English to Malayalam Meaning of release - റിലീസ്


Release :
റിലീസ്

റിലീസ്, രക്ഷ, വീണ്ടെടുപ്പു, സ്വാതന്ത്ര്യം, ദുരിതാശ്വാസ, രോഗപതിരോധശക്തി, കുറ്റവിമോചനം, ഒഴിവാക്കുക, വോളി, വീണ്ടെടുക്കൽ, എസ്കേപ്പ്, ഒഴിവാക്കല്, ക്ഷമിയ്ക്കുക, പേസ്ബൗളര്മാര്, കുറയുക, നഷ്ടം, കുറവ്, വീഴ്ച, റെസ്ക്യൂ, എസ്ചപദെ, കുഇത്തന്ചെ, അവകാശത്തിന്റെ രെലിന്കുഇശ്മെംത്, ഡീഡ്, ഓട്ടം, കനവും, അനധായം, ഒഴിവുവേള, കുറുക്കിടല്, ഔട്ട് പോകുന്നു, ഉദയം, വ്യത്യാസം, അകലം, പൊരുത്തക്കേട്, വേര്പാട്, പകാശനം, പൂർവാവസ്ഥയിലാക്കുന്നതിൽ

വിട്ടേക്കുക, ഉപേക്ഷിക്കാൻ, റിലീസ്, ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ, മേല്നോട്ടം വഹിക്കുക, സ്വതന്ത്ര, വിമോചിപ്പിക്കുക, വെറുതെ വിടുക, തുടച്ചുനീക്കുക, മുക്തിപ്രാപിക്കുക, വീണ്ടെടുക്കാൻ, ഏല്പിക്കും, ഒഴിവാക്കുക, ഔട്ട് എന്നു, ഒഴിവാക്കും, വീർ, അയവുവരുത്തുക, സ്ട്രിപ്പ്, പറിച്ചുകീറി, ഉന്ബെംദ്, ഉന്പിച്ക്, മാറ്റം, ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട, കുറയ്ക്കുക, ചെറുതാക്കുക, കുറയുക, കുറക്കുക, കമ്മിവരുത്തരുത്, ഉപേക്ഷിക്കുക, പൂനെയില്, വിട്ടുകളയുക, ത്യജിച്ചുപറയും, എസ്കേപ്പ്, ദെമൊബിലിജെ, മോചിപ്പിക്കുക, മാപ്പ്, കാറും, unburden ഇംഗ്ലീഷ്, ഓഫ് ഇട്ടേക്കുക, റദ്ദായ, തുറക്കുക, വെളിപ്പെടുത്താൻ, ഉന്ബര്, പുറത്തുപോകുക, വന്നു, ഓട്ടം, ഒഴിക്കുക, ഈച്ച, പഴയപടിയാക്കാൻ, അനാവൃതമാക്കരുതു, അഴിക്കുക, ഉദ്ഘാടനം, അത് പോകട്ടെ, അഴിച്ചുവിട്ടു, അഹ്മദ്, ഡീഡ്, ഉംശച്ക്ലെ

