English to Malayalam Meaning of reserve - കരുതിവയ്ക്കുക


Reserve :
കരുതിവയ്ക്കുക

കരുതിവയ്ക്കുക, ഗുരുതസഭാവം, സഭകളും, നിയന്തണം

കരുതിവയ്ക്കുക, പിടിക്കുക, ഇങ്ങനെ വേണം, നിലനിർത്താൻ, നിയന്തിക്കുക, താമസിക്കാൻ, തിരികെ പിടിക്കുക, വെക്കാനാരുമില്ല, തടയുക, തടവിലാക്കുക, കിടന്നു, നിധി, സ്റ്റോർ, സജ്ജീകരിച്ചത്, ചൊംസിഗ്ന്, ബന്ധമില്ലാതാക്കുക, നിയമിക്കും, മേൽ വിട്ടു

കരുതിവയ്ക്കുക, നിയന്തണം, കടിഞ്ഞാൺ, സ്വയം അച്ചടക്കം, ലചൊനിചിസ്മ്, ശേഖരിച്ച്, ശേഖരിക്കുക, ചുമുലതെ

കരുതിവയ്ക്കുകനിക്ഷിപ്തംകരുതൽസംവരണം
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of reserve in English
Noun(1) formality and propriety of manner(2) something kept back or saved for future use or a special purpose(3) an athlete who plays only when a starter on the team is replaced(4) (medicine(5) a district that is reserved for particular purpose(6) armed forces that are not on active duty but can be called in an emergency(7) the trait of being uncommunicative; not volunteering anything more than necessary
Verb(1) hold back or set aside, especially for future use or contingency(2) give or assign a resource to a particular person or cause(3) obtain or arrange (for oneself(4) arrange for and reserve (something for someone else
Examples of reserve in English
(1) The closing date for season ticket holders to reserve their seats and get discounted tickets for the friendly match is tomorrow.(2) An additional battalion was made available for ├ö├ç├┐corps use,├ö├ç├û and another battalion as an artillery reserve for the army.(3) roll out half the dough and reserve the other half(4) First, the river that would be dammed was an important source of fish and crayfish, and the lands that would be flooded were used as a hunting reserve for deer.(5) He then voluntarily developed and trained a reserve force of assorted Army troops trapped with the Marines.(6) Many of the lots will be sold without reserve , and the bulk of the paintings carry estimates of between ├ö├®┬╝500 and ├ö├®┬╝3,000.(7) The appeal is expected to finish today, but the judges will reserve their decision, with judgement expected to be announced within three months.(8) Like all of us he had been thrown in at the deep end with this stupid rowing idea, but he seemed to really try his hardest to do the best he could, despite his natural reserve .(9) The 27-year-old has been given a week's trial and is likely to get a chance to impress in a reserve team game.(10) If we reserve consecrated bread and wine and kneel before it, why should we not preserve the world with the same reverence?(11) He looks after the land as a private reserve for wildlife habitat, running marsupials and their predators instead of cows.(12) She always managed to reserve two seats for us at the bar.(13) Why is it that only people living within 100 metres or a neighbouring property or Council, can appeal against the granting of a private timber reserve ?(14) If a marinade is to be used later for basting or for serving as a sauce, reserve a portion of it before adding the beef.(15) He had long ago told me that he wanted me to be honest and without reserve when talking to him, and I usually found it difficult.(16) Valentine's Day sanctions gestures and words of affection in a culture otherwise characterized by public and private reserve .
Related Phrases of reserve
(1) to reserve ::
റിസർവ് ചെയ്യാൻ
(2) nature reserve ::
പ്രകൃതി സമ്പത്ത്
(3) statutory reserve ::
നിയമപരമായ കരുതൽ
(4) natural reserve ::
സ്വാഭാവിക കരുതൽ
(5) reserve fund ::
റിസർവ് ഫണ്ട്
(6) reserve price ::
കരുതൽ വില
(7) in reserve ::
റിസർവ്
(8) legal reserve ::
നിയമപരമായ കരുതൽ
(9) revaluation reserve ::
പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും കരുതൽ
(10) capital reserve ::
മൂലധന കരുതൽ
Synonyms
Adjective
1. backup ::
ബാക്കപ്പ്
Noun
2. stock ::
സംഭരിക്കുക
4. national park ::
ദേശിയ ഉദ്യാനം
5. reticence ::
രെതിചെന്ചെ
6. reservation ::
റിസർവേഷൻ
7. stockpile ::
സ്തൊച്ക്പിലെ
8. modesty ::
എളിമ
10. substitute ::
പകരംവയ്ക്കുക
Verb
11. put to one side ::
ഒരു ഭാഗത്തു വെച്ചു
12. book ::
പുസ്തകം
13. retain ::
നിലനിർത്താൻ
14. defer ::
മാറ്റിവയ്ക്കുക
15. allow ::
അനുവദിക്കുക
Antonyms
1. release ::
റിലീസ്
2. relinquish ::
കിട്ടാനുള്ളത്
3. surrender ::
കീഴടങ്ങല്
4. yield ::
വരുമാനം
Different Forms
reserve, reserved, reserves, reserving
Word Example from TV Shows
I'd like to go ahead
and reserve May 12.

I'd like to go ahead and RESERVE May 12.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 17

The national reserve,\Non carts propelled by outboard motors!

The national RESERVE,
on carts propelled by outboard motors!

Money Heist Season 3, Episode 8

We're going to melt all the gold\Nfrom the fucking national reserve.

We're going to melt all the gold
from the fucking national RESERVE.

Money Heist Season 3, Episode 4

They're melting the national reserve! Why?

They're melting the national RESERVE! Why?

Money Heist Season 3, Episode 7

Please reserve chitchat for your breaks,
Ms. Jensen.

Please RESERVE chitchat for your breaks, Ms. Jensen.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 3

English to Malayalam Dictionary: reserve

Meaning and definitions of reserve, translation in Malayalam language for reserve with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of reserve in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'reserve'

What reserve means in Malayalam, reserve meaning in Malayalam, reserve definition, examples and pronunciation of reserve in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History