English to Malayalam Meaning of round - ചുറ്റും


Round :
ചുറ്റും

ബിന്ദു, ഉടന്വടി, ചുറ്റും, ഇനം, കാലം, പ്രിസിഡന്റ്, ചക്രം, ചുറ്റും കഷണം, റൊട്ടേഷൻ, അഭ്യര്ഥിക്കുന്നു, അദ്ദേഹവും, തിരിഞ്ഞു, കാറ്റ്, വലയം, വളയം, ഓർബ്, പരിധി, ഗ്യ്രെ, സൈക്കിൾ, ഹാലോ, സംഭവങ്ങളുടെ കോഴ്സ്, സംഭവങ്ങളുടെ ചക്രം, ചായ്വ്, വളവ്, വളയ്ക്കുക, കാസ്റ്റിംഗ്, പനോരമ, ഗോളം, പന്ത്, ഹാൻഡ്ബോൾ

ചുറ്റും, വലയത്തോടു, ട്രാഫിക് സർക്കിളിൽ, ഒര്ബിചുലര്, വൃത്താകാരമായ, ഭമണംചെയ്യുക, വാർഷിക, ചിര്ചുഇതൊഉസ്, വീൽ ആകൃതിയിൽ, തീരാത്ത, സന്ധിയില്ലാത്ത, അടങ്ങാത്ത, ശാശ്വതമായ, ചെഅസെലെഷ്, ഗോളാകൃതി, അതിഗംഭീരം, തുറന്നുസംസാരിക്കുന്ന, പ്ലെയിൻ, ഉരുണ്ട, ദീര്ഘവൃത്തമായ, മുട്ടയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള, അഗാധമായ, ഫഥൊമ്ലെഷ്, ഗോളീയ, വിലാപ, ചബ്ബി, ചൊര്പുലെംത്, തടിച്ച, മാംസളമായ, തുറക്കുക, ഉംദിസ്ഗുഇസെദ്, പരുക്കനായ, ആകെത്തുകയായുള്ള, കുറെ, ഏതാണ്ട് നിർണയിക്കാനും, കട്ടിയുള്ള, മൊത്തം, നിറഞ്ഞ, പുറത്തെ, സംഗ്രഹം, മുഴുവൻ, സമനയിക്കുക, രൊതുംദ്, കായ, സ്ഫെരല്

ചുറ്റും, എല്ലാം, എല്ലാ ഭാഗത്തും, കുറിച്ച്, വിദേശത്ത്, എല്ലാ ദിശയിൽ ന്, എല്ലായിടത്തും, എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും, എല്ലാ തവണ, എന്നേക്കും, മിക്കവാറും, ഏറ്റവും, അടുത്തു, വെറും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, അവിടെയിവിടെ, ഏതാണ്ട്, പ്രെറ്റി, പരുക്കനായ, വലിയ ചെയ്തത്, ചക്രം, വെക്കാൻ