റിലീസ്റിലീസ്റിലീസുകൾപുറത്തുവിടുകയും
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of release in English
Noun(1) merchandise issued for sale or public showing (especially a record or film(2) the act of liberating someone or something(3) a process that liberates or discharges something(4) an announcement distributed to members of the press in order to supplement or replace an oral presentation(5) the termination of someone's employment (leaving them free to depart(6) euphemistic expressions for death(7) a legal document evidencing the discharge of a debt or obligation(8) a device that when pressed will release part of a mechanism(9) activity that frees or expresses creative energy or emotion(10) the act of allowing a fluid to escape(11) a formal written statement of relinquishment(12) (music
Verb(1) release, as from one's grip(2) grant freedom to; free from confinement(3) let (something(4) prepare and issue for public distribution or sale(5) eliminate (a substance(6) generate and separate from cells or bodily fluids(7) make (information(8) part with a possession or right(9) release (gas or energy(10) make (assets
Examples of release in English
(1) They are ready for talks provided the distributors lift the ban on release of films on or before February 7.(2) Never having ceased to release albums, his comeback is more in terms of style than presence.(3) I am all about maintaining the rights and freedoms of Canadians but why isn't treatment a condition of his release ?(4) On the 42nd hour, I spoke with a court-appointed lawyer who told me the courts were deliberately slowing the process of our release .(5) Next, point the camera at the other extreme and once again half press the release .(6) Zwick laid down this track just days after the film's initial U.S. release .(7) The too objective script leaves audiences not knowing whether Madeleine was a murderess or not, and this fact contributed to the film's failure on release .(8) The materiality of the paint and the sticky pull and release of the printing process showed a rough and ready formalism at work.(9) He has not complied with the court order for production of the notes and records nor has he signed a release to permit Ms. N.L. direct access to the documents.(10) press and release the reset button quickly(11) But when you think of it, it allows you to start the engine, get into gear and release the brake with one hand.(12) Mr Browne said they were told there was no question of an announcement on their release until certain conditions had been met.(13) The funny thing is that this film feels more like an independent film than a studio release .(14) One trailer available on the original release of the film is not included here, but to no great loss.(15) As for all the bugs that were found after the release, again this is management's fault for NOT having a proper testing process before release .(16) But that does not release me, in the future, from the moral obligation of telling the truth.
Related Phrases of release
(1) release date ::
റിലീസ് തീയതി
(2) to release ::
റിലീസ്
(3) release notes ::
കുറിപ്പുകള്
(4) release candidate ::
റിലീസ് സ്ഥാനാർത്ഥി
(5) catch and release ::
ഉരുവിന്റെ റിലീസ്
(6) news release ::
വാർത്താ റിലീസ്
(7) release agent ::
റിലീസ് ഏജന്റ്
(8) release button ::
റിലീസ് ബട്ടൺ
(9) release time ::
റിലീസ് സമയം
(10) conditional release ::
സോപാധിക റിലീസ്
Synonyms
Noun
3. announcement ::
അറിയിപ്പ്
5. liberation ::
വിമോചനം
6. discharge ::
ഒഴിവാക്കുക
7. acquittance ::
അച്കുഇത്തന്ചെ
8. departure ::
വേര്പാട്
9. vent ::
ദാരം
10. sacking ::
ആക്രമണത്തിനു
11. press release ::
പ്രസ് റിലീസ്
12. button ::
ബട്ടൺ
13. spill ::
ഒഴുകുക
Verb
14. free ::
സ്വതന്ത്ര
15. untie ::
അഴിക്കുക
16. make available ::
ലഭ്യമാക്കുക
17. excuse ::
ക്ഷമിയ്ക്കുക
18. make public ::
പബ്ലിക് ആക്കുന്നതിന്
19. launch ::
ലോഞ്ച്
20. exhaust ::
ചെലവഴിക്കുക
21. turn ::
വളവ്
22. publish ::
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക
23. secrete ::
മറെച്ചിട്ടു
24. let go of ::
കൈവിടുക
25. liberate ::
വിമോചിപ്പിക്കുക
26. unloose ::
വാറു
Antonyms
1. bridle ::
കടിഞ്ഞാൺ
2. check ::
ചെക്ക്
3. constrain ::
ഒതുക്കിനിർത്താൻ
4. contain ::
അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്
5. control ::
നിയന്ത്രണം
6. curb ::
യൗവന
7. govern ::
ഭരിക്കുക
8. hold ::
പിടിക്കുക
9. inhibit ::
തടയുക
10. regulate ::
നിയന്തിക്കുക
11. restrain ::
നിയന്തിക്കുക
12. smother ::
വീര്പ്പുമുട്ടിക്കുക
13. tame ::
മെരുക്കിയ
Different Forms
release, released, releases, releasing
Word Example from TV Shows
for the release of four escort\Npolice officers: 40 years.

for the RELEASE of four escort
police officers: 40 years."

Money Heist Season 1, Episode 11

- You will?
- Yes, I'll release him in the morning.

- You will? - Yes, I'll RELEASE him in the morning.

Game of Thrones Season 2, Episode 4

...is the Kraken. Because the last words
I would hear are

...is the Kraken. Because the last words I would hear are "RELEASE the Kraken."

The Big Bang Theory Season 6, Episode 1

"Release my son and you'll be rich beyond your dreams.

Game of Thrones Season 2, Episode 1

-Gandía, release the girl.\N-No.

-Gandía, RELEASE the girl.
-No.

Money Heist Season 3, Episode 3

English to Malayalam Dictionary: release

Meaning and definitions of release, translation in Malayalam language for release with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of release in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'release'

What release means in Malayalam, release meaning in Malayalam, release definition, examples and pronunciation of release in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History