English to Malayalam Meaning of rank - പദവി


Rank :
പദവി

പദവി, അവസ്ഥ, ഓർഡർ, അനുകമം, പരമ്പര, വെള്ളം, മാറിമാറി, നിര, വര, ശ്രേണി, ടയർ, സ്ട്രിംഗ്, സ്റ്റേഷൻ, സ്ഥാനം, ഓഫീസ്, കാലാവധി, ജോലി, ഇനം, പരിമാണം, ഡിഗ്രി, മരുന്നുകൊടുക്കുംവിധം, നിരക്ക്, ഉദോഗസ്ഥസഞ്ചയം, സൈന്യം, ക്ലാസ്, വിഭാഗം, ഗ്രൂപ്പ്, അരങ്ങ്, കാലഘട്ടം, എഛെലൊന്, പ്രിസിഡന്റ്, തലമുറ, കൂട്ടം, ശക്തിയാണ്

പദവി, വര്ഗ്ഗീകരിക്കുക, അണിനിരത്തുക, മാർഷൽ, ഗ്രൂപ്പ്, ശ്രേണി, അറേ, വരി, വര, യോട്, കേവല, മിഷേലിന്റെ ശ്രമം, തികഞ്ഞ, ആത്മാർത്ഥമായി, ഒറ്റയടിക്കു, ലിഫ്റ്റിംഗ്, പേറിയിരിക്കയാണ്, സംഅബിന്, മൊത്തം, നഗ്നമായ, ക്രൂഡ്, ധീരമായ, കഴന്വില്ലാത്ത

പദവിറാങ്ക്rankerrankestrankineറാങ്കിങ്റാങ്കിംഗിൽപത്ത്സന്താനങ്ങളുണ്ട്ranklyranknessറാങ്കുകൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of rank in English
Noun(1) a row or line of people (especially soldiers or police(2) relative status(3) the ordinary members of an organization (such as the enlisted soldiers of an army(4) position in a social hierarchy(5) the body of members of an organization or group
Verb(1) take or have a position relative to others(2) assign a rank or rating to(3) take precedence or surpass others in rank
Adjective(1) very fertile; producing profuse growth(2) very offensive in smell or taste(3) conspicuously and outrageously bad or reprehensible(4) complete and without restriction or qualification; sometimes used informally as intensifiers(5) growing profusely
Examples of rank in English
(1) The product of the Soviets' laudable campaign for universal public housing, Petrzalka's rank ugliness serves only to emphasize what a jewel the old part of the city is.(2) In May 2003, he was promoted to the highest rank of cadet officer.(3) Annapolis had a large number of bachelors among those of high social rank .(4) But ten years from now, no one is going to give a damn what social rank you held in high school.(5) The flesh was pale grey in the thin light and the stomach had a harsh, rank smell.(6) It is clear that your hate is founded in your arrogant elitism and your rank racism.(7) Many of the most important rules of etiquette serve to mark differences in social rank .(8) The rank of this matrix is 1, so that the equation is identified.(9) White has his rook on the seventh rank and Black's queenside pawns are very weak.(10) Traditional values included an acceptance of behavior dependent on social rank .(11) How Americans will react to this rank ingratitude is beyond me.(12) As she got closer she could smell the sweat on him and the rank smell of horse.(13) only two cabinet members had held ministerial rank before(14) Also, they rank the choices within a given question, not across questions.(15) I think of myself a political moderate, but the callousness and the rank inefficiency of much of the current Republican party leadership leaves a very bad taste in my mouth.(16) A rank smell wafted its way towards Hailey's nose.
Related Phrases of rank
(1) taxi rank ::
ടാക്സി റാങ്ക്
(2) military rank ::
സൈനിക റാങ്ക്
(3) social rank ::
സാമൂഹിക റാങ്ക്
(4) first rank ::
ഒന്നാം റാങ്ക്
(5) academic rank ::
അക്കാദമിക് റാങ്ക്
(6) rank-and-file ::
നടപടിയെടുക്കുന്നത് ഫയൽ
(7) highest rank ::
ഏറ്റവും റാങ്ക്
(8) rank among ::
ഇടയിൽ റാങ്ക്
Synonyms
Adjective
1. abundant ::
സമൃദ്ധമായ
2. offensive ::
കുറ്റകരമായ
3. downright ::
ലാബില്
4. egregious ::
അത്യന്തമായ
5. absolute ::
കേവല
Noun
6. position ::
സ്ഥാനം
7. high standing ::
ഉയർന്ന നില
8. row ::
നിര
9. social rank ::
സാമൂഹിക റാങ്ക്
11. membership ::
അംഗത്വം
Verb
12. classify ::
വര്ഗ്ഗീകരിക്കുക
13. prioritize ::
മുൻഗണന
14. have a rank ::
ഒരു റാങ്ക്
15. order ::
ഓർഡർ
16. outrank ::
ഒഉത്രന്ക്
Antonyms
1. sparse ::
വിരളമാണ്
Different Forms
rank, ranked, ranker, rankest, rankine, ranking, rankings, rankling, rankly, rankness, ranks
Word Example from TV Shows
I've decided my rank
will be captain.

I've decided my RANK will be captain.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 1

...be at once raised to the rank of lord...

...be at once raised to the RANK of lord...

Game of Thrones Season 1, Episode 8

Why don't you rank that number one?
You're on your own for the rest.

Why don't you RANK that number one? You're on your own for the rest.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 13

"Rank the following aspects of Sheldon Cooper in order of appeal:

The Big Bang Theory Season 2, Episode 13

English to Malayalam Dictionary: rank

Meaning and definitions of rank, translation in Malayalam language for rank with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of rank in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'rank'

What rank means in Malayalam, rank meaning in Malayalam, rank definition, examples and pronunciation of rank in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History