English to Malayalam Meaning of quarrel - വഴക്ക്


Quarrel :
വഴക്ക്

വഴക്ക്, ശത്രുതയ്ക്കും, തര്ക്കം, മുഷിയാതെ, കലഹത്തിൽ, നിര, ശ്യാമും, സംഘർഷം, പിണക്കം, കരാറിലെ, മത്സരം, സമരം, മുഷ്, സംഘർഷത്തിന്റെ, ബ്രൊഇല്, വിരലില്, പരസ്പരമല്സരം, നിലവിലുള്ള, ദുരനുഭവവുമുണ്ടായി, ഉന്ഫ്രിഎംദ്ലിനെഷ്, തടസ്സം, വെല്ലുവിളി, ഒഴിവാക്കല്, പ്രതിഷേധം, വിരുദ്ധമായി, വഴക്കിൽ കാരണം, അസൂയ, കൊടിയപക, പക, പ്രശ്നം, വിസമ്മതം, കത്തിക്കയറുന്നത്, വ്യത്യാസം, വതാസം, രണ്ടായി പിരിയുക, യുദ്ധം, മൊട്ട്, ജ്വാലയില്ക്കിടന്ന് വയസ്സിൽ, ബുര്ഗെഒന്, കുപ്രസിദ്ധി, പത്തിയിൽ, നിന്ദ, താക്കീത്, ഇല്ലാ, വൈദഗ്ധ്യം അഭാവം, നയം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ, രെന്ചൊഉംതെര്, രെന്ചൊംത്രെ, വിനോദം, കളവാരോപിക്കുന്ന, ശത്രുത, വൈരം, ചെയ്തത് കരിമീൻ, ചവില്, തർക്കം, അല്തെര്ചതെ, അപ്പ് പ്രവർത്തിക്കാൻ, വ്രെസ്ത്ലെ, എതിരാളിയായ, ഒരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുക, ഒരു കൂടുകയും, വ്യവഹരിപ്പാൻ, വിസമ്മതിക്കുക, ഭിന്നത, ബ്രബ്ബ്ലെ, ബിച്കെര്, എതിരിടുക, വിവാദം, വാദം, വാദിക്കുക, സ്മാരകം-അപ്പ്

വഴക്ക്കലഹിച്ചുquarrelerquarrelersവഴക്കോവഴക്കോശണ്ഠവഴക്കാളിയായ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of quarrel in English
Noun(1) an angry dispute(2) an arrow that is shot from a crossbow; has a head with four edges
Verb(1) have a disagreement over something
Examples of quarrel in English
(1) I have no quarrel was those who call themselves ÔÇÿTraditionalistÔÇÖ Catholic per se.(2) The injury he had done was not the result of sudden heat of blood or quarrel , but of a deliberate determination to commit violence, for the purpose of preventing others working for the wages they chose to work for.(3) As for D' Souza's defense of capitalism, he'll get no quarrel from me, although it's astonishing how little these arguments change over the years.(4) Most of this Indian section, which like the rest of the book rides on a great deal of research, is smoothly convincing; we sanction it without quarrel as the prelude to the real event, the shipwreck.(5) On the contrary, many people who have no quarrel with having liquor served with meals often treat the matter as a non-issue.(6) he will quarrel like hell if he see black pods on the trees(7) Confrontation on Spruce St. is one example, in which a young couple is seen arguing - maybe over a parking spot, maybe having a lovers' quarrel , maybe even sharing a joke.(8) Initially, the cultural differences between the two causes them to quarrel , but as they set farther into the desert, the film becomes one of mutual self-discovery.(9) we have no quarrel with the people of the country, only with the dictator(10) he made the mistake of picking a quarrel with John(11) They will get no quarrel from me about the utterly tacky impropriety of these guys acting as the messengers for such a call.(12) However, it was no playground quarrel between fellow pupils.(13) We should not quarrel over external differences.(14) It was not a particularly serious quarrel and the relationship between the two of you up to that point had been fairly good.(15) My only real quarrel is with the chapter on ÔÇÿNeurodevelopment and Pharmacological TreatmentÔÇÖ by the aforementioned editors of Pathological Gambling.(16) Several, in fact, read my blog and with such people I have no quarrel and never have had one.
Related Phrases of quarrel
(1) to quarrel ::
കയറ്റാറായപ്പോള്
(2) quarrel with ::
കലഹിക്കുന്നു
(3) quarrel about ::
ഏകദേശം വഴക്കിൽ
(4) pick a quarrel ::
വഴക്കിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
Synonyms
Noun
1. argument ::
വാദം
2. disagreement ::
വിസമ്മതം
3. squabble ::
സ്കുഅബ്ബ്ലെ
4. fight ::
യുദ്ധം
5. dispute ::
തര്ക്കം
6. wrangle ::
തർക്കം
7. clash ::
ഏറ്റുമുട്ടല്
8. altercation ::
ശ്യാമും
9. feud ::
കുടിപ്പക
10. contretemps ::
ദുഃഖകരമായ
11. disputation ::
തർക്കവും
12. falling-out ::
വീണു-ഔട്ട്
13. war of words ::
വാക്കുകളുടെ യുദ്ധം
14. shouting match ::
ആർപ്പുവിളി മത്സരം
15. tiff ::
TIFF
16. run-in ::
റൺ-ഇൻ
17. hassle ::
മുഷിയാതെ
18. blowup ::
ബ്ലൊവുപ്
19. row ::
നിര
Verb
21. argue ::
വാദിക്കുക
22. fight ::
യുദ്ധം
23. disagree ::
വിസമ്മതിക്കുക
25. differ ::
ഭിന്നത
26. be at odds ::
എതിരെ ആയിരിക്കും
27. bicker ::
ബിച്കെര്
28. squabble ::
സ്കുഅബ്ബ്ലെ
29. cross swords ::
ക്രോസ് വാളുകൾ
30. lock horns ::
ലോക്ക് കൊമ്പു
32. altercate ::
അല്തെര്ചതെ
Different Forms
quarrel, quarreled, quarreler, quarrelers, quarreling, quarrelling, quarrels, quarrelsome
Word Example from TV Shows
Lovers' quarrel?

Lovers' QUARREL?

Game of Thrones Season 1, Episode 4

English to Malayalam Dictionary: quarrel

Meaning and definitions of quarrel, translation in Malayalam language for quarrel with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of quarrel in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'quarrel'

What quarrel means in Malayalam, quarrel meaning in Malayalam, quarrel definition, examples and pronunciation of quarrel in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History