English to Malayalam Meaning of secret - രഹസ്യ


Secret :
രഹസ്യ

രഹസ്യം, രഹസ്യ, കടംകഥ, പ്ലെഅസംത്ര്യ്, അര്ചനുമ്, ആത്മവിശ്വാസം, രഹസ്യ ലക്ഷ്യം, പോസ്റ്റ്-അവസാനം, രഹസ്യ അർത്ഥത്തിൽ, മറവിൽ, ആദ്യാക്ഷരം, സ്വകാര്യത, രഹസം, ഒബാമ, മറ

രഹസ്യ, മറച്ചിരിക്കുന്നു, മറവിൽ, ബാക്സ്റ്റേജ്, ഭൂഗര്ഭപാത, നിഗൂഡമായ, നിഗൂഢ, മിസ്റ്റിക്കൽ, സൂക്ഷ്മമായ, അവ്യക്തമായ, സോഹം, അഗാധമായ, അഗമമായ, മിനുക്കമുള്ള, ഫോണ, സ്വകാര്യ, അപഹരിച്ചു, ഉംരെവെഅലെദ്, അറിയപ്പെടാത്ത, ആൾമാറാട്ട, സ്പഷ്ടമല്ലാത്ത, പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത, Hideaway, ആളൊഴിഞ്ഞ, ഏകാന്തമായ, ഏകാകിയായ, അന്തർലീനമായ, ഉംദെര്ഹംദ്, അദൃശനായ, .ഐച്ഛികമായ, വിരമിച്ച, അടയ്ക്കുക, ച്ലൊഇസ്ത്രല്, ഏക, സകാരമായ, വെളിപ്പെടുത്താത്ത, ഉനെക്സപൊസെദ്, ഉന്മനിഫെസ്ത്, പിൻ വാതിൽ, ഉള്ള്കാഴ്ച, ഉംസ്പൊകെന്, ദുരിത, unsaid ഇംഗ്ലീഷ്, ടീഷർട്ടിൽ, തീവ്രവാദം, സര്ജീ-സര്ജീ, നിരോധിച്ചതിന്, മലമൂത്രവിസർജ്ജനം, ബ്ലൊഗിന്റെ, കറുത്ത, അദൃശ്യമായ, മോഷണം, കർത്തവ്യം

രഹസ്യഒളിപ്പിച്ചിരുന്നുsecretessecretingsecretionസ്രവണംരഹസ്യമായിസ്രവങ്ങൾരഹസ്യങ്ങൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of secret in English
Noun(1) something that should remain hidden from others (especially information that is not to be passed on(2) information known only to a special group(3) something that baffles understanding and cannot be explained
Adjective(1) not open or public; kept private or not revealed(2) conducted with or marked by hidden aims or methods(3) not openly made known(4) communicated covertly(5) not expressed, or private(6) designed to elude detection(7) hidden from general view or use(8) (of information(9) indulging only covertly(10) having an import not apparent to the senses nor obvious to the intelligence; beyond ordinary understanding(11) the next to highest level of official classification for documents
Examples of secret in English
(1) In addition, he is accused of illegally possessing secret documents on military movements in and out of Guant?(2) The US is planning to introduce secret military tribunals which can impose the death penalty.(3) We are the secret heroes of the world, the unknown saviors standing between all we know and love and the outer dark.(4) Maybe this strange talisman contained his secret to the mysteries of life.(5) They've been trying to keep that a secret from the public.(6) It is hardly surprising that once the existence of the order leaked out, suspicions arose that the documents contained secret information not revealed at the Inquiry.(7) But they're going to have to keep it a secret from everybody else(8) A secret memo from the prime minister was leaked to Rupert Murdoch's newspapers last week revealing just how in thrall Blair is to the right wing.(9) A fortnight before the crash the Foreign Office issued a secret memo banning all diplomatic staff from travelling with the airline.(10) "Really, so I was a super secret weapon, a super soldier.(11) The secret to his success seemed to be less raw talent than hard work.(12) The secret is understanding the key issues and making decisions about how to act on them.(13) Mr Hague reveals his history as a secret drinker in an interview published today in a glossy men's magazine.(14) Detention can be based on secret evidence - which the detainee and their counsel cannot see, hear, or challenge.(15) There is no indication Franklin had access to secret information about technology, communications codes or US covert operations.(16) There were some more probes and the inquiries into memos and maybe a leak and I think secret documents.
Related Phrases of secret
(1) top secret ::
രഹസ്യമായ
(2) secret admirer ::
സ്വകാര്യ കാമുകൻ
(3) secret agent ::
സീക്രട്ട് ഏജന്റ്
(4) secret love ::
രഹസ്യ പ്രേമം
(5) trade secret ::
വ്യാപാര രഹസ്യം
(6) keep a secret ::
രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുക
(7) keep secret ::
രഹസ്യമാക്കി വക്കുക
(8) secret code ::
രഹസ്യ കോഡ്
(9) in secret ::
രഹസ്യമായി
(10) secret service ::
രഹസ്യ സേവനം
Synonyms
Adjective
1. confidential ::
സകാരമായ
2. hidden ::
മറച്ചിരിക്കുന്നു
3. clandestine ::
രഹസ്യ
4. cryptic ::
നിഗൂഢ
5. secluded ::
ആളൊഴിഞ്ഞ
6. private ::
സ്വകാര്യ
7. unavowed ::
ഉനവൊവെദ്
8. mystical ::
മിസ്റ്റിക്കൽ
9. underground ::
ഭൂഗര്ഭപാത
Noun
10. confidential matter ::
രഹസ്യം
11. mystery ::
രഹസ്യം
12. recipe ::
പാചകവിധി
13. arcanum ::
അര്ചനുമ്
14. closed book ::
അടച്ച പുസ്തകം
Antonyms
1. open ::
തുറക്കുക
2. overt ::
കളര്
3. public ::
പൊതു
Different Forms
secret, secretion, secretions, secretly, secretory, secrets
Word Example from TV Shows
Carried out in secret,\Nunacknowledged,

Carried out in SECRET,
unacknowledged,

Vikings Season 1, Episode 1

Hey, if thinking secret government agents
are chasing you makes you a lunatic,

Hey, if thinking SECRET government agents are chasing you makes you a lunatic,

The Big Bang Theory Season 10, Episode 1

at the same time
in a secret ceremony in Dorne.

at the same time in a SECRET ceremony in Dorne.

Game of Thrones Season 7, Episode 5

And the secret is you dry the stones,
and then you break them with a mallet.

And the SECRET is you dry the stones, and then you break them with a mallet.

Game of Thrones Season 2, Episode 8

"It's pointless to keep this a SECRET. Penny will tell."

The Big Bang Theory Season 6, Episode 19

English to Malayalam Dictionary: secret

Meaning and definitions of secret, translation in Malayalam language for secret with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of secret in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'secret'

What secret means in Malayalam, secret meaning in Malayalam, secret definition, examples and pronunciation of secret in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History