
Noun(1) a separately printed article that originally appeared in a larger publication(2) a garment that can be purchased separately and worn in combinations with other garments
Verb(1) act as a barrier between; stand between(2) force, take, or pull apart(3) mark as different(4) separate into parts or portions(5) divide into components or constituents(6) arrange or order by classes or categories(7) make a division or separation(8) discontinue an association or relation; go different ways(9) go one's own way; move apart(10) become separated into pieces or fragments(11) treat differently on the basis of sex or race(12) come apart(13) divide into two or more branches so as to form a fork
Adjective(1) independent; not united or joint(2) standing apart; not attached to or supported by anything(3) separated according to race, sex, class, or religion(4) have the connection undone; having become separate
Examples of separate in English
(1) The bathroom is fit for a king and queen, with his and hers basins, large mirrors framed by driftwood, a separate shower room and toilet and a huge tub also encased in wood.(2) Several students at the meeting felt that the auditor selection process should be a separate issue from the approval of financial statements.(3) A new toy was placed among seven familiar toys, and in a separate room the owner asked Rico to fetch it using a name the dog had never heard before.(4) The group were formerly close-knit but are now a bunch of individuals moving in separate directions and facing different problems.(5) You can even install a doorbell with 2 different sounds and 2 separate buttons.(6) But in the end, he didn't oppose the launch, so I think that's a separate issue.(7) With experience, you are genuinely able to separate yourself from the writer and your current function as a director.(8) The voluntary first aid service has taken delivery of a state-of-the-art first aid caravan with its own separate crew quarters and treatment centre.(9) Young people these days don't separate drugs and drink - it's just there to be had.(10) There are two separate and distinct conditions for the exercise of the discretion created by that provision.(11) He survived when the ships he served on were torpedoed on three separate occasions.(12) However, you get much better value for money by buying two separate polices.(13) Further north, there are traces of four more buildings, one quite separate from the rest.(14) All patients are located in separate rooms to prevent infection.(15) Ministers have made it clear that such issues are separate from the seabed and foreshore legislation.(16) There were fears about what might happen if both engines failed in separate incidents.
Related Phrases of separate
(1) separate from ::
നിന്നുള്ള പ്രത്യേക
(2) separate out ::
ഔട്ട് വേർതിരിച്ചു
(3) separate room ::
പ്രത്യേക മുറി
(4) under separate cover ::
പ്രത്യേക കവർ കീഴിൽ
(5) separate cover ::
പ്രത്യേക കവർ
(6) separate oneself from ::
കളങ്കം വേർതിരിച്ചു
(7) separate school ::
പ്രത്യേക സ്കൂൾ
Synonyms
Adjective
1. unconnected ::
അതു ശരിയല്ല
2. set apart ::
വേർതിരിച്ചു
4. freestanding ::
ഫ്രെഎസ്തംദിന്ഗ്
Verb
6. disconnect ::
വേര്പ്പെടുത്തുക
7. partition ::
വിഭജനം
8. isolate ::
ഒറ്റപ്പെടുത്തുക
10. fork ::
മുള്ക്കരണ്ടി
12. break away from ::
അകലെ നിന്ന് പൊട്ടി
13. divide ::
വീതിക്കുക
14. sort ::
അടുക്കുക
15. disunite ::
താവളമുണ്ടാക്കികൊടുക്കുവാൻ
16. split ::
രണ്ടായി പിരിയുക
17. ramify ::
രമിഫ്യ്
18. discriminate ::
വിവേചിക്കുക
19. distinguish ::
വിവേചിക്കുക
20. part ::
ഭാഗം
21. come apart ::
കൂടാതെ വന്നു
Noun
22. reprint ::
പതിപ്പ്
Antonyms
1. join ::
ചേരാൻ
2. link ::
ലിങ്ക്
3. unify ::
ഒന്നാക്കുക
4. unite ::
ഒന്നാക്കുക
Different Forms
separate, separated, separately, separateness, separates, separating
Word Example from TV Shows
...we live together, but in separate,
heterosexual bedrooms.

...we live together, but in SEPARATE, heterosexual bedrooms.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 1

but ma'am, I have separate
orders to escort you--

but ma'am, I have SEPARATE orders to escort you--

Westworld Season 2, Episode 3

Normally you and I would have
already gone our separate ways,

Normally you and I would have already gone our SEPARATE ways,

Breaking Bad Season 5, Episode 15

But since then, we've pretty much gone
our own separate ways.

But since then, we've pretty much gone our own SEPARATE ways.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 15

Your trial will separate the truths
from the falsehoods.

Your trial will SEPARATE the truths from the falsehoods.

Game of Thrones Season 5, Episode 10

English to Malayalam Dictionary: separate

Meaning and definitions of separate, translation in Malayalam language for separate with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of separate in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'separate'

What separate means in Malayalam, separate meaning in Malayalam, separate definition, examples and pronunciation of separate in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History