English to Malayalam Meaning of present - വർത്തമാന


Present :
വർത്തമാന

സമ്മാനം, വർത്തമാന, വഴിപാടു, അവതരണം, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, ഒഉത്ഗിവിന്ഗ്, വിട്ടേക്കുക, പിരിഞ്ഞു, പറവാൻ, നീക്കം, വര്ത്തമാന കാലം, ഇപ്പോഴാകട്ടെ, രേഖ, കൈക്കൂലി, സിദ്ധാന്തം, തത്വത്തിൽ, സ്വഭാവത്തിലുള്ള, ഉപദേശം, തത്ത്വശാസ്ത്രം, പ്രതിഫലം, സ്വീകാര്യത

മുന്നേറുക, വർത്തമാന, റെൻഡർ, വാഗ്ദാനം, കൊണ്ട് വരുക, അവതരിപ്പിക്കുക, ഈയം, കൊണ്ടുവരിക, കാണിക്കുക, ഡിസ്പ്ലേ, അണിനിരത്തും, ബ്ലജൊന്, എയർ, നീട്ടി, പ്രൊത്രച്ത്, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക, നീട്ടുക, പുറത്ത്, പുറത്തു പിടിക്കുക, ടെൻഡർ, കൊടുക്കുക, കൂലി, അയയ്ക്കുക, തിരികെ നൽകാൻ, സമ്മാനം, പത്രൊനിജെ, പണം ഉപയോഗിച്ച് സഹായം, സഹായധനം, ഉപേക്ഷിക്കാൻ, കുത്തുകോൽ, വലിച്ചെടുക്കും, നീതീകരിക്കുക, നിവര്ന്ന, സമർപ്പിക്കുക, സംഭാവനചെയ്യുക, കൊടുക്കും, നൽകുകയില്ലെന്ന്, നൽകുന്നതും

നിലവിലെ, വർത്തമാന, ആധുനികമായ, യഥാർത്ഥ, അടിയന്തര, നിലവിലില്ലാത്ത, സേവകന്, സർവ്വസാധാരണമായിരുന്നു, ഒരാളായി, ഭരണം, കൈവശമുള്ള, സ്ഥിതി, നിവാസികൾ, പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ചലിക്കുന്ന, പോകുന്നു, സാധാരണമായ, തയ്യാറാണ്, കണിശമായി, തകർപ്പൻ, പെട്ടെന്നുള്ള, അടുത്തു, പഠിച്ചു, വാസസ്ഥലമായ, ജീവനുള്ള, ഇടതടവില്ലാതെ, മുന്നേറുന്ന, അപൂർണ

വർത്തമാനഹാജരാക്കിയഅവതാരകൻനിലവിലുണ്ട്അവതരിപ്പിക്കുന്നത്presentmentpresentmentsസമ്മാനങ്ങൾ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of present in English
Noun(1) the period of time that is happening now; any continuous stretch of time including the moment of speech(2) something presented as a gift(3) a verb tense that expresses actions or states at the time of speaking
Verb(1) give an exhibition of to an interested audience(2) bring forward and present to the mind(3) perform (a play(4) hand over formally(5) introduce(6) give, especially as an honor or reward(7) give as a present; make a gift of(8) deliver (a speech, oration, or idea(9) cause to come to know personally(10) represent abstractly, for example in a painting, drawing, or sculpture(11) present somebody with something, usually to accuse or criticize(12) formally present a debutante, a representative of a country, etc.(13) recognize with a gesture prescribed by a military regulation; assume a prescribed position
Adjective(1) temporal sense; intermediate between past and future; now existing or happening or in consideration(2) being or existing in a specified place
Examples of present in English
(1) Formaldehyde is just one of several gases present indoors that may cause illnesses.(2) a local celebrity will present the prizes(3) The past that historians portray must be one out of which the present can plausibly have grown.(4) I had to present the evidence in court(5) The present discussions follow working-level talks held in the past two days in Seoul.(6) Could you further discuss what you mean and the present dangers language is facing?(7) Even tourists who make an occasional visit recognise the stupidity of the present situation.(8) may I present my wife?(9) The conference can also help to present a united and identifiable face of those opposing the country's occupation to the wider public.(10) Looking deep into Jim's eyes she saw her past, her present and her future.(11) is there a doctor present?(12) We cannot let our future be shaped by those who care only about their present .(13) She says the geeky dullard front we present during office hours is a terribly amusing faÔö£┬║ade.(14) Michael's parents, David and Marie, were present to thank everyone for their generosity.(15) Friends were present and they called for help - paramedics and firefighters from the Aston station attended.(16) The present situation is unsatisfactory in many ways, and should not be allowed to continue.
Related Phrases of present
(1) at present ::
ഇപ്പോൾ
(2) simple present ::
സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്
(3) present perfect ::
ഇന്നത്തെ തികഞ്ഞ
(4) present tense ::
വര്ത്തമാന കാലം
(5) present continuous ::
തുടർച്ചയായ ഇപ്പോഴത്തെ
(6) to present ::
അവതരിപ്പിക്കാൻ
(7) the present ::
സമ്മാനം
(8) present participle ::
ഇപ്പോഴത്തെ രൂപവും
(9) present progressive ::
പുരോഗമന ഇപ്പോഴത്തെ
Synonyms
Adjective
1. in attendance ::
ഹാജർ
2. in existence ::
നിലവിലുള്ള
3. current ::
നിലവിലെ
Noun
4. now ::
ഇപ്പോള്
5. gift ::
സമ്മാനം
6. present tense ::
വര്ത്തമാന കാലം
7. nowadays ::
ഇപ്പോഴാകട്ടെ
Verb
9. submit ::
സമർപ്പിക്കുക
10. introduce ::
അവതരിപ്പിക്കുക
11. offer ::
വാഗ്ദാനം
12. demonstrate ::
വിശദീകരിക്കുക
13. stage ::
അരങ്ങ്
14. host ::
ഹോസ്റ്റ്
15. represent ::
പ്രതിനിധാനം
16. portray ::
വര്ണ്ണിക്കുക
18. demo ::
ഡെമോ
19. confront ::
നേരിടുക
20. give ::
കൊടുക്കുക
21. salute ::
വന്ദനം
22. deliver ::
ഏല്പിക്കും
23. pose ::
ഭാവം
24. award ::
അവാർഡ്
Different Forms
present, presented, presenter, presenters, presenting, presentment, presentments, presents
Word Example from TV Shows
and have an attorney present
during questioning.

and have an attorney PRESENT during questioning.

Breaking Bad Season 5, Episode 13

early Christmas
present.

early Christmas PRESENT.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 11

and needs to
buy her a present.

and needs to buy her a PRESENT.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 12

may I present my wife, Ealswith, and my son, Egbert.

may I PRESENT my wife, Ealswith, and my son, Egbert.

Vikings Season 1, Episode 7

Hey, uh, buddy,
I got you a little present.

Hey, uh, buddy, I got you a little PRESENT.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 15

English to Malayalam Dictionary: present

Meaning and definitions of present, translation in Malayalam language for present with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of present in Malayalam and in English language.

Tags for the entry 'present'

What present means in Malayalam, present meaning in Malayalam, present definition, examples and pronunciation of present in Malayalam language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History