English to Malayalam Meaning of roll - ഉരുളുക


Roll :
ഉരുളുക

ഉരുളുക, നിലവിളിയും, ശബ്ദം, പട്ടിക, ചാർട്ട്, മേശ, നാമാവലി, റൊട്ടേഷൻ, കുമ്മായം, .ഇതിലേക്ക്, ഗ്രിംദ്സ്തൊനെ, തിരികല്ലിന്റെ, രേഖ, ഫയല്, സങ്കടം

ഓൺ ഒഴുകുന്ന, ഉരുളുക, ഉരുണ്ടുവീഴുക, വളവ്, തിരിഞ്ഞു, വെക്കാൻ, ഭമണംചെയ്യുക, ചുരം, ഒപ്പം പോകുക, അതിനൊപ്പം, മുന്നോട്ട് പോവുക, ഉണ്ടാക്കുക, മുൻകൂർ, കൂടുതൽ, വളര്ത്തുക, വികസിപ്പിക്കുക, വേഗത, ഒഴിക്കുക, welter എന്ന, ഒഴുകുക, എത്താൻ, ദന്ഗ്ലെ, നിലനിൽക്കുന്നിടങ്ങളിൽ, വിറയ്ക്കുക, ഊഞ്ഞാലാടുക, ആന്ദോളനം

ഉരുളുകഉരുട്ടിറോളിങ്ങ്rollingsറോളുകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of roll in English
Noun(1) rotary motion of an object around its own axis(2) a list of names(3) a long heavy sea wave as it advances towards the shore(4) photographic film rolled up inside a container to protect it from light(5) a round shape formed by a series of concentric circles (as formed by leaves or flower petals(6) a roll of currency notes (often taken as the resources of a person or business etc.(7) small rounded bread either plain or sweet(8) a deep prolonged sound (as of thunder or large bells(9) the sound of a drum (especially a snare drum(10) a document that can be rolled up (as for storage(11) anything rolled up in cylindrical form(12) the act of throwing dice(13) walking with a swaying gait(14) a flight maneuver; aircraft rotates about its longitudinal axis without changing direction or losing altitude(15) the act of rolling something (as the ball in bowling
Verb(1) move by turning over or rotating(2) move along on or as if on wheels or a wheeled vehicle(3) occur in soft rounded shapes(4) flatten or spread with a roller(5) emit, produce, or utter with a deep prolonged reverberating sound(6) arrange or or coil around(7) begin operating or running(8) shape by rolling(9) execute a roll, in tumbling(10) sell something to or obtain something from by energetic and especially underhanded activity(11) move in a wavy pattern or with a rising and falling motion(12) move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment(13) move, rock, or sway from side to side(14) cause to move by turning over or in a circular manner of as if on an axis(15) pronounce with a roll, of the phoneme /r/(16) boil vigorously
Examples of roll in English
(1) Bryce, after pausing quickly to grab the roll of film, ran after him.(2) the cameras started to roll(3) the school had no one by his name on its roll(4) that's just how I roll , guys├ö├ç├ÂI'll smile until I physically can't(5) Remember, you are not limited to playing a roll on the snare drum!(6) Township School also began to experience a dramatic fall in the roll , from 1200 in the mid seventies to 500 in the early nineties.(7) It will make you roll your eyes, but that is part of the enjoyment.(8) She listened to the crash and roll of the surf below.(9) Overall, this is a clumsy, uneven affair which, by the time the final credits roll , grates.(10) Learn how to play a six stroke roll on the drums in this free video music lesson.(11) This parkland-styled course has tree-lined fairways that follow the gentle roll of the surrounding topography.(12) He just placed seven cameras with infrared tape and microphones in different areas of his studio and let them roll .(13) Here are some new photos from the one roll of film which I just got back today.(14) I am never eating another sausage roll as long as I live.(15) As the end credits roll , he goes off on this tangent that at first I thought was serious, but quickly realized was an incredibly funny joke.(16) I recently came across the first roll of film I ever shot.
Related Phrases of roll
(1) roll out ::
വിരിക്കുക
(2) roll up ::
ചുരുട്ടിക്കളയുന്ന
(3) roll over ::
റോൾ ഓവർ
(4) bread roll ::
അപ്പം റോൾ
(5) to roll ::
ഉരുളുക
(6) roll the dice ::
പകിട ഉരുട്ടുക
(7) roll down ::
ഉരുളുക
(8) roll off ::
ഉരുണ്ടു മാറുക
Synonyms
Noun
1. cylinder ::
സിലിണ്ടര്
2. reel ::
റീൽ
3. wad ::
വാഴു
4. throw ::
എറിയുക
5. bread roll ::
അപ്പം റോൾ
6. list ::
പട്ടിക
7. rumble ::
രുംബ്ലെ
8. bowl ::
കോപ്പ
9. scroll ::
ചുരുൾ
10. roller ::
റോളർ
11. roster ::
റോസ്റ്റർ
12. bun ::
ബ്രെഡ്
13. cast ::
ഉരുക്കിവാര്ക്കുക
15. bankroll ::
ബന്ക്രൊല്ല്
16. paradiddle ::
പരദിദ്ദ്ലെ
Verb
17. turn round and round ::
ചുറ്റും തിരിഞ്ഞു ചുറ്റും
18. wheel ::
ചക്രം
19. travel ::
യാത്രാ
20. pass ::
ചുരം
21. flow ::
ഒഴുകുക
22. billow ::
തിരമാല
23. wind ::
കാറ്റ്
25. stagger ::
ഇടറുക
26. lurch ::
അവഗണിക്കപ്പെടുകയാണ്
27. rumble ::
രുംബ്ലെ
28. roll up ::
ചുരുട്ടിക്കളയുന്ന
29. roll out ::
വിരിക്കുക
30. seethe ::
പാകം
31. drift ::
ഡ്രിഫ്റ്റ്
32. pluck ::
പറിച്ചെടുക്കുക
33. undulate ::
തരംഗിതമാണ്
34. revolve ::
വെക്കാൻ
35. turn over ::
തിരിക്കല്
Different Forms
roll, rolled, rolling, rollings, rolls
Word Example from TV Shows
and I was like,

and I was like, "I'm too rock and ROLL to be tied down"?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 1

- I told you about him.
- Roll the dice.

- I told you about him. - Roll the dice.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 7

Drum roll, please. Wait for it.

Drum ROLL, please. Wait for it.

Breaking Bad Season 3, Episode 11

I can if you'd just
roll over and accept your fate!

I can if you'd just ROLL over and accept your fate!

The Big Bang Theory Season 10, Episode 5

Okey-dokey. Let's roll.

Okey-dokey. Let's ROLL.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 4

English to Malayalam Dictionary: roll

Meaning and definitions of roll, translation in Malayalam language for roll with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of roll in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'roll'

What roll means in Malayalam, roll meaning in Malayalam, roll definition, examples and pronunciation of roll in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History