ചുറ്റുംറൌണ്ടുചെയ്തറൗണ്ടർഓൾറൗണ്ടർമാരുടെroundestറൗണ്ട്വട്ടത്തിലുള്ളതുമായിരിക്കുംമോശമായപാതകളുടെറൗണ്ടുകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of round in English
Noun(1) a charge of ammunition for a single shot(2) an interval during which a recurring sequence of events occurs(3) a regular route for a sentry or policeman(4) (often plural, usually in a set order(5) the activity of playing 18 holes of golf(6) the usual activities in your day(7) (sports(8) the course along which communications spread(9) a serving to each of a group (usually alcoholic(10) a cut of beef between the rump and the lower leg(11) a partsong in which voices follow each other; one voice starts and others join in one after another until all are singing different parts of the song at the same time(12) an outburst of applause(13) a crosspiece between the legs of a chair(14) any circular or rotating mechanism
Verb(1) wind around; move along a circular course(2) make round(3) pronounce with rounded lips(4) attack in speech or writing(5) bring to a highly developed, finished, or refined state(6) express as a round number(7) become round, plump, or shapely
Adjective(1) having the shape or form of a circle(2) (of sounds(3) (mathematics
Adverb(1) from beginning to end; throughout
Examples of round in English
(1) Mr. Roberts was very bald, very round , had very thick glasses, and looked very hungry.(2) In certain instances students met with their industry mentors while playing a round of golf.(3) I'll be round in half an hour(4) we all gathered round him(5) A new round of global trade negotiations is moving closer to being launched, as the six-day ministerial meeting in Doha draws to a close.(6) we got knocked out in the first round(7) As to the money raised by local subscription, no definite apportionment has yet been made but we understand that Woodhouse will receive a good round sum.(8) Another round of drinks and she was stumbling around with the rest of them.(9) I would appreciate some information on how to cook an inside round of beef using a slow cook method.(10) She spoke without any apparent accent, in a round voice filled with soft vowels and smooth consonants.(11) the postman set off on his round(12) turn it the right way round(13) he ran round to the back door(14) her round of diplomacy proved successful(15) I took them round the whole town(16) He reached into his pocket and brought forth a small round sphere.
Related Phrases of round
(1) come round ::
ചുറ്റും വന്നു
(2) round off ::
ഓഫ് റൗണ്ട്
(3) right round ::
ശരിയായ ചുറ്റും
(4) look round ::
ചുറ്റും നോക്കുക
(5) round-trip ::
റൗണ്ട് ട്രിപ്പ്
(6) merry-go-round ::
സന്തുഷ്ടമാനസന്മാരൊക്കെയും എവിടെയായിരുന്നാലും-ചുറ്റും
(7) all-round ::
ചുറ്റും
Synonyms
Adjective
1. circular ::
വൃത്താകാരമായ
2. plump ::
തടിച്ച
3. sonorous ::
സൊനൊരൊഉസ്
4. complete ::
പൂർണ്ണമായ
5. candid ::
നിഷ്കളങ്കമായ
6. orotund ::
ഒരൊതുംദ്
Adverb
7. around ::
ചുറ്റും
Noun
8. ball ::
പന്ത്
9. circuit ::
സർക്യൂട്ട്
10. stage ::
അരങ്ങ്
11. succession ::
തുടരെത്തുടരെ
12. bullet ::
വെടിയുണ്ട
13. rung ::
തുലനം
14. daily round ::
പ്രതിദിന ചുറ്റും
15. beat ::
അടിക്കുക
16. turn ::
വളവ്
17. rhythm ::
താളം
18. circle ::
വലയം
19. troll ::
ട്രോൾ
Verb
22. round out ::
ഔട്ട് റൗണ്ട്
23. attack ::
ആക്രമണം
24. labialize ::
ലബിഅലിജെ
25. round off ::
ഓഫ് റൗണ്ട്
26. fill out ::
പൂരിപ്പിക്കുക
Different Forms
round, rounded, rounder, roundest, rounding, roundish, roundly, roundness, rounds
Word Example from TV Shows
...Southern California Robot
Fighting League Round Robin Invitational?

...Southern California Robot Fighting League Round Robin Invitational?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 12

He told her that it’s a lie. I mean,\Nthat you go round talking nonsense.

He told her that it’s a lie. I mean,
that you go ROUND talking nonsense.

Money Heist Season 1, Episode 8

Round up the leaders of each of Meereen's
great families and bring them to me.

Round up the leaders of each of Meereen's great families and bring them to me.

Game of Thrones Season 5, Episode 5

Round up all the men we have
and station them outside the girls' chambers.

Round up all the men we have and station them outside the girls' chambers.

Game of Thrones Season 1, Episode 5

Till touchdown brings me round again to find

Till touchdown brings me ROUND again to find

The Big Bang Theory Season 6, Episode 4

English to Malayalam Dictionary: round

Meaning and definitions of round, translation in Malayalam language for round with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of round in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'round'

What round means in Malayalam, round meaning in Malayalam, round definition, examples and pronunciation of round in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History